Zakup sekwenatora kapilarnego

Dane organizatora INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE
31-047 KRAKÓW
JÓZEFA SAREGO 2
Tel. 12 357 27 00
Fax. 12 422 80 65
E-mail sekretariat@izoo.krakow.pl
WWW www.izoo.krakow.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup Sekwenatora kapilarnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup Sekwenatora kapilarnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu BadawczegoPrzedmiotem zamówienia jest zakup sekwenatora kapilarnego z komputerami i oprogramowaniem do analizy wyników sekwencjonowania i analizy długości fragmentów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1705582029598
LINK do SWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/875249
CPV 38.43.00.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Zespół Zamówień Publicznych
PL 666081334 zamowienia.publiczne@iz.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE
31-047 KRAKÓW
JÓZEFA SAREGO 2

2024-02-19

Sposób składania ofert INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE, JÓZEFA SAREGO 2, 31-047 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi POLSKA: APARATURA DO WYKRYWANIA I ANALIZY
ZAKUP SEKWENATORA KAPILARNEGO DLA INSTYTUTU ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 13/2024 – 00035152-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Zakup Sekwenatora kapilarnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Opis : Przedmiotem zamówienia jest zakup sekwenatora kapilarnego z komputerami i oprogramowaniem do analizy wyników sekwencjonowania i analizy długości fragmentów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

Identyfikator procedury : f03bc314-7a5e-4061-ac29-5c15810fdcb3

Wewnętrzny identyfikator : UE-01/01/KPO/24

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

2.1.4 Informacje ogólne Informacje dodatkowe : I. Zgodnie z art. 257 pkt 1) Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.II. Do oferty, sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ należy dołączyć:1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – wstępnie wypełniony JEDZ stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.2) potwierdzenie faktu, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki o których mowaw art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć Oświadczenie dotyczące zakazu udzielenie lub dalszego wykonywania zamówienia publicznego, które stanowi Załączniki nr 3 do SWZ.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2.1.6 Podstawy wykluczenia Aktywami zarządza likwidator : Art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia : Art.108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Działalność gospodarcza jest zawieszona : Art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : Art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia : Art.109 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Korupcja : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Nadużycia : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska : Art. 109 ust 1 pkt 2, Art.109 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : Art. 108 ust 1 pkt 1 lit. h, Art. 108 ust 1 pkt 2, Art. 109 ust 1 pkt 2, Art. 109 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego : Art. 109 ust 1 pkt 2 lit. c Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Niewypłacalność : Art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne : Art.108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Płatność podatków : Art.108 ust. 1 pkt 3, Art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 4, 108 ust. 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych Art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – oszczególnych rozwiązaniach w zakresieprzeciwdziałania wspieraniu agresji naUkrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego”

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : Art.108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje : Art.109 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Udział w organizacji przestępczej : Art.108 ust. 1 pkt 1, Art.108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Układ z wierzycielami : Art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Upadłość : Art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury : Art.109 ust. 1 pkt 8, Art.109 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Zakup Sekwenatora kapilarnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Opis : Przedmiotem zamówienia jest zakup sekwenatora kapilarnego z komputerami i oprogramowaniem do analizy wyników sekwencjonowania i analizy długości fragmentów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wewnętrzny identyfikator : Część 1

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Krakowska 1

Miejscowość : Balice

Kod pocztowy : 32-083

Podpodział krajowy (NUTS) : Krakowski ( PL214 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 42 DAY

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia : Niewymagane

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej Identyfikator funduszy UE : Zamówienie jest objęte umową nr IZ.KPOD.01.19-IP.04-0003/23 o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie części inwestycji A2.4.1 na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa laboratorium biologii molekularnej na potrzeby analiz genomicznych, proteomicznych i hodowli komórkowych oraz dostosowanie dodatkowych stanowisk do klasy bezpieczeństwa BSL-2.

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Nie dotyczy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/transakcja/875249 ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/transakcja/875249

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-19+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-19+01:00 09:05:00+01:00

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : Warunki wykonania umowy zostały określone w załączniku do SWZ, w tym dopuszczalne zmiany umowy.

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Numer rejestracyjny : 6750002130

Adres pocztowy : Sarego 2

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 31-047

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Zespół Zamówień Publicznych

E-mail : zamowienia.publiczne@iz.edu.pl

Telefon : 666081334

Adres strony internetowej : https://iz.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

Profil nabywcy : https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny : 5262239325

Adres pocztowy : ul. Postępu 17a

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

E-mail : odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : +48 22 458 78 01

Adres strony internetowej : https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://www.uzp.gov.pl/kio

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

8.1 ORG-0003 Oficjalna nazwa : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Numer rejestracyjny : 526-288-36-64

Adres pocztowy :  ul. Krucza 36

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 00-522

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy :  Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

E-mail : sp@prokuratoria.gov.pl

Telefon : +48 22 695-85-04

Faks : +48 22 695-81-11

Role tej organizacji : Organ mediacyjny

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : 843d3898-6712-4c92-adcc-9e0c3a7145ed – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-17Z 05:55:18Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00035152-2024

Numer wydania Dz.U. S : 13/2024

Data publikacji : 2024-01-18Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij