Zakup i dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3
Tel. 29 644 06 80
Fax. 29 745 34 50
E-mail ostrow@psse.waw.pl
WWW www.psseostrow.cal.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Ostrów Mazowiecka
Treść zamówienia SAT.2600.9.15.2023 Zakup i dostawa odczynników chemicznych dla PSSE w Ostrowi Mazowieckiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SAT.2600.9.15.2023 Zakup i dostawa odczynników chemicznych dla PSSE w Ostrowi MazowieckiejPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płyn RRK-12 (bezbarwny) Opakowanie o pojemności 5 litrów. Należy dołączyć: – świadectwo jakości/certyfikat z podaną data ważności; – kartę charakterystyki. Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta. 5 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-824601.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/824601
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Klauzula RODO. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” Klauzula informacyjn […].pdf. –
Wymagany termin realizacji zamówienia 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3

2023-10-02

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego wg dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przedmiotowej ustawy.

1. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższe narzędzia elektroniczne:
1) złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert;
2) wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej;
3) konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.

2. W przypadku pytań:
1) merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” w terminie do 02.10.2023 r. godz.12:00;
2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3. Zamawiający:
1) zastrzega sobie prawo do zmian w opisie przedmiotu zamówienia przed terminem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;
2) w toku badania i oceny ofert może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli do ofert wymaganych oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy o ich uzupełnienie/wyjaśnienie w określonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu;
3) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie (przed zawarciem umowy).

4. Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie jeśli:
1) zostanie złożona po terminie;
2) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;
3) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

5. Zasady wyboru Wykonawcy:
1) wybór Wykonawcy nastąpi po analizie złożonych ofert wg kryterium cenowego (waga 100%);
2) Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów;
3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

6. Informacja o sposobie porozumiewania się:
1) Oferent i Zamawiający przekazują sobie informacje drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej;
2) Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert oraz poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na platformie zakupowej.

7. Podstawą realizacji przedmiotu niniejszego postępowania jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego w formie wiadomości na platformie zakupowej wysłanej do Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
rakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Klauzula RODO – Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” Klauzula informacyjn […].pdf

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij