Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 19/27
Tel. 42 307 09 01
E-mail info@lit.lukasiewicz.gov.pl
WWW lit.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/32/2022Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) wskazującym m.in. wymagane przez Zamawiającego parametry oraz parametry minimalne4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) wskazującym m.in. wymagane przez Zamawiającego parametry oraz parametry minimalne. 4.2. Zamówienie nie zostało podzielone na części – przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja jednego niepodzielnego urządzenia. Złożenie oferty nie obejmującej całości przedmiotu zamówienia równoznaczne jest ze złożeniem oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia – taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp. 4.3. Pod pojęciem „dostawa i instalacja” należy rozumieć dostarczenie (z wniesieniem) fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty) oraz instalację, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania, a także przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia jego maks. 5 pracowników, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z zakresu obsługi dostarczonego przez Wykonawcę urządzenia. Szczegółowe wymagania w zakresie parametrów i funkcjonalności urządzenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). 4.4. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt objęty jest gwarancją zgodnie ze złożoną ofertą na warunkach określonych w dokumentacji niniejszego postępowania. W szczególności: a) W okresie gwarancji naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie ze swoją ofertą. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również wszelkie koszty serwisu gwarancyjnego (przeglądów gwarancyjnych), które nie są dodatkowo płatne przez Zamawiającego (w przypadku konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych, ewentualnych ich koszt Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie składanej w postępowaniu oferty), b) Przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, warunki oraz zakres usług w ramach gwarancji nie mogą być gorsze (tj. mniej korzystne dla Zamawiającego) niż zakres usług gwarancyjnych producenta zaoferowanego asortymentu, c) Warunku gwarancji i serwisu (zakres usług gwarancyjnych) w zaoferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji i serwisu, dłuższym niż wymagany przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 i 2 do SWZ), są nie gorsze niż warunki w podstawowym, wymaganym okresie gwarancji i serwisu i nie gorsze niż warunki gwarancji producenta sprzętu, d) W celu ustalenia terminu wykonania konserwacji sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał taką konieczność Zamawiającemu na jego adres poczty elektroniczne. Wykonawca nie podejmuje żadnych czynności związanych z wykonywaniem serwisu bez wiedzy i zgody Zamawiającego, e) Czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 48 h od poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu usterki, 4.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 4.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 4.7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 4.8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4.9. W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1672148271176
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/709846
CPV 38.43.66.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Wykonawca zrealizuje zamówienie w pełnym jego zakresie w terminie zgodnym z treścią złożonej przez NIEgo oferty, NIE dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny 7272857474 ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 Łódź 90-570 Jarosław Lizińczyk +48 426163103 zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl www.lit.lukasiewicz.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 19/27

2023-01-09

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lit Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lit Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 249-728952
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 7272857474
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Lizińczyk
E-mail:
zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 426163103
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.lit.lukasiewicz.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lit
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lit
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 4 ust. 1 pkt 3)

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Prace badawcze, rozwojowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego
Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/32/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38436600 Homogenizatory zanurzeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) wskazującym m.in. wymagane przez Zamawiającego parametry oraz parametry minimalne

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 38 784.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja homogenizatora laboratoryjnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) wskazującym m.in. wymagane przez Zamawiającego parametry oraz parametry minimalne.
4.2. Zamówienie NIE zostało podzielone na części – przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja jednego NIEpodzielnego urządzenia. Złożenie oferty NIE obejmującej całości przedmiotu zamówienia równoznaczne jest ze złożeniem oferty, której treść jest NIEzgodna z warunkami zamówienia – TAKa oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp.
4.3. Pod pojęciem „dostawa i instalacja” należy rozumieć dostarczenie (z wniesieniem) fabrycznie nowego i NIEużywanego sprzętu, wyprodukowanego NIE wcześniej niż w 2022 roku (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty) oraz instalację, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania, a TAKże przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia jego maks. 5 pracowników, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z zakresu obsługi dostarczonego przez Wykonawcę urządzenia. Szczegółowe wymagania w zakresie parametrów i funkcjonalności urządzenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).
4.4. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt objęty jest gwarancją zgodnie ze złożoną ofertą na warunkach określonych w dokumentacji niniejszego postępowania. W szczególności:
a) W okresie gwarancji naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie ze swoją ofertą. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również wszelkie koszty serwisu gwarancyjnego (przeglądów gwarancyjnych), które NIE są dodatkowo płatne przez Zamawiającego (w przypadku konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych, ewentualnych ich koszt Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie składanej w postępowaniu oferty),
b) Przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, warunki oraz zakres usług w ramach gwarancji NIE mogą być gorsze (tj. mniej korzystne dla Zamawiającego) niż zakres usług gwarancyjnych producenta zaoferowanego asortymentu,
c) Warunku gwarancji i serwisu (zakres usług gwarancyjnych) w zaoferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji i serwisu, dłuższym niż wymagany przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 i 2 do SWZ), są NIE gorsze niż warunki w podstawowym, wymaganym okresie gwarancji i serwisu i NIE gorsze niż warunki gwarancji producenta sprzętu,
d) W celu ustalenia terminu wykonania konserwacji sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał TAKą konieczność Zamawiającemu na jego adres poczty elektroniczne. Wykonawca NIE podejmuje żadnych czynności związanych z wykonywaniem serwisu bez wiedzy i zgody Zamawiającego,
e) Czas reakcji serwisu – NIE dłuższy niż 48 h od poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu usterki,
4.5. Zamawiający NIE przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4.6. Zamawiający NIE zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.7. Zamawiający NIE zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
4.8. Zamawiający NIE zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4.9. W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot zamówienia o TAKich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 784.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektów pn. „Powołanie i uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS” ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa I – Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy; I.1. Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Umowa o dofinansowanie z dnia 10.05.2021 r. RPLD.01.01.00.-10-002/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w pełnym jego zakresie w terminie zgodnym z treścią złożonej przez NIEgo oferty, NIE dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Uprzednia publikacja ogłoszenia wstępnego w celu skrócenia terminu składania ofert

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:
2022/S 135-382545

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą Platformy –
https://platformazakupowa.pl/pn/lit

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający NIE żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający NIE wymaga złożenia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Długość okresu gwarancji (G) 40%
4. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych określa pkt 10 SWZ.
6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowana się z Wykonawcami zawiera pkt 11 SWZ.
7. Forma składanych dokumentów określa pkt 13 SWZ.
8. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz dokumentów wymaganych w treści SWZ określa pkt 14 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4) Odwołanie przysługuje na:
a. NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.
7) Odwołanie wnosi się w terminie:
a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a.
8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
249
2022
Następna aktualizacja:
28/12/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij