Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3
Tel. 29 644 06 80
Fax. 29 745 34 50
E-mail ostrow@psse.waw.pl
WWW www.psseostrow.cal.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Ostrów Mazowiecka
Treść zamówienia SAT.2600.2.3.2022, SAT.2600.10.13.2022 Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SAT.2600.2.3.2022, SAT.2600.10.13.2022 Zakup i dostawa szkła laboratoryjnegoPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Probówki bakteriologiczne szklane Średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 11mm, długość 100mm 2000 szt. 2 Korki aluminiowe do probówek o średnicy 11/12 – 200 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-620928.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/620928
Wymagany termin realizacji zamówienia 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3

2022-06-06

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
cena 100% wartość oferty
warunki płatności przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. proszę potwierdzić wpisując “akceptuję”
termin realizacji 7 dni od otrzymania zamówienia. proszę potwierdzić wpisując “akceptuję”
dodatkowe koszty wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. proszę potwierdzić wpisując “akceptuję”
klauzula rodo proszę potwierdzić wpisując “akceptuję” klauzula informacyjn […].pdf
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na zakup i dostawę wyposażenia dla PSSE w Ostrowi Mazowieckiej.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego wg dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. 1598, 2054, 2269) nie stosuje się przedmiotowej ustawy.

1. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższe narzędzia elektroniczne.
2. W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” w terminie do 06.06.2022 r. godz. 10:00
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. zmian w opisie przedmiotu zamówienia i zasad określonych w załącznikach przed terminem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania,
b. unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie.
4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli do ofert wymaganych oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy o ich uzupełnienie/wyjaśnienie w określonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
5. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a. jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, których oferty uzyskały dwie najwyższe punktacje, ale przekraczają wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
8. Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert oraz poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania tylko tych Wykonawców, którzy złożą oferty.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
10. Zaznaczamy, że podstawą realizacji przedmiotu niniejszego postępowania jest zamówienie Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę, lub umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.
11. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Klauzula RODO – Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” Klauzula informacyjn […].pdf

Numer informacji: 620928

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij