Zakup urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ W SANOKU
38-500 SANOK
HENRYKA SIENKIEWICZA 12
Tel. 13 465 21 11
Fax. 13 463 55 55
E-mail sanok.info@pgnig.pl
WWW www.pgnig.pl
Województwo podkarpackie
Powiat Sanok
Treść zamówienia Zakup urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup urządzeń laboratoryjnych1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń do Laboratorium Ruchowego w PKN ORLEN S.A.– Oddział PGNiG w Sanoku. 2. Postępowanie zostało podzielone na następujące części: a) część I – zakup titratora b) część II – zakup higrometru c) część III – zakup generatora wodoru d) część IV – zakup spektrometru 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Zakup i dostawa urządzeń ( dotyczy wszystkich części) b) Montaż i sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz szkolenie użytkowników obsługi urządzenia ( część I i IV) 4. Rodzaj zamówienia: dostawa. 5. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ (dla wszystkich części).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-02/pl2-NP-PGNG-23-0482-OS-EU.zip
LINK do SIWZ http://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=43696
Wymagania WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę. 3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zespołowi Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółce Zależnej (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, e) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za następujące przestępstwa: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handel ludźmi, praca dzieci, zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w warunkach szczególnego wykorzystania, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo czynne, łapownictwo wyborcze, łapownictwo managerskie, płatna protekcja czynna, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowanie faktur, podawanie nieprawdy w fakturach, fałszowanie lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości, f) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za przestępstwa inne niż wymienione w pkt 10.3.5, jeżeli podmiot zbiorowy nie wdrożył środków naprawczych i prewencyjnych (self-cleaning), g) Wykonawców, będących adresatami lub zarządzanych przez adresatów lub powiązanych z adresatami sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Narodów Zjednoczonych lub Królestwa Norwegii, chyba że ustali się, iż zawarcie umowy z danym Wykonawcą nie będzie mieć negatywnego wpływu na interesy Grupy , h) Wykonawców, o których osoby biorące udział w prowadzonym Postępowaniu mają wiedzę, że: – są pracownikami lub osobami najbliższymi pracowników Zespołu Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółki Zależnej, lub – są podmiotami, w których pracownicy lub osoby najbliższe Zespołu Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółki Zależnej są właścicielami, udziałowcami lub członkami organów zarządzających, lub – są podmiotami, na rzecz których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników Zespołu Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółki Zależnej świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, jeśli fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Postępowania. i) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 4. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę: a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – zwane dalej: rozporządzenie 269/2014, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. d) objętego zakazem, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 111, str. 1), zgodnie z którym zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia; – chyba że zastosowanie ma odstępstwo, o którym mowa w art. 5k ust. 2 ww. rozporządzenia. 5. Odrzuceniu podlega oferta, jeżeli: a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 Instrukcji, b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 Instrukcji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. § 34 ust. 4 Instrukcji, d) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w § 34 ust. 3 Instrukcji, f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, g) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania, h) Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 6 Instrukcji, i) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, j) Wykonawca na wniosek Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, k) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 6. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny lub ceny jednostkowej wskazanej w ofercie, Zamawiający może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w tym może żądać od Wykonawcy złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub ceny jednostkowej. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Treść złożonych wyjaśnień nie może prowadzić do zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem pkt 18.7 SWZ. 9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 SWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 11.1 SWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń/dokumentów: Zawartość oferty: a) wypełniony Formularz ofertowy (odpowiednio dla części) – zgodnie z wzorem nr 1 do SWZ; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem nr 4a do SWZ; c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z wzorem nr 4b do SWZ; d) oświadczenie o niezgłaszaniu roszczeń w przypadku unieważnienia postępowania zgodnie z wzorem nr 4c do SWZ; e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów; f) dot. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania za granicą: aktualny dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; g) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); h) kopia złożonej do właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego deklaracji VAT – R – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatków od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT); i) aktualne na dzień składania ofert tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; j) oświadczenie dotyczące rozliczeń – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. k) formularz parametrów (odpowiednio dla części) l) karty katalogowe (odpowiednio dla części)
Osoba do kontaktu Agnieszka Matuła, Dział Przetargów i Umów, tel. 13 46 52 636
sanok.przetargi@pgnig.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia wymagany a) dla części I do 10 tygodni od zawarcia umowy b) dla części II do 8 tygodni od zawarcia umowy c) dla części III do 8 tygodni od zawarcia umowy d) dla części IV do 24 tygodni od zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ W SANOKU
38-500 SANOK
HENRYKA SIENKIEWICZA 12

2023-05-17

Sposób składania ofert 17.05.2023 11:00 PKN ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok. Godzina: 10:45
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: zakup titratora.: cena (brutto), waga(%): 100 część 2: zakup higrometru.: cena (brutto), waga(%): 100 część 3: zakup generatora wodoru.: cena (brutto), waga(%): 100 część 4: zakup spektrometru.: cena (brutto), waga(%): 100jedynym kryterium oceny jest cena podana w ofercie. spośród ofert nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie część i, ii, iii, iv – cena brutto – 100% (najniższa cena brutto badanych ofert danej części/cena brutto oferty badanej części) x 100 uwaga: w przypadku złożenia oferty w eur bądź usd zamawiający dokona odpowiednio przeliczenia wartości podanej w walucie według średniego kursu nbp danej waluty z dnia otwarcia ofert na złote polskie i dokona oceny wg kryterium określonego powyżej. w przypadku negocjacji ceny oferty złożonej w walucie obcej, zamawiający dokona odpowiednio przeliczenia wartości podanej w walucie według średniego kursu nbp danej waluty z dnia otwarcia ofert na złote polskie i dokona oceny wg kryterium określonego powyżej
Uwagi Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert
Część 1: Zakup titratora.: Cena (brutto), Waga(%): 100 Część 2: Zakup higrometru.: Cena (brutto), Waga(%): 100 Część 3: Zakup generatora wodoru.: Cena (brutto), Waga(%): 100 Część 4: Zakup spektrometru.: Cena (brutto), Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert – informacje dodatkowe
Jedynym kryterium oceny jest cena podana w ofercie. Spośród ofert nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie Część I, II, III, IV – cena brutto – 100% (najniższa cena brutto badanych ofert danej części/cena brutto oferty badanej części) x 100 Uwaga: W przypadku złożenia oferty w EUR bądź USD Zamawiający dokona odpowiednio przeliczenia wartości podanej w walucie według średniego kursu NBP danej waluty z dnia otwarcia ofert na złote polskie i dokona oceny wg kryterium określonego powyżej. W przypadku negocjacji ceny oferty złożonej w walucie obcej, Zamawiający dokona odpowiednio przeliczenia wartości podanej w walucie według średniego kursu NBP danej waluty z dnia otwarcia ofert na złote polskie i dokona oceny wg kryterium określonego powyżej

Warunki udziału w postępowaniu
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę. 3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zespołowi Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółce Zależnej (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, e) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za następujące przestępstwa: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handel ludźmi, praca dzieci, zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w warunkach szczególnego wykorzystania, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo czynne, łapownictwo wyborcze, łapownictwo managerskie, płatna protekcja czynna, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowanie faktur, podawanie nieprawdy w fakturach, fałszowanie lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości, f) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za przestępstwa inne niż wymienione w pkt 10.3.5, jeżeli podmiot zbiorowy nie wdrożył środków naprawczych i prewencyjnych (self-cleaning), g) Wykonawców, będących adresatami lub zarządzanych przez adresatów lub powiązanych z adresatami sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Narodów Zjednoczonych lub Królestwa Norwegii, chyba że ustali się, iż zawarcie umowy z danym Wykonawcą nie będzie mieć negatywnego wpływu na interesy Grupy , h) Wykonawców, o których osoby biorące udział w prowadzonym Postępowaniu mają wiedzę, że: – są pracownikami lub osobami najbliższymi pracowników Zespołu Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółki Zależnej, lub – są podmiotami, w których pracownicy lub osoby najbliższe Zespołu Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółki Zależnej są właścicielami, udziałowcami lub członkami organów zarządzających, lub – są podmiotami, na rzecz których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników Zespołu Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej lub Spółki Zależnej świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, jeśli fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Postępowania. i) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 4. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę: a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – zwane dalej: rozporządzenie 269/2014, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. d) objętego zakazem, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 111, str. 1), zgodnie z którym zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia; – chyba że zastosowanie ma odstępstwo, o którym mowa w art. 5k ust. 2 ww. rozporządzenia. 5. Odrzuceniu podlega oferta, jeżeli: a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 Instrukcji, b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 Instrukcji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. § 34 ust. 4 Instrukcji, d) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w § 34 ust. 3 Instrukcji, f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, g) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania, h) Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 6 Instrukcji, i) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, j) Wykonawca na wniosek Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, k) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 6. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny lub ceny jednostkowej wskazanej w ofercie, Zamawiający może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w tym może żądać od Wykonawcy złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub ceny jednostkowej. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Treść złożonych wyjaśnień nie może prowadzić do zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem pkt 18.7 SWZ. 9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 SWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 11.1 SWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń/dokumentów: Zawartość oferty: a) wypełniony Formularz ofertowy (odpowiednio dla części) – zgodnie z wzorem nr 1 do SWZ; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem nr 4a do SWZ; c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z wzorem nr 4b do SWZ; d) oświadczenie o niezgłaszaniu roszczeń w przypadku unieważnienia postępowania zgodnie z wzorem nr 4c do SWZ; e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów; f) dot. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania za granicą: aktualny dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; g) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); h) kopia złożonej do właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego deklaracji VAT – R – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatków od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT); i) aktualne na dzień składania ofert tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; j) oświadczenie dotyczące rozliczeń – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. k) formularz parametrów (odpowiednio dla części) l) karty katalogowe (odpowiednio dla części)

Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na całość zamówienia albo na poszczególne części, przy czym każdy może złożyć jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia

Zastrzeżenie dotyczące postępowania
1. Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego 2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z uwzględnieniem zasad określonych w SWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Postępowanie przetargowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny wskutek: a) odwołania Postępowania do upływu terminu na składanie ofert, b) zamknięcia postępowania po upływie terminu składania ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. 5. Postępowanie przetargowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie lub zamknięte bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania. 6. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego jest wiążąca. Dokonaną zmianę zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, a także przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ. Zamawiający nie przekaże powyższych informacji Wykonawcom, którzy nie podali adresu lub podali błędny adres email podczas rejestracji na stronie internetowej Zamawiającego.

Inne uwagi
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. 2. Szczegółowe zapisy zawiera SWZ.

Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
1. SWZ dostępna jest na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl. 2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową po uprzednim zamówieniu e-mailem sanok.przetargi@pgnig.pl.

Miejsce realizacji zamówienia
Laboratorium Ruchowe w PKN ORLEN S.A.– Oddział PGNiG w Sanoku ul. Rymanowska 45, 38-500 Sanok.

Termin i miejsce składania ofert
17.05.2023 10:45
a) W przypadku ofert składanych w formie pisemnej „papierowej”: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Sanoku, Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony, Pokój nr 212 A 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12 b) W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej EKZD: Za pośrednictwem Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami, dostępnego na stronie http://www.przetargi.pgnig.pl c) W przypadku ofert składanych w formie określonej w pkt 22.10 SWZ: Za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej, na adres e-mail: sanok.oferty@pgnig.pl.

Termin i miejsce otwarcia ofert
17.05.2023 11:00
PKN ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.

Termin związania ofertą

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij