Zakup mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNA

Dane organizatora INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
03-195 WARSZAWA
DORODNA 16
Tel. 22 504 12 20
Fax. 22 811 19 17
E-mail sursek@ichtj.waw.pl
WWW www.ichtj.waw.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNA

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNAPrzedmiotem zamówienia jest zakup nw. mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNA:Lp Opis przedmiotu zamówienia Nazwa producenta/Nr. katalogowy producenta wyrobu*) Ilość Jedn. miary szt./kpl/opak1 2 3 4 51 Szczurza mikromacierz ekspresyjna SurePrint G3 Unrestricted GE 8x60K (najnowsza wersja) Agilent Technologies/G4858A 6 szt.2 LowInput QuickAmp Labeling Kit One-Color Agilent Technologies/5190-2305 2 szt.3 RNA Spike In Kit -One Color Agilent Technologies/5188-5282 1 szt.4 Gene Expression Hybridization Kit Agilent Technologies/5188-5242 1 szt.5 Gene Expression Wash Pack Agilent Technologies/5188-5327 1 szt.6 Pack 20 Backings 8 Arrays per slide Agilent Technologies/G2534-60015 1 szt.7 Szczurza macierz miRNA Unrestricted Amadid miRNA Array (8x15K) (najnowsza wersja) Agilent Technologies/G4471A 6 szt.8 MicroRNA Spike In Kit Agilent Technologies/5190-1934 1 szt.9 miRNA Complete Labeling and Hyb Kit Agilent Technologies/5190-0456 2 szt. ZP/2/TP/2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-889004d4-104d-11ee-9355-06954b8c6cb9
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ. Do oferty należy załączyć dokumenty stanowiące Załącznik Nr 1 do oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz ofertowy”. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający częściowo wskazał w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ nazwy i symbole określające rodzaj i klasę produktów. Użyte przez Zamawiającego numery katalogowe oznaczają klasę odczynników spełniających wymagania Zamawiającego i służą ustaleniu określonego standardu, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i dopuszczają rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy PZP wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających jednoznacznie spełnienie wymagań równoważności, w tym w szczególności potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z aparatem DNA Microarray Scanner G2505C firmy Agilent. Kompatybilność przedmiotu zamówienia z aparatem DNA Microarray Scanner G2505C powinna być potwierdzona przez jego producenta, czyli firmę Agilent. Dokument winien zawierać nazwę producenta, numer katalogowy oraz parametry odczynnika lub szczegółowy opis tego, co Wykonawca zaoferował. Ciężar udowodnienia równoważności (w tym koszt ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć „Oświadczenie, że oferta zawiera rozwiązania równoważne w opisywanym przez zamawiającego w SWZ przedmiocie zamówienia” Dla substancji/mieszanin chemicznych wraz z towarem należy dostarczyć karty charakterystyki, o ile dotyczy. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów, producenta oraz modelu zaoferowanego produktu, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz ofertowy” Załącznik Nr 1 do oferty 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz ofertowy” Załącznik Nr 1 do oferty Oferowany przedmiot zamówienia 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Chemii i Techniki Jadrowej, ul. Dorodna 16, 03-195, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. (+48) 225041220, e-mail sursek@ichtj.waw.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ichtj.waw.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
03-195 WARSZAWA
DORODNA 16

2023-06-29

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służą Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-07-28
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00270261/01

Dostawy
Zakup mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNA
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii i Techniki Jadrowej
1.3.) Oddział zamawiającego: ICHTJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024020
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dorodna 16
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-195
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 225041220
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sursek@ichtj.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichtj.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-889004d4-104d-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00270261
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-889004d4-104d-11ee-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawiera Załącznik Nr 5 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub
uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/TP/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 152374,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup nw. mikromacierzy ekspresyjnych i mikromacierzy miRNA:

Lp Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa producenta/Nr. katalogowy producenta wyrobu*) Ilość Jedn. miary szt./kpl/opak
1 2 3 4 5
1 Szczurza mikromacierz ekspresyjna SurePrint G3 Unrestricted GE 8x60K (najnowsza wersja) Agilent Technologies/G4858A 6 szt.
2 LowInput QuickAmp Labeling Kit One-Color Agilent Technologies/5190-2305 2 szt.
3 RNA Spike In Kit -One Color Agilent Technologies/5188-5282 1 szt.
4 Gene Expression Hybridization Kit Agilent Technologies/5188-5242 1 szt.
5 Gene Expression Wash Pack Agilent Technologies/5188-5327 1 szt.
6 Pack 20 Backings 8 Arrays per slide Agilent Technologies/G2534-60015 1 szt.
7 Szczurza macierz miRNA Unrestricted Amadid miRNA Array (8x15K) (najnowsza wersja) Agilent Technologies/G4471A 6 szt.
8 MicroRNA Spike In Kit Agilent Technologies/5190-1934 1 szt.
9 miRNA Complete Labeling and Hyb Kit Agilent Technologies/5190-0456 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, tj.:
Cena łączna oferty brutto – 100% (C);
W którym 100% równa się 100 pkt. możliwym maksymalnie do uzyskania przez ofertę.
W kryterium „cena oferty brutto” zostanie zastosowany wzór:
C oferty badanej = (C najniższa cena brutto oferty / C cena brutto oferty badanej) * 100 pkt.
W oparciu o powyższe kryterium oceny ofert opisanej ww. wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny wszystkich badanych ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem jak dla oferty cenowej. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ. Do oferty należy załączyć dokumenty stanowiące Załącznik Nr 1 do oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz ofertowy”.
Ze względu na specyfikę zamawianego produktu i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający częściowo wskazał w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ nazwy i symbole określające rodzaj i klasę produktów. Użyte przez Zamawiającego numery katalogowe oznaczają klasę odczynników spełniających wymagania Zamawiającego i służą ustaleniu określonego standardu, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i dopuszczają rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy PZP wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających jednoznacznie spełnienie wymagań równoważności, w tym w szczególności potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z aparatem DNA Microarray Scanner G2505C firmy Agilent. Kompatybilność przedmiotu zamówienia z aparatem DNA Microarray Scanner G2505C powinna być potwierdzona przez jego producenta, czyli firmę Agilent. Dokument winien zawierać nazwę producenta, numer katalogowy oraz parametry odczynnika lub szczegółowy opis tego, co Wykonawca zaoferował. Ciężar udowodnienia równoważności (w tym koszt ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć „Oświadczenie, że oferta zawiera rozwiązania równoważne w opisywanym przez zamawiającego w SWZ przedmiocie zamówienia”
Dla substancji/mieszanin chemicznych wraz z towarem należy dostarczyć karty charakterystyki, o ile dotyczy.
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów, producenta oraz modelu zaoferowanego produktu, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz ofertowy” Załącznik Nr 1 do oferty
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz ofertowy” Załącznik Nr 1 do oferty
Oferowany przedmiot zamówienia
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Szczegółowy zakres zmian umowy określony jest w Załączniku Nr 3 do SWZ “Wzór umowy”
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-29 13:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-28

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij