Zakup, dostawa i montaż dygestorium

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 44
Fax. 12 662 44 10
E-mail s.administracji@ur.krakow.pl
WWW www.ur.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-291-1706/2022Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 104 w Krakowie.Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 104 w Krakowie. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy zawierają Załączniki 1, 2, 2A do SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1652185295242
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/610207
CPV 42.91.23.20
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunkuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunkuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunkuIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny ofert. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 10 tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowne zawiera Załącznik nr 1 do SWZ w tym zapisy dotyczące zmiany umowy
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 675-000-21-18 Al. Mickiewicza 21 Kraków 31-120 Iwona Sułkowska +48 126624856 iwona.sulkowska@urk.edu.pl www.urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21

2022-06-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
Gwarancja 40
Uwagi 2022/S 090-246862
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Sułkowska
E-mail:
iwona.sulkowska@urk.edu.pl
Tel.: +48 126624856
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.urk.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Numer referencyjny: DZP-291-1706/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42912320 Aparatura odpowietrzająca

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 104 w Krakowie.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejscem dostawy i montażu dygestoriów są pomieszczenia nr 0.52, 0.54, 0.111 i 0.112 w nowo budowanym budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 104 w Krakowie.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy zawierają Załączniki 1, 2, 2A do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny ofert. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 10 tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowne zawiera Załącznik nr 1 do SWZ w tym zapisy dotyczące zmiany umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić na stronie internetowej: platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
tj. w Profilu Nabywcy Zamawiającego .Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia z postępowania:
1) Art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2) Art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
3) Art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Podmiotowe środki dowodowe : Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
KRS lub CEiDG – Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Grupa Kapitałowa” – Oświadczenie, KRK – Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenie o aktualności informacji, JEDZ – wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów zawiera Rozdział V i VI SWZ
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych zawiera Rozdział V pkt C SWZ C – PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – składane wraz z ofertą
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, warunków zostały określone w SWZ – nr postepowania DZP-291-1706/2022

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszwa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
1) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1);
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp NIE stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu może TAKże przystąpić do toczącego się postępowania.
14. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
090
2022
Następna aktualizacja:
11/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij