Dostawa zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami

ane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 5
Tel. 22 553 29 35
Fax. 22 553 29 99
E-mail dziekfiz@fuw.edu.pl
WWW www.fuw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia „Dostawa zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparat…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych ( stanowisko22)” Numer referencyjny: POUZ-361/251/2023/WFPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż, wydanie i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiającego zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych ( stanowisko22). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie tj, https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0f66aa-2484-11ee-9aa3-96d3b4440790„Dostawa zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych ( stanowisko22)”- przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w załączniku nr 1 SWZ.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0f66aa-2484-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 32.56.20.00, 38.43.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Zmiany są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 5250011266 Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Agnieszka Rutkowska +48 225532564 rutkowska.agnieszka@fuw.edu.pl +48 225532597 https://www.fuw.edu.pl https://www.fuw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 90
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 5

2023-08-23

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0f66aa-2484-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamówienia.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 139-441990
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rutkowska
E-mail:
rutkowska.agnieszka@fuw.edu.pl
Tel.: +48 225532564
Faks: +48 225532597
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.fuw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://www.fuw.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0f66aa-2484-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamówienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych ( stanowisko22)”
Numer referencyjny: POUZ-361/251/2023/WF

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, wydanie i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiającego zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych ( stanowisko22). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie tj,
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0f66aa-2484-11ee-9aa3-96d3b4440790

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32562000 Kable światłowodowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Kod NUTS:
PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki UW, 02-093 Warszawa ul. Pasteura 5

II.2.4) Opis zamówienia:
„Dostawa zestawu trzech miniaturowych spektrometrów optycznych z akcesoriami, oprogramowaniem i komputerem do budowy stanowiska do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych ( stanowisko22)”- przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w załączniku nr 1 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach realizacji projektu nr POIR.04.02.00-00-B003/18- 06 pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca musi posiadać konto podmiotu “Wykonawca” na platformie e-zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Zmiany są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2023
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych ofert, będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego-Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5,02-093 Warszawa . Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
. NIEzwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, zasady ich składania , w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie itp: określono w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
139
2023
Następna aktualizacja:
24/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij