Zakup pieca laboratoryjnego

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25
Tel. 77 423 50 50
Fax. 77 423 50 12
E-mail elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl
WWW elopole.pgegiek.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Zakup pieca laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup pieca laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia OpoleOpis Przedmiotu zamówienia : Wg .załącznik nr 3 specyfikacją wymagań technicznych. 1.PIEC LABORATORYJNY PROGRAMOWALNY Przedmiotem zamówienia jest zakup pieca laboratoryjnego do spopielania o cechach jakościowych jak w katalogu producenta Nabertherm, model LV 15/11 z drzwiami uchylnymi wraz z wyposażeniem: a) sterownik C550 b) płytka ceramiczna falista (nr kat. 691600506) 2 sztuki c) szczypce duże (nr kat. 493000003) 1 sztuka lub równoważny ,Specyfikacja wymagań technicznych oraz kryteria równoważności znajdują się w Załączniku 3. Szt. 1 Uwaga: do oceny oferty wymagane jest dostarczenie karty katalogowej lub w przypadku złożenia oferty na produkt równoważny, karty katalogowej oferowanego produktu z opis przedmiotu dostawy. ( załącznik nr 3 potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami zamawiającego).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZE-ELO-06106-2022.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/60832/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Jan Lachowski
+48 77 423 5330 Jan.Lachowski@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25

2022-08-02

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole; Telefon do osoby kontaktowej: +48 77 423 5330; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Opole; Kod pocztowy: 45-920; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Elektrowniana 25; Osoba kontaktowa: Jan Lachowski; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Jan.Lachowski@gkpge. Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5330
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Opole
Kod pocztowy:
45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Elektrowniana 25
Osoba kontaktowa:
Jan Lachowski
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Jan.Lachowski@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Zakup pieca laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZE-ELO/06106/2022
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Opis Przedmiotu zamówienia : Wg .załącznik nr 3 specyfikacją wymagań technicznych. 1.PIEC LABORATORYJNY PROGRAMOWALNY Przedmiotem zamówienia jest zakup pieca laboratoryjnego do spopielania o cechach jakościowych jak w katalogu producenta Nabertherm, model LV 15/11 z drzwiami uchylnymi wraz z wyposażeniem: a) sterownik C550 b) płytka ceramiczna falista (nr kat. 691600506) 2 sztuki c) szczypce duże (nr kat. 493000003) 1 sztuka lub równoważny ,Specyfikacja wymagań technicznych oraz kryteria równoważności znajdują się w Załączniku 3. Szt. 1 Uwaga: do oceny oferty wymagane jest dostarczenie karty katalogowej lub w przypadku złożenia oferty na produkt równoważny, karty katalogowej oferowanego produktu z opis przedmiotu dostawy. ( załącznik nr 3 potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami zamawiającego).
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania zamówienia
Termin składania wniosków/ofert:
02-08-2022 13:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
Dane zamawiającego
Nazwa zamawiającego: PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego: Bełchatów
Adres zamawiającego: Węglowa 5
Kraj: PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
Telefon do osoby kontaktowej: +48 77 423 53 30
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Opole
Kod pocztowy: 45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Elektrowniana 25
Osoba kontaktowa: Jan Lachowski
Adres mailowy do osoby kontaktowej: jan.lachowski@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania: Zakup pieca laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/06014/2022
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Opis Przedmiotu zamówienia : Jak wyżej.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty wystawienia zamówienia.
Termin składania Ofert: do 02-08-2022r. do godz. 13:00.
Czy jawne otwarcie ofert: Nie
Dodatkowe informacje:
1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F).
1.3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
1.4. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt. 1,2 i 1,3. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
1.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) – zawarte w formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
1.6. Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi udzielania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonego na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014” oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 r., poz. 835)”.
1.7. Ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych przez Zamawiającego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu – w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
2.2. Na kompletną Ofertę składają się:
2.2.1. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2;
2.2.2. Dokumenty/oświadczenia wymienione w pkt 1.2. i 1.3.
2.2.3 Karta katalogowa lub opis przedmiotu dostawy.
2.3. Warunki świadczenia dostawy zostały określone w określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
2.3.1 Zamawiający informuje że zmienia w OWZ następujące zapisy w:
§ 3. Warunki realizacji Zamówienia
6. Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP.
3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
3.1. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail;
3.2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jan Lachowski, tel. 77 423 53 30, e-mail: jan.lachowski@gkpge.pl
4. WYJAŚNIENIA I MODYFIKCJA OGŁOSZENIA
4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce “Pytania i odpowiedzi”.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na adres e-mail; Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jan Lachowski tel. 77 423 53 30, e-mail: jan.lachowski@gkpge.pl
6. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
6.1. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE
Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 25 72 225 lub adresem e-mail: pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
6.2. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek/ofertę” i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”.
6.3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
8. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi cena netto – waga 100 dla każdej części liczona osobno.
9. AUKCJA ELEKTRONICZNA I NEGOCJACJE HANDLOWE
9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej i /lub negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. ( Zał. nr 2) WYMAGANE ZAPISY DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNYCH.
9.2. Negocjacje prowadzone są poprzez platformę zakupową SWPP2.
9.3. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
9.4. Negocjacje prowadzone z Wykonawcą mają charakter poufny
10. POZOSTAŁE INFORMACJE
10.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych .
10.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
10.6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
10.7. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
10.8. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
10.9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
10.10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
10.11. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
Załącznik nr 1 – WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU.
Załącznik nr 2 – WYMAGANE ZAPISY DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNYCH.
Załącznik nr 3 -Specyfikacja wymagań technicznych

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
WPW.38404 Materiały laboratoryjne

Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nei

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij