Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3)

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego dla Instytutu Techniki Lot…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL PWCzęść 1: Dostawa: spektrometru (zadanie 1), do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – DALEJ ZA OPZ Część 2: Dostawa: eksykatorów (zadanie 2) do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu -Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej DALEJ ZA OPZ Część 3: Dostawa: potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – DALEJ ZA OPZ MELBDZ.261.60.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1695886702898
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/824693
CPV 33.79.30.00, 38.42.40.00, 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ 4. zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej: 8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.: dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 – na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego. 8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1.1) oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1. 8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: ZGODNIE Z PKT 8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: ZGODNIE Z PKT 8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZGODNIE Z PK. 7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określonych w pkt 7.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców. Warunek określony w pkt 7.1.3. powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. Warunki określone w pkt 7.1.4. Wykonawcy powinni spełniać łącznie. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail ZAMPUB.MEIL@PW.EDU.PL
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-10-27
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-10-10

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-08
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji 40
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji 40
część 3: cena 60
część 3: okres gwarancji 40
Uwagi 2023/BZP 00417519/01

Dostawy
Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL PW
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAMPUB.MEIL@PW.EDU.PL
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL PW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90b377bc-5dd2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417519
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/39/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.48 Dostawa spektrometru w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem 9 SWZ oraz 10
SWZ Zamawiający podał szczegółową instrukcję skalania ofert w postępowaniu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PUNKTEM 23.SWZ Klauzula informacyjna z
art. 13 RODO Zamawiającego – w celu związanym z powyższym postępowaniem
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): NIE DOTYCZY
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MELBDZ.261.60.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa: spektrometru (zadanie 1), do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – DALEJ ZA OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający stosować będzie kryteria oceny ofert opisane w pkt 15.1 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa: eksykatorów (zadanie 2) do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu -Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej DALEJ ZA OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38424000-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający stosować będzie kryteria oceny ofert opisane w pkt 15.1 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa: potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – DALEJ ZA OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający stosować będzie kryteria oceny ofert opisane w pkt 15.1 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej
określone warunki:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ
4. zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po
złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż
5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak
podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy
czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji
w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 – na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której możliwe jest pobranie
odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1.1) oraz
innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.
8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.
8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: ZGODNIE Z PKT 8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone
przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty
katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione
w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU W
TEBELI – FORMULARZU CENOWYM
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: ZGODNIE Z PKT 8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone
przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty
katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione
w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU W
TEBELI – FORMULARZU CENOWYM
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZGODNIE Z PK. 7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określonych
w pkt 7.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców. Warunek określony w pkt 7.1.3. powinien spełniać co najmniej jeden z
Wykonawców samodzielnie. Warunki określone w pkt 7.1.4. Wykonawcy powinni spełniać łącznie. Spełnianie warunków
udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym
nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej
zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: szczegółowo opisano w Rozdziale V SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy – dalej PPU
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij