Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego

Dane organizatora INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-503 KRAKÓW
LUBICZ 25A
Tel. 12 421 00 33
Fax. 12 430 38 85
E-mail przetargi@inig.pl
WWW www.inig.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu-Państwowego Instytutu Bad…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu-Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=inig.pl_1705563079314
LINK do SWZ http://www.inig.pl/zamowienia-pub#og%C5%82oszenia-o-zam%C3%B3wieniach-nie-podlegaj%C4%85cych-ustawie-prawo-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych
Osoba do kontaktu tel. +48 12 421 00 33, e-mail: office@inig.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 8 tygodni od daty zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-503 KRAKÓW
LUBICZ 25A

2024-01-25

Sposób składania ofert INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, LUBICZ 25A, 31-503 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Znak sprawy: JZDZ-GU-2300-35/2024
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Szacowana wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty 130 000 zł.
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, tel. +48 12 421 00 33, https://www.inig.pl, e-mail: office@inig.pl, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na
dostawę analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem.
A. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
a) Parametry techniczne urządzenia:
Zakres pomiarowy 0,5 mg C org./m3 do 100 000 mg C org./m3
Czas odpowiedzi (T90) < 0,5 s dla wartości pomiarowych > 20 mg C org./m3 < 5,0 s dla wartości pomiarowych < 20 mg C org./m3
Limit detekcji < 0,01 mg C org./m3
Temperatura detektora Minimum 200 stopn.C
Prezentacja wartości pomiarowej według wyboru użytkownika
PPm
mg/m3
g/m3
% obj.
% DGW
Liniowość < 4 % w zakresie pomiarowym
Sygnał pomiarowy 0(4) mA do 20 mA
Temperatura otoczenia przy której urządzenie może pracować -5 stopn.C do +40 stopn.C
Gaz zasilający (paliwowy) Wodór
Gaz kalibracyjny Propan
Klasa ochrony (DIN 40050) IP20
Temperatura katalizatora 400stopn.C
Napięcie znamionowe zasilania 230 V± 10%
Zgodność z (Certyfikacja) QAL 1 (DIN EN 14181 oraz DIN EN ISO 14956)
1
b) Dodatkowe wyposażenie: sonda poboru próbki wraz z 5 metrowym wężem grzanym.
c) Wszystkie elementy systemu mają być elementami fabrycznie nowymi i nieużywanymi oraz pochodzić z legalnego kanału dystiybucji.
B. POZOSTAŁE WYMAGANIA:
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) realizacji dostawy ww. sprzętu do siedziby Instytutu;
b) przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
c) świadczenia gwarancji dla aparatu i jego wszystkich elementów przez okres określony w jego ofercie jednak nie krótszy niż wymagane przez Zamawiającego 24 miesiące;
d) montażu urządzenia i jego elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie jeśli jest to warunkiem gwarancji.
C. WARUNKI GWARANCJI:
Analizator i jego wszystkie elementy musi być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru aparatu wraz wyposażeniem bez zastrzeżeń.
D. MIEJSCE DOSTAWY:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Użytkowania Paliw
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
2. Termin dostawy:
Termin realizacji zamówienia: dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 8 tygodni od daty zamówienia.
Zamawiający oczekuje pilnej realizacji zamówienia i przedstawienia w ofercie przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy.
3. Dokumenty wymagane:
« Szczegółowy opis techniczny oferowanego analizatora, potwierdzający zgodność parametrów technicznych oferowanego produktu z wymaganiami określonymi w pkt. 1A.
Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi i inne materiały producenta, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty. Zamawiający dopuszcza przedstawienie w/w dokumentów w języku angielskim;
• Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Sposób sporządzenia oferty.
Ofertę można sporządzić na załączniku nr 1 do Zaproszenia. Oferta musi zawierać:
® Nazwę, adres, numer telefonu lub e-mail Wykonawcy,
® Cenę oferty netto i brutto,
® Oferowany okres gwarancji,
® Oferowany okres realizacji zamówienia,
® Dokumenty wskazane w pkt 3.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) netto/brutto w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2
Dopuszcza się również wyrażenie ceny w walucie obcej – EUR/USD/GBP. Jeżeli cena oferty będzie wyrażona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiającego w walucie EUR/USD/GBP, Zamawiający, na potrzeby porównania cen, dokona jej przeliczenia na złote polskie według kursu średniego EUR/USD/GBP publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w niniejszym zapytaniu.
Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto.
Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją i rozliczeniem przedmiotu zamówienia.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Zamawiający dopuszcza przedstawienie prospektów, katalogów i innych materiałów producenta, stanowiących szczegółowy opis techniczny oferowanego analizatora, w języku angielskim.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Oferta niekompletna, nie posiadająca ww. wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyjaśniania treści złożonych ofert.
UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi: Zamawiający może nie rozpatrywać oferty złożonej przez dostawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością.
5. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena ogółem brutto: 100%
cena najniższa
Wc =—————————————–x 100 pkt
cena przedstawiona w badanej ofercie
Za ofertę najkorzystniej sza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Miejsce oraz termin składania ofert.
o Ofertę należy złożyć na adres: przetargi@inig.pl w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).
Jako temat wiadomości prosimy wpisać: Oferta na analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
3
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami (bez konieczności opatrzenia tego skanu podpisem elektronicznym).
» Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2024 r. o godz. 10.00,
o W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) – o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia wiadomości na wskazany adres e-mail Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania.
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
« Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Wszystkie wnioski, pisma, zapytania należy kierować na adres: przetargi@inig.pl.
9. Istotne dla Zamawiającego postanowienia do zamówienia / umowy.
® Zamawiający wystawi zamówienie lub podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
o Umowa / Zamówienie zawarte zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, danych i cen zawartych w ofercie Wykonawcy.
® Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzoru umowy stosowanego przez wybranego Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zapisów niniejszego rozdziału do zawieranej pomiędzy Stronami umowy.
o Faktura za wykonanie całości dostawy będzie wystawiona po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy / zamówienia przez Wykonawcę.
® Zapłata następować będzie w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,
® Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
® Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z danej faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych.
o Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następujących przypadkach:
– opóźnienie w wykonaniu umowy / zamówienia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,
– odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto.
W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
o Wszelkie spory dotyczące umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
o Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zamówienia / umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania zamówienia / umowy przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności wystąpienia innego zdarzenia zewnętrznego, mającego wpływ na realizację umowy, którego strony nie mogły przewidzieć i które jest niezależne od działania stron, a którego skutkom nie można było zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa).
4
W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia / umowy o czas trwania ww. stanu/ograniczenia bądź zdarzenia.
Warunki zmian:
inicjowanie zmian – zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia,
wprowadzenie zmian wymaga zgodnej woli obu Stron,
forma zmian – aneks do zamówienia / umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
lO.Załączniki:
Nr 1 Formularz ofertowy,
Nr 2 Klauzula informacyjna.
ZATWIERDZAM
Kraków, dnia 17.01.2024 r.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij