Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych

Dane organizatora STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
KARŁUSZOWIEC 5
Tel. 32 381 37 71
Fax. 32 381 37 27
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
WWW www.powiat.tarnogorski.pl
Województwo śląskie
Powiat Tarnowskie Góry
Treść zamówienia Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – zestaw d…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – zestaw do elektroforezy + zestaw doświadczalny – 4 zestawy, termocykler + zestaw doświadczalny – 2 zestawy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.tarnogorski.pl_1664973827914
LINK do SIWZ http://bip.tarnogorski.pl/?catid=2634&parcat=16&t=menu
Osoba do kontaktu Sławomir Jaremkiewicz
Wymagany termin realizacji zamówienia 1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
KARŁUSZOWIEC 5

2022-10-14

Sposób składania ofert STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH, KARŁUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają; 1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego
5. Termin realizacji zamówienia; 1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 30 dni od daty podpisania umowy 2) Warunki płatności – Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze pod warunkiem uprzedniego odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu zdawczo-od biorczego. 6. Kryteria wyboru oferty: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: 1) cena – waga 80% 2) jakość – parametry techniczne – waga 20%
ad.1) Punkty przyznane na podstawie kryterium cena będą obliczane na podstawie wzoru: P = (Cmin / Co) x 80% x 100
gdzie: P – otrzymane punkty w badanej ofercie w kryterium ceny Cmin – łączna cena najniższa spośród nie odrzuconych ofert (brutto) podana w PLN Co – cena łączna badanej oferty (brutto) Za to kryterium można otrzymać maksymalnie 80 punktów.
ad. 2) Punkty przyznane na podstawie kryterium jakość – parametry techniczne będą przyznawane zgodnie ze sposobem przedstawionym w załączniku nr 3 w kolumnie – Parametry podlegające ocenie, a następnie obliczane są wg wzoru: Ilość pkt uzyskanych przez daną ofertę
——————————————————————————————– x 100×20%
maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (tj. 70 pkt) Maksymalna ilość końcowa punktów w tym kryterium – 20 pkt.
Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach.
Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w powyższych kryteriach.
7. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. 2) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3) Ofertę należy złożyć do dnia….?4.. /fi?…42 £ £<. 4) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – zestaw do elektroforezy + zestaw doświadczalny- 4 zestawy, – termocykler + zestaw doświadczalny – 2 zestawy
zaadresowanej na:
Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5 42-600 Tarnowskie Góry Z adnotacją: ?
Nie otwierać przed…Z..;……
Koperta powinna być również opatrzona w dokładne dane Wykonawcy (tzn. nazwę i dokładny adres).
W przypadku złożenia oferty po terminie lub oferty nie spełniającej warunków dotyczących formy i treści wskazanych w niniejszym zapytaniu – oferta taka nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (032) 381 37 83. Sprawę prowadzi inspektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa – Sławomir Jaremkiewicz. 14.10.2022
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij