Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Dane organizatora CENTRUM NAUKI KOPERNIK
00-390 WARSZAWA
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20
Tel. 22 596 41 00
E-mail info@kopernik.org.pl
WWW www.kopernik.org.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.Część 1: Dostawa akcesoriów do próbek biologicznych Część 2: Dostawa sprzętu szklanego zwykłego Część 3: Dostawa sprzętu precyzyjnego i akcesoriów do chemii Część 4: Dostawa akcesoriów związanych z fizyką DZP.260.84.2022.MW
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db4712-4930-39f3-1610-8b0011950e25
CPV 19.52.00.00, 31.70.00.00, 33.79.00.00, 38.00.00.00, 38.40.00.00, 44.31.64.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 2. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1: ppkt. 1) i 2) powinien spełniać każdy Wykonawca samodzielnie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 3. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 3. Zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zgodnie ze specyfikacja warunków zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej: 1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników w spółce dotyczą wszystkie ustalenia niniejszego Rozdziału SWZ. 2) Spółka cywilna dołącza pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę). 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ). 5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia podpisuje (w sposób określony w Rozdziale XII) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ). Pozostałe dokumenty, w tym formularz oferty, podpisuje pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail przetargi@kopernik.org.pl
Adres strony internetowej (URL): www.kopernik.org.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 42 dni
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM NAUKI KOPERNIK
00-390 WARSZAWA
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20

2023-05-12

Sposób składania ofert https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,121697,aa1dd6acdc926d7f57a6f3623083d65a.html; https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60,00
część 1: termin realizacji 40,00
część 2: cena 60,00
część 2: termin realizacji 40,00
część 3: cena 60,00
część 3: termin realizacji 40,00
część 4: cena 60,00
część 4: gwarancja 40,00
Uwagi 2023/BZP 00195893/01

Dostawy
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Instytucje kultury wpisane do RIK

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f70f99d-e4e3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195893
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061895/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.8 Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (zamówienie z podziałem na części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia w ramach części nr 1, 2, 3 i 4 realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, (cd w uwagach ogł.))

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390),
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 02/06,
2) Inspektorem Danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
Marta Sklorz,
e-mail: marta.sklorz@kopernik.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.260.84.2022.MW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa akcesoriów do próbek biologicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 – Produkty z tworzyw sztucznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu szklanego zwykłego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu precyzyjnego i akcesoriów do chemii

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa akcesoriów związanych z fizyką

4.2.6.) Główny kod CPV: 44316400-2 – Drobne artykuły metalowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1:
ppkt. 1) i 2) powinien spełniać każdy Wykonawca samodzielnie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 3. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 3. Zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zgodnie ze specyfikacja warunków zamówienia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej:
1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników w spółce dotyczą wszystkie ustalenia niniejszego Rozdziału SWZ.
2) Spółka cywilna dołącza pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ).
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia podpisuje (w sposób określony w Rozdziale XII) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ). Pozostałe dokumenty, w tym formularz oferty, podpisuje pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – § 10 Zmiany Umowy
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1) zmian będących następstwem zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy;
3) zmiany postanowień umowy stanowiącej następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze
siły wyższej;
4) w sytuacji braku możliwości zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z
obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy w zakresie zaoferowanego w formularzu oferty Artykułów, może wprowadzić zmiany treści Umowy w zakresie zmiany zaoferowanego w Formularzu Oferty Artykułów, na Artykuły o lepszych parametrach, kluczowych dla Zamawiającego bez zwiększenia kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzanie
nowych postanowień do Umowy, które nie są wymienione w ust 1 powyżej.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych adresowych Stron;
2) danych rejestrowych;
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy;
4) zmiany ceny brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie dostaw nie zafakturowanych);
5) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa;
6) zmiana osoby koordynatora lub jego danych kontaktowych ze strony Zamawiającego lub ze strony Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-12 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,121697,aa1dd6acdc926d7f57a6f3623083d65a.html; https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Przedmiot zamówienia w ramach części nr 1, 2, 3 i 4 realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni
Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00
z dnia 31 października 2018 roku.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij