Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE
65-470 ZIELONA GÓRA
JASNA 10
Tel. 68 325 46 71
Fax. 68 325 50 70
E-mail pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
WWW bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego Numer referencyjny: AZP.272.7.2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 11 części.Część 1 Chłodziarki laboratoryjne Część nr 1 Część 1 Chłodziarki laboratoryjne 1. Chłodziarka laboratoryjna A, 2 sztuki 2. Chłodziarka laboratoryjna B, 2 sztuki Część 2 Miernik – Licznik łysinek/licznik kolonii, 1 sztuka Część nr 2 Część 2 Miernik – Licznik łysinek/licznik kolonii, 1 sztuka Część 3 Spektrofotometr A, 1 sztuka. Część nr 3 Część 3 Spektrofotometr A, 1 sztuka. Część 4 Spektrofotometr B, 1 sztuka. Część nr 4 Część 4 Spektrofotometr B, 1 sztuka. Część 5 – zamrażarka, 1 sztuka. Część nr 5 Część 5 – zamrażarka, 1 sztuka. Część 6 – zamrażarka niskotemperaturowa, 2 sztuki. Część nr 6 Część 6 – zamrażarka niskotemperaturowa, 2 sztuki. Część 7 – Meble laboratoryjne Część nr 7 Część 7 – Meble laboratoryjne 1. Taboret laboratoryjny, 1 sztuka. 2. Stanowisko do ocen sensorycznych, 2 sztuki. 3. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 4. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 5. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 6. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 7. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 8. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 9. Szafka podwieszana, 1 sztuka 10. Szafka podwieszana, 1 sztuka 11. Stół przyścienny z szafkami, 3 sztuki. 12. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka. 13. Stół wyspowy bez nadstawki, 1 sztuka. 14. Stół zlewowy z zabudową, 1 sztuka. 15. Stół zlewowy z zabudową, 1 sztuka. 16. Biurka lekarskie, 2 sztuki. Część 8 – Dygestoria Część nr 8 Część 8 – Dygestoria 1. Dygestorium A, 1 sztuka. 2. Dygestorium B przeznaczone do prac ze stężonymi kwasami i ługami, dostosowane do mineralizacji na gorąco ze stężonymi kwasami – 4 sztuki. 3. Dygestorium C z komorą aluminiowo-szklaną, blatem z ceramiki wielkogabarytowej, sufit i tył wykonane z lakierowanego PCV– 1 sztuka Część 9 – spektrometr emisyjny ICP-OES – zestaw, 1 sztuka Część nr 9 Część 9 – spektrometr emisyjny ICP-OES – zestaw, 1 sztuka Część 10 – szafa termostatyczna, 2 sztuki Część nr 10 Część 10 – szafa termostatyczna, 2 sztuki Część 11 – Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady, 1 sztuka Część nr 11 Część 11 – Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady, 1 sztuka
Specyfikacja http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/zamowienia-publiczne-test/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00, 38.50.00.00, 38.90.00.00, 39.18.00.00, 39.71.11.00, 42.52.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Część 1 Chłodziarki laboratoryjneWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę chłodziarek laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 30.000,00 PLN.Część 2 Miernik – Licznik łysinek/licznik kolonii, 1 sztukaWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę mierników laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 5.000,00 PLN.Część 3 Spektrofotometr A, 1 sztuka. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrofotometrów o wartości NIE mniejszej niż 50.000,00 PLN.Część 4 Spektrofotometr B, 1 sztuka.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrofotometrów o wartości NIE mniejszej niż 50.000,00 PLN.Część 5 – zamrażarka, 1 sztuka. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę zamrażarek o wartości NIE mniejszej niż 10.000,00 PLN.Część 6 – zamrażarka niskotemperaturowa, 2 sztuki.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę zamrażarek o wartości NIE mniejszej niż 10.000,00 PLN.Część 7 – Meble laboratoryjneWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę mebli laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 50.000,00 PLN.Część 8 – DygestoriaWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę dygestoriów o wartości NIE mniejszej niż 70.000,00 PLN.Część 9 – spektrometr emisyjny ICP-OES – zestaw, 1 sztukaWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrometru emisyjnego o wartości NIE mniejszej niż 350.000,00 PLN.Część 10 – szafa termostatyczna, 2 sztuki Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę szaf termostatycznych o wartości NIE mniejszej niż 8.000,00 PLN.Część 11 – Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady, 1 sztukaWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę szaf laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 10.000,00 PLN.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: UWAGA:W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy te wartości w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi wszczęcie przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu NIE będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem jego wszczęcia.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:2. Zmiany w umowie.1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.2) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze 970777594 ul. Jasna 10 Zielona Góra 65-470 Robert Narkun +48 509431398 pwr.przetargi@gmail.com https://ezamowienia.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 56
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE
65-470 ZIELONA GÓRA
JASNA 10

2023-08-17

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 139-441424
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 970777594
Adres pocztowy: ul. Jasna 10
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Narkun
E-mail:
pwr.przetargi@gmail.com
Tel.: +48 509431398
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ezamowienia.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego
Numer referencyjny: AZP.272.7.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 11 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 Chłodziarki laboratoryjne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 Chłodziarki laboratoryjne
1. Chłodziarka laboratoryjna A, 2 sztuki
2. Chłodziarka laboratoryjna B, 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 Miernik – Licznik łysinek/licznik kolonii, 1 sztuka
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 Miernik – Licznik łysinek/licznik kolonii, 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 Spektrofotometr A, 1 sztuka.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3 Spektrofotometr A, 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 Spektrofotometr B, 1 sztuka.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 4 Spektrofotometr B, 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – zamrażarka, 1 sztuka.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 5 – zamrażarka, 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – zamrażarka niskotemperaturowa, 2 sztuki.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 6 – zamrażarka niskotemperaturowa, 2 sztuki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – Meble laboratoryjne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 7 – Meble laboratoryjne
1. Taboret laboratoryjny, 1 sztuka.
2. Stanowisko do ocen sensorycznych, 2 sztuki.
3. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
4. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
5. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
6. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
7. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
8. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
9. Szafka podwieszana, 1 sztuka
10. Szafka podwieszana, 1 sztuka
11. Stół przyścienny z szafkami, 3 sztuki.
12. Stół przyścienny z szafkami, 1 sztuka.
13. Stół wyspowy bez nadstawki, 1 sztuka.
14. Stół zlewowy z zabudową, 1 sztuka.
15. Stół zlewowy z zabudową, 1 sztuka.
16. Biurka lekarskie, 2 sztuki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8 – Dygestoria
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42520000 Urządzenia wentylacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 8 – Dygestoria
1. Dygestorium A, 1 sztuka.
2. Dygestorium B przeznaczone do prac ze stężonymi kwasami i ługami, dostosowane do mineralizacji na gorąco ze stężonymi kwasami – 4 sztuki.
3. Dygestorium C z komorą aluminiowo-szklaną, blatem z ceramiki wielkogabarytowej, sufit i tył wykonane z lakierowanego PCV– 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dla części 8 przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Zamawiający w przedmiotowej części przewiduje ograniczenie zakresu rzeczowego o NIE więcej niż 25 % (w przypadku braku zgody odpowiednich instytucji na zaproponowane zmiany).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9 – spektrometr emisyjny ICP-OES – zestaw, 1 sztuka
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 9 – spektrometr emisyjny ICP-OES – zestaw, 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dla części 9 przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10 – szafa termostatyczna, 2 sztuki
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 10 – szafa termostatyczna, 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dla części 10 przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 11 – Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady, 1 sztuka
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 11 – Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady, 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dla części 11 przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1 Chłodziarki laboratoryjne
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę chłodziarek laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 30.000,00 PLN.
Część 2 Miernik – Licznik łysinek/licznik kolonii, 1 sztuka
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę mierników laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 5.000,00 PLN.
Część 3 Spektrofotometr A, 1 sztuka.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrofotometrów o wartości NIE mniejszej niż 50.000,00 PLN.
Część 4 Spektrofotometr B, 1 sztuka.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrofotometrów o wartości NIE mniejszej niż 50.000,00 PLN.
Część 5 – zamrażarka, 1 sztuka.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę zamrażarek o wartości NIE mniejszej niż 10.000,00 PLN.
Część 6 – zamrażarka niskotemperaturowa, 2 sztuki.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę zamrażarek o wartości NIE mniejszej niż 10.000,00 PLN.
Część 7 – Meble laboratoryjne
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę mebli laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 50.000,00 PLN.
Część 8 – Dygestoria
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę dygestoriów o wartości NIE mniejszej niż 70.000,00 PLN.
Część 9 – spektrometr emisyjny ICP-OES – zestaw, 1 sztuka
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrometru emisyjnego o wartości NIE mniejszej niż 350.000,00 PLN.
Część 10 – szafa termostatyczna, 2 sztuki
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę szaf termostatycznych o wartości NIE mniejszej niż 8.000,00 PLN.
Część 11 – Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady, 1 sztuka
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę szaf laboratoryjnych o wartości NIE mniejszej niż 10.000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy te wartości w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi wszczęcie przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu NIE będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem jego wszczęcia.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
2. Zmiany w umowie.
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
ezamowienia.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu,
która powoduje brak możliwości otwarcia w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje NIEzwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w związku z art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
139
2023
Następna aktualizacja:
24/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij