Dostawa wysokiej klasy, zaawansowanego mikroskopu konfokalnego

Dane organizatora UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia dostawa wysokiej klasy, zaawansowanego mikroskopu konfokalnego pozwalającego na obrazowanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki proc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa wysokiej klasy, zaawansowanego mikroskopu konfokalnego pozwalającego na obrazowanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki procesów biologicznych w rozdzielcz. przekr. limit Abba 200nm Numer referencyjny: ZP/4448/D/22Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Wydziału Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy.Wykonawca dołączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A SWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Wydziału Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy. Wykonawca dołączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A SWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SWZ. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń: czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SWZ; czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SWZ; okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A do SWZ normy i parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku A do SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1664971971850
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=6a60e75c-5f52-4eaf-9ab4-9a59e83c7aaa
CPV 38.51.52.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6; Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 8; Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ; Wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZJeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik; dowód wniesienia wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu; Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadnych określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy NIEbędącego podmiotem udostępniającym zasoby. Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj. zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku polskim itp.). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Informacja z KRK Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: – art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp – art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.Informacja sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie-dokument winien dotyczyć każdej z osób uprawnionych do reprezentowania każdego z wykonawców. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 4 do SWZ; Dokumenty podmiotów zagranicznych – zgodnie z SWZIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Wydziału Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy
Wadium 62000.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7770006350 ul. H. Wieniawskiego 1 Poznań 61-712 Joanna Degler +48 618294374 joanna.degler@amu.edu.pl +48 618294012 www.amu.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 140
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1

2022-11-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 192-542847
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770006350
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Degler
E-mail:
joanna.degler@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294374
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.amu.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://e-ProPublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://e-ProPublico.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa wysokiej klasy, zaawansowanego mikroskopu konfokalnego pozwalającego na obrazowanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki procesów biologicznych w rozdzielcz. przekr. limit Abba 200nm
Numer referencyjny: ZP/4448/D/22

II.1.2) Główny kod CPV
38515200 Mikroskopy fluorescencyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Wydziału Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dołączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A SWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Biologii UAM w Poznaniu

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Wydziału Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu.
Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dołączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A SWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SWZ.
W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:
czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SWZ;
czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SWZ;
okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A do SWZ normy i parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku A do SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: dodatkowe parametry / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 62 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6; Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 8; Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ; Wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik; dowód wniesienia wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu; Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadnych określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy NIEbędącego podmiotem udostępniającym zasoby. Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj. zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku polskim itp.). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Informacja z KRK Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: – art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp – art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.Informacja sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie-dokument winien dotyczyć każdej z osób uprawnionych do reprezentowania każdego z wykonawców. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 4 do SWZ; Dokumenty podmiotów zagranicznych – zgodnie z SWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Wydziału Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Propublico, działającej pod adresem
https://e-Propublico.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 61 829 40 00,
www.amu.edu.pl
;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Pani/Pani Justyna Baksalary email:
iod@amu.edu.pl
;
c) Dane osobowe Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/4448/D/22 prowadzonym w trybie przetargu NIEograniczonego;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
192
2022
Następna aktualizacja:
06/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij