Zakup, dostawa i montaż dygestorium

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 44
Fax. 12 662 44 10
E-mail s.administracji@ur.krakow.pl
WWW www.ur.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-291-1706/2022Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 104 w Krakowie.Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 104 w Krakowie. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy zawierają Załączniki 1, 2, 2A do SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1652185295242
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/610207
CPV 42.91.23.20
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunkuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunkuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunkuIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny ofert. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 10 tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowne zawiera Załącznik nr 1 do SWZ w tym zapisy dotyczące zmiany umowy
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 675-000-21-18 Al. Mickiewicza 21 Kraków 31-120 Iwona Sułkowska +48 126624856 iwona.sulkowska@urk.edu.pl www.urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21

2022-06-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji