Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C
Tel. 17 872 10 00
E-mail info@univ.rzeszow.pl
WWW www.ur.edu.pl
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych do Centrum Dydaktyczno- Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Przedmiotem zamówienia jest …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych do Centrum Dydaktyczno- Naukowego Mikroelektroniki i NanotechnologiiPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych: pudełka na próbki styrenowe o wymiarach 25x25x8mm (opakowanie 100 sztuk) – 7 opakowań, krążki węglowe do mocowania próbek na SEM i AFM – 2 opak., rękawice nitrylowe- 2opak.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ur.edu.pl_1696927978668
LINK do SIWZ http://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe
Osoba do kontaktu Ewa Bobko tel. 881030026, e-mail – ebobko@ur.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie później niż do dnia 30.11.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C

2023-10-17

Sposób składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI, TADEUSZA REJTANA 16C, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi Rzeszów, dnia 09.10.2023 r.
Znak sprawy: ZAK/2023/09/00284
Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c
NIP 813-32-38-822, REGON 691560040
Jednostka organizacyjna Uczelni udzielająca zamówienia:
Instytut Inżynierii Materiałowej
35-310 Rzeszów, ul. Prof. Stanisława Pigonia 1
Tel. +48 17 851 85 61, e-mail: sekretariat.iim.cn@ur.edu.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych do Centrum Dydaktyczno- Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych: pudełka na próbki styrenowe o wymiarach 25x25x8mm (opakowanie 100 sztuk) – 7 opakowań, krążki węglowe do mocowania próbek na SEM i AFM – 2 opak., rękawice nitrylowe- 2opak.
4. Miejsce wykonywania dostaw
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów, A0/B3/p. 306, tel. (17)8518670
5. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia to wynosi do 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie później niż do dnia 30.11.2023 r.
6. Opis sposobu przygotowywania oferty
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danego Zadania, zgodnie z wzorem Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami
były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) i nie mogą być udostępnione.
7. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy złożyć nie później niż do 17.10.2023 r., godz. 10.00.
Oferty można składać przy użyciu poczty elektronicznej, w formie zeskanowanego dokumentu na adres: ebobko@ur.edu.pl
Oferta winna być oznaczona numerem sprawy poprzez umieszczenie go w tytule wiadomości. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Bobko tel. 881030026, e-mail – ebobko@ur.edu.pl
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2023 r., o godz. 10.15.
8. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
10. Postanowienia końcowe
Zamówienie realizowane będzie na podstawie zamówienia złożonego Wykonawcy, które poczytuje się za przyjęcie oferty.
Ewentualnie: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: iod@ur.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę odczynników chemicznych umożliwiających badanie gleby i wody pod kątem zawartości wybranych związków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij