Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Mikroskop elektr…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Mikroskop elektronowy z oraz zestaw mikroskopów odwróconych z wyposażeniem). Numer referencyjny: 209/AZ/262/20231. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – opis minimalnych parametrów technicznych 1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – opis minimalnych parametrów technicznych 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać warunki oznakowania CE zgodnie z deklaracją UE i być tym znakiem oznaczone. 3. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SWZ bądź innym integralnym z SWZ dokumencie, nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. 4. Rozwiązania równoważne: a) w przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ; b) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; c) ewentualne użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji zamówienia. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych; d) rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać co najmniej takie same lub lepsze parametry, co najmniej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów; e) Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie TED nr 2023/S 038-111848 z dnia 2023-02-22: Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2Zamiast: Data: 14/03/2023Czas lokalny: 10:00Powinno być: Data: 20/03/2023Czas lokalny: 10:00Numer sekcji: IV.2.6Zamiast: Data: 11/06/2023Powinno być: Data: 17/06/2023Numer sekcji: IV.2.7Zamiast: Data: 14/03/2023Czas lokalny: 10:30Powinno być: Data: 20/03/2023Czas lokalny: 10:30
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1676380887776
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/727773
CPV 38.51.00.00, 38.51.10.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunków w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunków w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:- co najmniej dwie dostawy mikroskopów elektronowych o wartości co najmniej 800 000 zł brutto każda.Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych/wykonywanych (załącznik nr 5do SWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert).W przypadku świadczeń nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość zrealizowanej w części umowy do momentu złożenia przez Wykonawcę wykazu dostaw, jako podmiotowego środka dowodowego, będzie opiewała na wartość 800 000 zł brutto każda.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 7770004960 ul. Wojska Polskiego 28 Poznań 60-637 Zofia Kaczmarek +48 618487517 zofia.kaczmarek@up.poznan.pl +48 618955043 https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 126
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2023-03-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 2023-06-17
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 032-092848
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770004960
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Kaczmarek
E-mail:
zofia.kaczmarek@up.poznan.pl
Tel.: +48 618487517
Faks: +48 618955043
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Uczelnia Wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Mikroskop elektronowy z oraz zestaw mikroskopów odwróconych z wyposażeniem).
Numer referencyjny: 209/AZ/262/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – opis minimalnych parametrów technicznych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38511000 Mikroskopy elektronowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – opis minimalnych parametrów technicznych
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać warunki oznakowania CE zgodnie z deklaracją UE i być tym znakiem oznaczone.
3. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SWZ bądź innym integralnym z SWZ dokumencie, nazwy własne NIE mają na celu naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych.
4. Rozwiązania równoważne:
a) w przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania NIEktórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach NIE gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast NIE o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ;
b) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne;
c) ewentualne użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, NIE mają na celu preferowania rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne NIE gorsze od podanych w dokumentacji zamówienia. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający NIE uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych;
d) rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać co najmniej TAKie same lub lepsze parametry, co najmniej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i NIE obniżą określonych przez Zamawiającego standardów;
e) Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
2. Postępowanie jest współfinansowane: Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0005/19 Tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Pełna nazwa postępowania brzmi: Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Mikroskop elektronowy z wyposażeniem – zestaw oraz zestaw mikroskopów odwróconych z wyposażeniem).
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowan

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunków w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunków w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
– co najmniej dwie dostawy mikroskopów elektronowych o wartości co najmniej 800 000 zł brutto każda.
Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych/wykonywanych (załącznik nr 5do SWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert).
W przypadku świadczeń nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość zrealizowanej w części umowy do momentu złożenia przez Wykonawcę wykazu dostaw, jako podmiotowego środka dowodowego, będzie opiewała na wartość 800 000 zł brutto każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami wymienionymi poniżej, za pośrednictwem Platformy:
1. Formularz oferty, załącznik nr 2
2. Opis minimalnych parametrów technicznych oraz punktowanych parametrów technicznych, załącznik 2A
3.Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na
formularzu JEDZ, załącznik 3
4. Kalkulacja cenowa, załącznik 2B
5. Oświadczenie (art. 7 i 5K), załącznik 10
6. Zestawienie parametrów technicznych podlegających punktacji – załącznik nr 11 do SWZ
7. Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo
Przedmiotowe środki dowodowe:
1. Oświadczenie Wykonawcy – deklaracja CE – załącznik 6
2. Karta katalogowa producenta lub opis techniczny urządzenia
3. Oświadczenie Wykonawcy, fabrycznie nowe – załącznik 7
4. Dla potwierdzenia wydajności procesora do oferty należy złożyć wynik w teście Passmark dostępnym na stronie
www.cpubenchmark.net
, w formie wydruku z dnia złożenia oferty przez Wykonawcę. zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2A do Formularza oferty – Opis minimalnych parametrów technicznych
5.Dla potwierdzenia wydajności karty graficznej do oferty należy złożyć wynik w teście Passmark dostępnym na stronie
www.videocardbenchmark.net
, w formie wydruku z dnia złożenia oferty przez Wykonawcę. zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2A do Formularza oferty – Opis minimalnych parametrów technicznych
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa na wezwanie, w wyznaczonym terminie, NIE
krótszym niż 10 dni, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia, zgodnie z zapisem w rozdziale
19:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
2. Oświadczenie wykonawcy, grupa kapitałowa – załącznik 8
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
4. Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach składanych na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
5. Wykaz dostaw, załącznik nr 5 do SWZ
6. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, wykazanych w Załączniku nr 5 do SWZ.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach
zamówienia na dostawy.
3. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. Wypełniając dokumenty, w których jest mowa o „wykonawcy”; należy wpisać dane wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – Środki ochrony prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
032
2023
Następna aktualizacja:
15/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij