Dostawa aparatury naukowo – badawczej

Dane organizatora INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2
Tel. 71 343 50 21
Fax. 71 344 10 29
E-mail intibs@int.pan.wroc.pl
WWW www.intibs.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia „Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania” Numer referencyjny: DZ.262.1.9-10.2022/ŻBH1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo – badawczej dlaINTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania:• Zadanie nr 1 – Dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widmemisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszymuruchomieniem sprzętu• Zadanie nr 2 – Dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperaturypróbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętuoraz z serwisowaniem gwarancyjnym dostarczonego Sprzętu – na zasadach i w zakresieokreślonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1a – zadanie nr 1, Załącznik nr 1b– zadanie nr 2), w Załącznikach do projektu umowy oraz w SWZ dla zadania nr 1 izadania nr 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawieraprojekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotuzamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ z podziałem na dwa zadania), stanowiącyZałącznik nr 1a, 1b do SWZ odpowiednio dla zadania nr 1 i 2.3. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałówdystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny.4. Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje icertyfikaty (np. CE).5.Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu zwyjątkiem części i materiałów szklanych oraz eksploatacyjnych): 12 miesięcy od dnianastępującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowewykonanie Umowy – dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2.Zadanie nr 1 – Dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu oraz z serwisowaniem gwarancyjnym dostarczonego Sprzętu – na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1a – zadanie nr 1), w Załącznikach do projektu umowy oraz w SWZ dla zadania nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ dla zadania nr 1), stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ dla zadania nr 1. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny. Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje i certyfikaty (np. CE). Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu z wyjątkiem części i materiałów szklanych oraz eksploatacyjnych): 12 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy. Zadanie nr 2 – Dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu oraz z serwisowaniem gwarancyjnym dostarczonego Sprzętu – na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1b – zadanie nr 2), w Załącznikach do projektu umowy oraz w SWZ dla zadania nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ dla zadania nr 2), stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ dla zadania nr 2. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny. Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje i certyfikaty (np. CE). Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu z wyjątkiem części i materiałów szklanych oraz eksploatacyjnych): 12 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy – dotyczy zadania nr 2.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=intibs.ezamawiajacy.pl_1663182495162
LINK do SIWZ http://intibs.ezamawiajacy.pl/pn/intibs/demand/notice/public/71925/details
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: nie dotyczyIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: nie dotyczyIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zadanie nr 1 – Dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu:Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu,jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia polegające nadostawie detektora CCD o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto dlakażdego zamówienia.UWAGA:Doświadczenie wykonawców NIE sumuje się, co oznacza że:• w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzieleniezamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przezjednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzieleniezamówienia.• w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się napotencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnićpowyższy warunek.W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunkówudziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających danewyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy walutyprzyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia ozamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby wdniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NIE był publikowany średni kurs NBP,przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym podniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzającychsię lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychdostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodówokreślających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanenależycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6pkt 4.4 SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, aw przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, ajeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinnybyć wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1.1) liczy się wsteczod dnia w którym upływa termin składania ofert.Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1.1), dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez NIEgo wykonanych, a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez NIEgowykonywanych.Zadanie nr 2 – Dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu:Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu,jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie stolika temperaturowego o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto dla każdego zamówienia.UWAGA:Doświadczenie wykonawców NIE sumuje się, co oznacza że:• w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzieleniezamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przezjednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzieleniezamówienia.• w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się napotencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnićpowyższy warunek.W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunkówudziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających danewyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy walutyprzyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia ozamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby wdniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NIE był publikowany średni kurs NBP,przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym podniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzającychsię lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychdostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodówokreślających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanenależycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6 pkt 4.4 SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.2. Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, aw przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, ajeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinnybyć wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1.1) liczy się wsteczod dnia w którym upływa termin składania ofert.4. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1.1), dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez NIEgo wykonanych, a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez NIEgowykonywanych.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Pełna treść Projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 1a do SWZ – dla zadanianr 1 oraz w Załączniku nr 1b do SWZ – dla zadania nr 22. Zamawiający NIE dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunkudo treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodniez zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b do SWZodpowiednio dla zadania nr 1 i 2.
Osoba do kontaktu Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 Wrocław 50-422 Żaneta Bar – Horyń +48 713954127 dzial_zakupow@intibs.pl https://intibs.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 7
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2

2022-10-11

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://intibs.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 177-500318
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Okólna 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-422
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Bar – Horyń
E-mail:
dzial_zakupow@intibs.pl
Tel.: +48 713954127
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://intibs.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://intibs.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania”
Numer referencyjny: DZ.262.1.9-10.2022/ŻBH

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo – badawczej dla
INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania:
• Zadanie nr 1 – Dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm
emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym
uruchomieniem sprzętu
• Zadanie nr 2 – Dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury
próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu
oraz z serwisowaniem gwarancyjnym dostarczonego Sprzętu – na zasadach i w zakresie
określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1a – zadanie nr 1, Załącznik nr 1b
– zadanie nr 2), w Załącznikach do projektu umowy oraz w SWZ dla zadania nr 1 i
zadania nr 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera
projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ z podziałem na dwa zadania), stanowiący
Załącznik nr 1a, 1b do SWZ odpowiednio dla zadania nr 1 i 2.
3. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny.
4. Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje i
certyfikaty (np. CE).
5.Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu z
wyjątkiem części i materiałów szklanych oraz eksploatacyjnych): 12 miesięcy od dnia
następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe
wykonanie Umowy – dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2,
50-422 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu oraz z serwisowaniem gwarancyjnym dostarczonego Sprzętu – na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1a – zadanie nr 1), w Załącznikach do projektu umowy oraz w SWZ dla zadania nr 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera
projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ dla zadania nr 1), stanowiący
Załącznik nr 1a do SWZ dla zadania nr 1.
Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny.
Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje i
certyfikaty (np. CE).
Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu z
wyjątkiem części i materiałów szklanych oraz eksploatacyjnych): 12 miesięcy od dnia
następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe
wykonanie Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2,
50-422 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu oraz z serwisowaniem gwarancyjnym dostarczonego Sprzętu – na zasadach i w zakresie
określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1b – zadanie nr 2), w Załącznikach do projektu umowy oraz w SWZ dla
zadania nr 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ dla zadania nr 2), stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ dla zadania nr 2.
Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny.
Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje i certyfikaty (np. CE).
Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu z wyjątkiem części i materiałów szklanych oraz eksploatacyjnych): 12 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy – dotyczy zadania nr 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zadanie nr 1 – Dostawa detektora do precyzyjnego pomiaru widm emisji z kompatybilnym oprogramowaniem wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu,
jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia polegające na
dostawie detektora CCD o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto dla
każdego zamówienia.
UWAGA:
Doświadczenie wykonawców NIE sumuje się, co oznacza że:
• w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez
jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
• w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na
potencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić
powyższy warunek.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane
wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NIE był publikowany średni kurs NBP,
przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6
pkt 4.4 SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1.1) liczy się wstecz
od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1.1), dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez NIEgo wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez NIEgo
wykonywanych.
Zadanie nr 2 – Dostawa układu do precyzyjnej kontroli temperatury próbki wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu,
jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie stolika temperaturowego o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto dla każdego zamówienia.
UWAGA:
Doświadczenie wykonawców NIE sumuje się, co oznacza że:
• w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez
jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
• w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na
potencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić
powyższy warunek.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane
wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NIE był publikowany średni kurs NBP,
przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6 pkt 4.4 SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1.1) liczy się wstecz
od dnia w którym upływa termin składania ofert.
4. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1.1), dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez NIEgo wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez NIEgo
wykonywanych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Pełna treść Projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 1a do SWZ – dla zadania
nr 1 oraz w Załączniku nr 1b do SWZ – dla zadania nr 2
2. Zamawiający NIE dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie
z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b do SWZ
odpowiednio dla zadania nr 1 i 2.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
cały rok 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy NIE podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą
podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
1.1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania.
1.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
1.3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu że spełnił łącznie
przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 ustawy Pzp.
1.4. Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności o których mowa
w art. 110 ust 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
czynności NIE są wystarczające, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, wobec których
zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w:
2.1. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej „Ustawa”)
2.2. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej
„Rozporządzenie”).
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada czy NIE zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
wskazanych powyżej, które przewidziane zostały względem Wykonawcy oraz NIE
istnieją wobec tych podmiotów okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia
Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 oraz
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej „Ustawa”).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
– Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
– Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie
– potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania / pełnomocnictwo,
– Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale 4,
– Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
177
2022
Następna aktualizacja:
15/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij