Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych

Dane organizatora UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu War…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer referencyjny: 339/2023/PN/DZP1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1696943453796
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/830083
CPV 33.69.63.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.2. Na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni następujących podmiotowych środków dowodowych:2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;2.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 i art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 ustawy PZP zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. i 2.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt.2.1. i 2.2;3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzające odpowiednio, że:3.2.1. nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie REGON: 510884205 ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn 10 – 719 Barbara Drozd +48 895245181 barbara.drozd@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2

2023-11-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 195-609866
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510884205
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS:
PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10 – 719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Drozd
E-mail:
barbara.drozd@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245181
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwm.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer referencyjny: 339/2023/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 194 879.61 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
1.1. Cena: 60 %
1.2. Termin dostawy: 40%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 i art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 ustawy PZP zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. i 2.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt.2.1. i 2.2;
3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzające odpowiednio, że:
3.2.1. nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem NIEważności. Wykonawca składa ofertę oraz jednolity dokument zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z SWZ za pośrednictwem (
www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) oświadczenie JEDZ o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
4) przedmiotowe środki dowodowe opisane jn.:
a) Zamawiający żąda, by Wykonawca który składa ofertę równoważną, złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego
przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych w zakresie: wszystkich właściwości i zastosowań specyfikowanego odczynnika, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie numeru katalogowego specyfikowanego produktu.
b) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
– Specyfikację techniczną oferowanego produktu równoważnego. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości;
– próbek do testów. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, iż zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego a jego użycie NIE wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.
5) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
6) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych .
2. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę NIEwymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
3. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) NIE podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w: art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
5.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij