Zakup pipet, pipetorów i dozowników

Dane organizatora CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
00-645 WARSZAWA
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A
Tel. 22 222 29 00
Fax. 22 209 98 68
E-mail office@cbrtp.pl
WWW www.cbrtp.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup pipet, pipetorów i dozowników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup pipet, pipetorów i dozowników. Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik nr 3 zawiera klauzulę informacyjną dla oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych – do zapoznania się z treścią. Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-1246/20 – Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technol.wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustr. i filtracyjnych dla prod.sanitarnych lub ochrony medycznej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-1048-126199.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126199
CPV 38.43.70.00
Wymagania Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki: • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 i spełniają poniższe warunki: • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia; • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia; • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Typ Wiedza i doświadczenie Opis jw. Typ Potencjał techniczny Opis jw. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis jw. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis jw. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które nie są powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zgodnie z zapisami załącznika nr 2.
Osoba do kontaktu Paula Mazur
+48 885 510 050 paula.mazur@cbrtp.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-09
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
00-645 WARSZAWA
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A

2022-09-23

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, : ; Osoby do kontaktu: Rafał Knura, tel.: +48 726710610, e-mail: rafal.knura@cbrtp.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-09-15 – data publikacji, 2022-09-23 – termin składania ofert, 2022-09 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie jedynym kryterium oceny jest cena. szczegóły sposobu przyznawania punktacji znajdują się w załączniku nr 1.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1246/20 – Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technol.wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustr. i filtracyjnych dla prod.sanitarnych lub ochrony medycznej
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki: • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup pipet, pipetorów i dozowników. Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik nr 3 zawiera klauzulę informacyjną dla oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych – do zapoznania się z treścią.

Numer informacji: 2022-1048-126199

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij