Zakup i dostawa spektrofotometru UV/VIS

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup i dostawa spektrofotometru UV/VIS jednowiązkowego z co najmniej stałą wiązką odniesienia z kuwetą kwarcową i kuwetą szklaną oraz dodat…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa spektrofotometru UV/VIS jednowiązkowego z co najmniej stałą wiązką odniesienia z kuwetą kwarcową i kuwetą szklaną oraz dodatkowego wyposażenia/sprzętów: automatycznego czytnika pasków wskaźnikowych, zestawu walidacyjnego do automatycznej kalibracji termostatu, urządzenia do eliminacji węgla nieorganicznego w procedurze fotometrycznego pomiaru ogólnego węgla organicznego (OWO), termostatu, oraz zestawów testów probówkowych do analizy fotometrycznej.Powstaje w kontekście projektu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-45565-140342.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140342
CPV 24.00.00.00, 30.21.60.00, 33.11.40.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00
Wymagania Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021” wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zgodnie z zapytaniem ofertowym punkt II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zgodnie z zapytaniem ofertowym punkt II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Potencjał techniczny Opis Zgodnie z zapytaniem ofertowym punkt II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zgodnie z zapytaniem ofertowym punkt II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Ofertę stanowi uzupełniony formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz ze specyfikacją cenową). 2. Do formularza ofertowego Oferent powinien dołączyć: a. wydruk z CEIDG lub KRS lub, w przypadku Oferenta, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedni dokument lub dokumenty pochodzące z rejestru zawodowego lub handlowego w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; powyższy wymóg nie dotyczy Oferentów, w stosunku do których odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej); b. jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji; c. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). d. specyfikację techniczną oferowanego Towaru Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1.W postępowaniu może wziąć udział każdy Oferent spełniający łącznie poniższe kryteria: a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia; c. posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, tj. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia; d. nie jest powiązany z Zamawiającym/Partnerami Projektu kapitałowo lub osobowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów Projektu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent dołącza do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, następujące dokumenty: a. w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie II.1.a) – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku Oferenta, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Oferent składa odpowiedni dokument lub dokumenty z rejestru zawodowego lub handlowego wystawione w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; powyższe wymogi nie dotyczą Oferentów, w stosunku do których odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; b. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie II.1.b) i II.1.c) oraz w celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w punkcie II.1.d) – oświadczenie, że Oferent spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 2 powyżej, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 4. Oferent nie spełniający ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.
Osoba do kontaktu Małgorzata Wojdak
12 628 28 30 malgorzata.wojdak@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-01
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-01-10

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Joanna Bąk, tel.: 571 329 775, e-mail: joanna.bak@pk.edu.ppl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-12-23 – data publikacji, 2023-01-10 – termin składania ofert, 2023-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto: 100% (max 100 pkt) punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: p = (cn/cb ) x 100 punktów c – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto” cn – oznacza cenę brutto najtańszej oferty cb– oznacza cenę brutto badanej oferty.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. h rozdziału 1 Wytycznych, tj. zamówień udzielanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, na usługi lub roboty budowlane, polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021” wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Opis
Zakup i dostawa spektrofotometru UV/VIS jednowiązkowego z co najmniej stałą wiązką odniesienia z kuwetą kwarcową i kuwetą szklaną oraz dodatkowego wyposażenia/sprzętów: automatycznego czytnika pasków wskaźnikowych, zestawu walidacyjnego do automatycznej kalibracji termostatu, urządzenia do eliminacji węgla nieorganicznego w procedurze fotometrycznego pomiaru ogólnego węgla organicznego (OWO), termostatu, oraz zestawów testów probówkowych do analizy fotometrycznej.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij