Dostawa 2 mikroskopów stereoskopowych

Dane organizatora MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GDYNI
81-332 GDYNIA
HUGO KOŁŁĄTAJA 1
Tel. 58 735 62 32
Fax. 58 735 61 10
E-mail sekretariat@mir.gdynia.pl
WWW www.mir.gdynia.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdynia
Treść zamówienia Dostawa 2 mikroskopów stereoskopowych, podstawy/statywu do mikroskopu stereoskopowego oraz podstawki pod dłonie do statywu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa 2 mikroskopów stereoskopowych, podstawy/statywu do mikroskopu stereoskopowego oraz podstawki pod dłonie do statywu.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.mir.gdynia.pl_1677235661170
LINK do SIWZ http://przetargi.mir.gdynia.pl/index.php?action=zobacz_pliki&id=1063&rodzaj=oozp
Osoba do kontaktu Magdalena Tebecio. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: mtebecio@mir.gdynia.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GDYNI
81-332 GDYNIA
HUGO KOŁŁĄTAJA 1

2023-03-03

Sposób składania ofert MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GDYNI, HUGO KOŁŁĄTAJA 1, 81-332 GDYNIA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto oferty
Uwagi Strona 1 z 8
FZP/w/2023/MT Gdynia, dn. 23 lutego 2023r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Znak postępowania nr 09/FZP/SZ/2023.
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa 2 mikroskopów stereoskopowych, podstawy/statywu do mikroskopu stereoskopowego oraz podstawki pod dłonie do statywu. Znak postępowania nr 09/FZP/SZ/2023.
I. ZAMAWIAJĄCY
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
Nr NIP: 586-010-24-41
Nr KRS: 0000131987
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
III. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
Strona 2 z 8
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa dwóch mikroskopów stereoskopowych z wbudowanym wewnętrznie zasilaczem i oświetleniem LED do światła przechodzącego o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2) Dostawa podstawy/statywu do mikroskopu stereoskopowego w wraz z oświetlaczem i stojakiem.
3) Dostawa podstawki pod dłonie do statywu.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę do siedziby Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu, ul. Kazimierza Królewicza 4-E, 71-550 Szczecin,
2) podłączenie, skalibrowanie i uruchomienie przedmiotu umowy,
3) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia,
4) udzielenie gwarancji (minimum 24 miesiące),
5) serwis gwarancyjny urządzenia.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne obowiązujące normy, być oznakowany znakiem CE, wszystkie parametry i wymagania określono w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.
V. CPV
38510000-3 Mikroskopy
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
Strona 3 z 8
1) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą, a Zamawiającym. Wykluczeniu z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania;
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – Formularz oferty.
2) Nie pozostawanie w stanie likwidacji, ani upadłości – warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – Formularz oferty.
3) Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129)1- warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – Formularz oferty.
1. 1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Strona 4 z 8
VIII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Tebecio. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: mtebecio@mir.gdynia.pl
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
X. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej mtebecio@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 09/FZP/SZ/2023– oferta. Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 03.03.2023 r., w godz. od 11:30 do 11:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
2. Termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 03.03.2023r. do godziny 11:00.
3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514.
Strona 5 z 8
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1,
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (tylko, jeżeli nie wynika ono z np. KRS lub wpisu do CEiIDG),
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wymagany jest czytelny podpis.
6. Ofertę można złożyć w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
7. Ofertę można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
XII. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
a) cena brutto oferty – 100%
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
Cn
C =—————– x 100
Cb
C – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty
100 – waga kryterium
Strona 6 z 8
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty kompletne i przygotowane zgodnie w wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu zostaną odrzucone.
3. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione w zaproszeniu i załącznikach do niego oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
Strona 7 z 8
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Strona 8 z 8
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia postępowania bez wyboru oferty oraz do jego unieważnienia bez podawania przyczyny na dowolnym etapie.
3. Załącznikami do zapytania ofertowego są:
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
W imieniu Zamawiającego
mgr Rafał Geremek
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij