Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometrem

Dane organizatora T2H SP. Z O.O.
22-400 PNIÓWEK
PNIÓWEK 14
Województwo lubelskie
Powiat Zamość
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometrem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometremPowstaje w kontekście projektu RPLU.01.02.00-06-0007/20 – Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej metody suszenia i ekstrakcji konopi przemysłowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-19602-163837.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163837
CPV 38.43.20.00, 38.43.22.00, 38.43.22.10, 38.43.30.00
Wymagania Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć: a) ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, które spowodują konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy; d) w zakresie terminów realizacji umowy: – w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, – w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których te przepisy wymagają, – w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolą strony, występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań wynikających z umowy (takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe), – w przypadku wystąpienia przestojów lub opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, – na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych mających wpływ na realizację umowy, – w przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych; f) zmiana sposobu rozliczania w zakresie płatności częściowej lub przedpłat na umotywowany wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; g) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych, w tym wydłużenia realizacji projektu; h) wystąpi siła wyższa jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć i mu zapobiec, a które uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją; i) zmiany będą konsekwencją zmiany Wytycznych i zaleceń instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego Typ Wiedza i doświadczenie Opis Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia załączonego do oferty – załącznik nr 3. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia – nie zalegają z uiszczeniem podatków wobec Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. b) Dokument rejestrowy firmy: KRS/wyciąg z CEIDG. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki wraz z aneksami. c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2). d) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). e) Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę (jeżeli dotyczy). Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty (załącznik nr 2). 2. Nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości lub nie są objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.
Osoba do kontaktu Paweł Szewczyk
722228686 pawel.szewczyk@t2h.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-07
Miejsce i termin składania ofert T2H SP. Z O.O.
22-400 PNIÓWEK
PNIÓWEK 14

2023-06-29

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: T2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pniówek 14, 22-400 Pniówek, : ; Osoby do kontaktu: Paweł Szewczyk, tel.: 722228686, e-mail: pawel.szewczyk@t2h.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-06-21 – data publikacji, 2023-06-29 – termin składania ofert, 2023-07 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena (c) – cena brutto oferty cena (c) – 100 pkt. cena (c) = (c najniższa brutto / c badana brutto) * 100 pkt.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
RPLU.01.02.00-06-0007/20 – Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej metody suszenia i ekstrakcji konopi przemysłowych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć: a) ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, które spowodują konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy; d) w zakresie terminów realizacji umowy: – w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, – w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których te przepisy wymagają, – w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolą strony, występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań wynikających z umowy (takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe), – w przypadku wystąpienia przestojów lub opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, – na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych mających wpływ na realizację umowy, – w przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych; f) zmiana sposobu rozliczania w zakresie płatności częściowej lub przedpłat na umotywowany wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; g) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych, w tym wydłużenia realizacji projektu; h) wystąpi siła wyższa jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć i mu zapobiec, a które uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją; i) zmiany będą konsekwencją zmiany Wytycznych i zaleceń instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie umowy.
Opis
Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometrem
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij