Dostawa wraz z instalacją sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażenia do laboratorium

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
18-400 ŁOMŻA
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 156
Tel. 882796415
E-mail psselomza@lomza.psse.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-lomza
Województwo podlaskie
Powiat Łomża
Treść zamówienia Dostawa wraz z instalacją sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażenia do laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wraz z instalacją sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażenia do laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży Numer referencyjny: SA.272.5.2023Dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży z obsługi dostarczonego sprzętu.Spektrometr FTIR z kompletnym wyposażeniem Część nr 1 Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem do oznaczania zawartości krzemionki krystalicznej. Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej Część nr 2 Dostawa spektrometru absorbcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej wraz z oprzyrządowaniem. Chromatograf gazowy dwukanałowy wraz z instalacją gazową i niezbędnym wyposażeniem Część nr 3 Dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem wielofunkcyjnym, z dozownikiem split/splitless z detektorem wychwytu elektronów oraz selektywnym detektorem mas. Kompaktowy chromatograf jonowy do analizy anionów w wodzie. Część nr 4 Dostawa systemu chromatografu do analizy anionów z detekcją konduktometryczną. Automatyczny analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i określania lekowrażliwości. Część nr 5 Dostawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji bakterii i grzybów oraz określenia lekowrażliwości bakterii wraz z oprogramowaniem. Dygestorium kwasoodporne Część nr 6 Dostawa dygestorium kwasoodpornego. Zestaw mebli laboratoryjnych Część nr 7 Dostawa zestawu mebli laboratoryjnych. Klimatyzatory wraz z instalacją. Część nr 8 Dostawa wraz z instalacją systemu klimatyzacji w budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/pl/
CPV 38.00.00.00, 38.43.22.00, 38.43.30.00, 38.43.40.00, 39.18.00.00, 39.71.70.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie sprzętu, na które zostanie złożona oferta dla poszczególnych części postępowania o wartości co najmniej: – Część 1: 120.000,00 zł brutto- Część 2: 130.000,00 zł brutto- Część 3: 500.000,00 zł brutto- Część 4: 110.000,00 zł brutto- Część 5: 80.000,00 zł brutto- Część 6: 15.000,00 zł brutto- Część 7: 25.000,00 zł brutto- Część 8: 30.000,00 zł brutto
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 7181474632 Łomża 18-400 Anna Duchnowska przetargi@lomza.psse.gov.pl www.gov.pl/web/psse-lomza
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 60
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
18-400 ŁOMŻA
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 156

2023-08-04

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 129-410797
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
Krajowy numer identyfikacyjny: 7181474632
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Duchnowska
E-mail:
przetargi@lomza.psse.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gov.pl/web/psse-lomza

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z instalacją sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażenia do laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży
Numer referencyjny: SA.272.5.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży z obsługi dostarczonego sprzętu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrometr FTIR z kompletnym wyposażeniem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem do oznaczania zawartości krzemionki krystalicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa spektrometru absorbcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej wraz z oprzyrządowaniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chromatograf gazowy dwukanałowy wraz z instalacją gazową i NIEzbędnym wyposażeniem
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem wielofunkcyjnym, z dozownikiem split/splitless z detektorem wychwytu elektronów oraz selektywnym detektorem mas.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompaktowy chromatograf jonowy do analizy anionów w wodzie.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa systemu chromatografu do analizy anionów z detekcją konduktometryczną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Automatyczny analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i określania lekowrażliwości.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 Analizatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji bakterii i grzybów oraz określenia lekowrażliwości bakterii wraz z oprogramowaniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dygestorium kwasoodporne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa dygestorium kwasoodpornego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw mebli laboratoryjnych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zestawu mebli laboratoryjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Klimatyzatory wraz z instalacją.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39717000 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. Dworna 21, 18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z instalacją systemu klimatyzacji w budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie sprzętu, na które zostanie złożona oferta dla poszczególnych części postępowania o wartości co najmniej:
– Część 1: 120.000,00 zł brutto
– Część 2: 130.000,00 zł brutto
– Część 3: 500.000,00 zł brutto
– Część 4: 110.000,00 zł brutto
– Część 5: 80.000,00 zł brutto
– Część 6: 15.000,00 zł brutto
– Część 7: 25.000,00 zł brutto
– Część 8: 30.000,00 zł brutto

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert na Platformie e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl
. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert, następuje NIEzwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
129
2023
Następna aktualizacja:
10/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij