Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej

Dane organizatora UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Przetarg NIEograniczony na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przetarg NIEograniczony na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – 2 części Numer referencyjny: ZP/6875/D/22Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej.1. komora klimatyczna 1100 litrów – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dot. Części 12. wytłaczarki dwuślimakowa 15 kg/h – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dot. Części 2.Część 1 Część nr 1 Dostawa i instalacja komory klimatycznej 1100 litrów – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Część 2 Część nr 2 Dostawa i instalacja wytłaczarki dwuślimakowa 15 kg/h – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1677075063232
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=a32ff051-200b-4096-8d48-719f082f1031
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
Osoba do kontaktu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 Poznań 61-712 Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303 paweld@amu.edu.pl http://www.amu.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 154
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1

2023-03-30

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.amu.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.e-Propublico.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 038-113144
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303
E-mail:
paweld@amu.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.amu.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.zamowienia.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
www.e-Propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg NIEograniczony na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – 2 części
Numer referencyjny: ZP/6875/D/22

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej.
1. komora klimatyczna 1100 litrów – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dot. Części 1
2. wytłaczarki dwuślimakowa 15 kg/h – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dot. Części 2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 525 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i instalacja komory klimatycznej 1100 litrów – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 175 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 154
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i instalacja wytłaczarki dwuślimakowa 15 kg/h – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 350 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 182
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przez odszyfrowanie ofert na platformie (https;//eProPublico.pl/)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu oraz spełniają
wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.
Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa, wraz z ofertą:
– Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Instrukcja wypełnienia JEDZ zawarta została w
załączniku nr 3a do SWZ: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia) stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składany jest przez każdego z członków
konsorcjum.
– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ (na każdą część należy złożyć oddzielny formularz) Jeżeli o
udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
– Formularz cenowy – załącznik nr 2 SWZ (na każdą część należy złożyć oddzielny formularz) Jeżeli o
udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
– Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy: jeżeli
wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (jeżeli dotyczy); jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
– Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje
umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj.
zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku
polskim itp.).
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty, na podst. art.
107 ust. 2 Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia:
– Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,
– Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
Sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
– Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik
nr 3b
Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ.
Wykonawcy jest możliwa na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiający
nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w
celu związanym z postępowaniem –zgodnie z rozdz. 27 SWZ.
W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl
.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za
pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia) lub przesyłając na adres
paweld@amu.edu.pl
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem NIEważności w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
– Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.
– Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
– Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.
– Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
– Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
– Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
038
2023
Następna aktualizacja:
23/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij