Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 Numer referencyjny: CeNT-361-9/20221.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii,przeznaczonych do celów naukowo–badawczych.2.Na przedmiot zamówienia składają się odczynniki używane do pracy na systemach do sekwencjonowania nowej generacji firmy Illumina, wskazane w tabeli Formularza cenowego do SWZ3.Formularz cenowy do SWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określa zestawienie ilościowe odczynników.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii, przeznaczonych do celów naukowo–badawczych. 2.Na przedmiot zamówienia składają się odczynniki używane do pracy na systemach do sekwencjonowania nowej generacji firmy Illumina, wskazane w tabeli Formularza cenowego do SWZ 3.Formularz cenowy do SWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określa zestawienie ilościowe odczynników.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1658840366446
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/180e4e9c-302c-4d2f-938b-2e4510c0cb62
CPV 33.69.63.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne nastronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl.2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcypo doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury do sekretariatu CeNT UW4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.7. Pozostałe postanowienia zawarto w SWZ.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Aneta Nowakowska +48 225543626 zp@cent.uw.edu.pl www.uw.edu.pl http://dzp.uw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2022-08-26

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 1) cena (C) 60% (waga 0,60)
2) termin realizacji (T) pojedynczego zamówienia, liczony od dnia przesłania zamówienia 20 % (waga 0,20)
3) okres przydatności określony przez producenta (O) 20% (waga 0,20
Uwagi 2022/S 142-405558
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowakowska
E-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543626
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
http://dzp.uw.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://dzp.uw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2
Numer referencyjny: CeNT-361-9/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii,
przeznaczonych do celów naukowo–badawczych.
2.Na przedmiot zamówienia składają się odczynniki używane do pracy na systemach do sekwencjonowania nowej generacji firmy Illumina, wskazane w tabeli Formularza cenowego do SWZ
3.Formularz cenowy do SWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określa zestawienie ilościowe odczynników.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW
ul. Banacha 2C
02-097 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii,
przeznaczonych do celów naukowo–badawczych.
2.Na przedmiot zamówienia składają się odczynniki używane do pracy na systemach do sekwencjonowania nowej generacji firmy Illumina,
wskazane w tabeli Formularza cenowego do SWZ
3.Formularz cenowy do SWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określa zestawienie ilościowe odczynników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
FNP-Homing Team, First Team

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty,
na którą zostanie zawarta umowa.
W przypadku NIEwykorzystania kwoty z umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy maksymalnie o kolejne 6 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na
stronie internetowej Zamawiającego –
http://dzp.uw.edu.pl
.
2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury do sekretariatu CeNT UW
4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
7. Pozostałe postanowienia zawarto w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii
ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa
budynek B, IV piętro, pokój 04.110

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy.
2. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8
ustawy.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z zapisami w SWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu użyciu miniPortalu z pośrednictwem portalu ePUAP.
4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w SWZ.
5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, NIEzwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem postępowania.
8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określonych w
Zarządzeniu Nr 130 Rektora UW z dn. 20 października 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku)
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij