ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU UHPLC-ESI/APCI-MS/MS

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39
Tel. 32 351 23 45
E-mail wsse.katowice@sanepid.gov.pl
WWW www.wsse.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU UHPLC-ESI/APCI-MS/MS -ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z PODWÓJNĄ DETEKCJĄ MAS LC-MS/MS

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU UHPLC-ESI/APCI-MS/MS -ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z PODWÓJNĄ DETEKCJĄ MAS LC-MS/MS Numer referencyjny: OA.272.6.20231. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS – zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS – zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS.
Specyfikacja https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp lub 109 ust. 1 pkt 4 pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp. 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 9. W zakresie NIEuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej “r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej “r.d.e.”) III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 1.000.000,00 zł. a) dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ‐ wystawione NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit c, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3 pkt. 1) lit. c. 8. Zamawiający NIE wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a TAKże wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 2. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:1) Katalogi lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach chromatografu,2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla chromatografu,Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ‐ załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniemc) Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) ‐ załącznik nr 6 do SWZ; d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3‐6 pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp ‐ wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; f) Oświadczenie, o NIE podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 UE zgodnie z treścią załącznika nr 92) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia NIEzbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a TAKże zakresu wykonywanych przez NIE czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego ‐ wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ; a) dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) posiadają NIEzbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu na kwotę NIE niższą niż 1.000.000,00 złb) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim. Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami do realizacji zadania, tj. co najmniej: – posiadającymi certyfikat szkolenia przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej oferowanego zestawu LC-MS/MS oraz posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługa i serwisem zestawów LC-MS/MS.2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia NIEzbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a TAKże zakresu wykonywanych przez NIE czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego ‐ wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem:https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl.2. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową.3. Przekazywanie wszelkich wniosków, oświadczeń, informacji, zawiadomień, zapytań innych niż oferta następuje na Platformie.4. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr telefonu +48 (22) 257 22 23 e-mail: oneplace@marketplanet.pl.5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Kierowane do wszystkich Wykonawców informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany SWZ, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywał temu Wykonawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości, wysyłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.7. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu nasubdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pllub https://oneplace.marketplanet.pl7. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu nasubdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pllub https://oneplace.marketplanet.pl8. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, po przeczytaniu akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.9. Rejestracja Wykonawcy trwa do około 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu NIEzbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.10. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia założenia konta, wówczas należy skontaktować się na nr telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.14. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne:Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452)– zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:a) dokumenty w formacie : „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, w TAKim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem. 15. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej min. konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor klasy Intel IV 2GHz , jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorera minimalnie 10.0;d) włączona obsługa Javascript;e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej. 5. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 4
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39 Katowice 40-074 Justyna Bonk-Pietrzyk Bonk-Pietrzyk.Justyna@sanepid.gov.pl https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39

2023-04-12

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 052-152568
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Adres pocztowy: ul.Raciborska 39
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bonk-Pietrzyk
E-mail:
Bonk-Pietrzyk.Justyna@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU UHPLC-ESI/APCI-MS/MS -ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z PODWÓJNĄ DETEKCJĄ MAS LC-MS/MS
Numer referencyjny: OA.272.6.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS – zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS – zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 0,4
Cena – Waga: 0.4

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT‐EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‐2020 na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia”. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

II.2.14) Informacje dodatkowe
9. Zamawiający przewiduje unieważnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp lub 109 ust. 1 pkt 4 pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.
3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r.
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
9. W zakresie NIEuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej “r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej “r.d.e.”)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 1.000.000,00 zł.
a) dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ‐ wystawione NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit c, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3 pkt. 1) lit. c.
8. Zamawiający NIE wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a TAKże wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Katalogi lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach chromatografu,
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla chromatografu,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ‐ załącznik nr 4 do
SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia
2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) ‐ załącznik nr 6 do SWZ;
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3‐6 pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp ‐ wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ;
e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
f) Oświadczenie, o NIE podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 UE zgodnie z treścią załącznika nr 9
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia NIEzbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a TAKże zakresu wykonywanych przez NIE czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego ‐ wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ;
a) dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia l

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadają NIEzbędną wiedzę i doświadczenie
Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu na kwotę NIE niższą niż 1.000.000,00 zł
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim.
Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami do realizacji zadania, tj. co najmniej:
– posiadającymi certyfikat szkolenia przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej oferowanego zestawu LC-MS/MS oraz posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługa i serwisem zestawów LC-MS/MS.
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia NIEzbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a TAKże zakresu wykonywanych przez NIE czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego ‐ wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
.
2. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
3. Przekazywanie wszelkich wniosków, oświadczeń, informacji, zawiadomień, zapytań innych niż oferta następuje na Platformie.
4. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr telefonu +48 (22) 257 22 23 e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Kierowane do wszystkich Wykonawców informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany SWZ, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywał temu Wykonawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości, wysyłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl
7. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl
8. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl
, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, po przeczytaniu akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
9. Rejestracja Wykonawcy trwa do około 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu NIEzbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
10. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia założenia konta, wówczas należy skontaktować się na nr telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
14. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne:
Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452)– zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie : „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, w TAKim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
15. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej min. konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor klasy Intel IV 2GHz , jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorera minimalnie 10.0;
d) włączona obsługa Javascript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.
5. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 4

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm)* informuję, że Pani/ Pana:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail:
wsse.katowice@sanepid.gov.pl
, telefon 32 351 23 15;
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu :
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU UHPLC-ESI/APCI-MS/MS. ZESTAWU DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z PODWÓJNĄ DETEKCJĄ MAS (nr postępowania OA.272.6.2023) prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje NIE podania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO
– prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO z tym, że skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia NIE może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie NIEzgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz NIE może naruszać integralności protokołu i jego załączników,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków wskazanych art. 18 ust.2 Rozporządzenia RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania NIE ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania NIE ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5. NIE przysługuje Pani/Panu
– prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
-prawo przenoszenia danych osobowych o czym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia RODO;
6. Pani/Pana dane NIE są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, NIE są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy; zgodnie z symbolem 272 załącznika nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 ze zm.)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoawcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Jeżeli Zamawiający mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy NIE później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14.W sprawach NIE uregulowanych w pkt XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 -198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
052
2023
Następna aktualizacja:
15/03/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij