Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE
38-400 KROSNO
STEFANA KISIELEWSKIEGO 12
Tel. 13 432 19 42
Fax. 13 432 19 45
E-mail sekretariat@psse.krosno.pl
WWW psse.krosno.pl
Województwo podkarpackie
Powiat Krosno
Treść zamówienia Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia – „Przebudowa budynku PSSE Krosno wraz z wyposażeniem laboratorium” Części zamówienia: I część – zakup wyposażenia laboratoryjnego: – łaźnia wodna z wytrząsarką i pokrywą – pojemn. 25 l – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) II część – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych oraz miernika poziomu dźwięku klasy I: – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych – 1 szt. – oraz miernika poziomu dźwięku klasy I – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38434200-8 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku III część – zakup mikrowagi – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV 38311Powstaje w kontekście projektu POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania – przebudowa budynku PSSE Krosno wraz z wyposażeniem laboratorium
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-55445-165886.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165886
CPV 38.00.00.00, 38.31.12.00, 38.43.42.00
Wymagania 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zaistnienia okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 2) Brak chwilowego dostępności asortymentu, wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 4) Zmiany Producenta urządzeń pod warunkiem, że zmiana Producenta urządzeń zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 5) zmiany, która nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 6) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy na rynku pojawią się urządzenia o wyższych parametrach niż objęte umową Strony mogą dokonać zmiany przedmiotu umowy (dostawy urządzeń objętych umową). Zmiana przedmiotu umowy (zastąpienie urządzeń dotychczasowych urządzeniami o wyższych parametrach nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę , zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Wiedza i doświadczenie Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego; Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Wiedza i doświadczenie Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego; Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Wiedza i doświadczenie Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis 1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
Osoba do kontaktu Anna Pelczar-Bożek
535277500 administracja.psse.krosno@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-07
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE
38-400 KROSNO
STEFANA KISIELEWSKIEGO 12

2023-07-18

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie, Kisielewskiego 12, 38-400 Krosno, : ; Osoby do kontaktu: Anna Pelczar-Bożek, tel.: 535277500, e-mail: administracja.psse.krosno@sanepid.gov.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-07-07 – data publikacji, 2023-07-18 – termin składania ofert, 2023-07 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 1) cena – 90% (cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x znaczenie kryterium 90%): cena oferty badanej oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 2)okres gwarancji – 10 % okres gwarancji będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (okres gwarancji oferty badanej x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%): maksymalny okres gwarancji (36 miesięcy) a) minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. b) maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 1) cena – 90% (cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x znaczenie kryterium 90%): cena oferty badanej oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 2)okres gwarancji – 10 % okres gwarancji będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (okres gwarancji oferty badanej x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%): maksymalny okres gwarancji (36 miesięcy) a) minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. b) maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 1) cena – 90% (cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x znaczenie kryterium 90%): cena oferty badanej oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 2)okres gwarancji – 10 % okres gwarancji będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (okres gwarancji oferty badanej x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%): maksymalny okres gwarancji (36 miesięcy) a) minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. b) maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania – przebudowa budynku PSSE Krosno wraz z wyposażeniem laboratorium
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zaistnienia okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 2) Brak chwilowego dostępności asortymentu, wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 4) Zmiany Producenta urządzeń pod warunkiem, że zmiana Producenta urządzeń zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 5) zmiany, która nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 6) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy na rynku pojawią się urządzenia o wyższych parametrach niż objęte umową Strony mogą dokonać zmiany przedmiotu umowy (dostawy urządzeń objętych umową). Zmiana przedmiotu umowy (zastąpienie urządzeń dotychczasowych urządzeniami o wyższych parametrach nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę , zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
Opis
Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia – „Przebudowa budynku PSSE Krosno wraz z wyposażeniem laboratorium” Części zamówienia: I część – zakup wyposażenia laboratoryjnego: – łaźnia wodna z wytrząsarką i pokrywą – pojemn. 25 l – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) II część – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych oraz miernika poziomu dźwięku klasy I: – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych – 1 szt. – oraz miernika poziomu dźwięku klasy I – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38434200-8 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku III część – zakup mikrowagi – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV 38311200-0 Elektroniczne wagi techniczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera się w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia – „Przebudowa budynku PSSE Krosno wraz z wyposażeniem laboratorium” Części zamówienia: I część – zakup wyposażenia laboratoryjnego: – łaźnia wodna z wytrząsarką i pokrywą – pojemn. 25 l – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) II część – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych oraz miernika poziomu dźwięku klasy I: – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych – 1 szt. – oraz miernika poziomu dźwięku klasy I – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38434200-8 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku III część – zakup mikrowagi – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV 38311200-0 Elektroniczne wagi techniczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera się w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia – „Przebudowa budynku PSSE Krosno wraz z wyposażeniem laboratorium” Części zamówienia: I część – zakup wyposażenia laboratoryjnego: – łaźnia wodna z wytrząsarką i pokrywą – pojemn. 25 l – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) II część – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych oraz miernika poziomu dźwięku klasy I: – zakup miernika drgań ogólnych i miejscowych – 1 szt. – oraz miernika poziomu dźwięku klasy I – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 38434200-8 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku III część – zakup mikrowagi – 1 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV 38311200-0 Elektroniczne wagi techniczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera się w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij