Dostawa urządzeń laboratoryjnych

ane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE
30-965 KRAKÓW
JÓZEFA BRODOWICZA 13
Tel. 12 293 10 00
Fax. 12 293 10 90
E-mail wiw@wiw.krakow.pl
WWW www.wiw.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnychCzęść 1: Dostawa pionowego autoklawu laboratoryjnego z próżnią – wg. zał. nr 1 do SWZ -szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – wg. zał. nr 1 do SWZ -szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 WIW-AG.272.01.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1652191464468
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/wiwkrakow,a,2103734,dostawa-urzadzen-laboratoryjnych.html
CPV 33.10.00.00, 33.19.11.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Józefa Brodowicza 13, 30-965, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. 122931000, e-mail przetargi@wiw.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.krakow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-09-16
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE
30-965 KRAKÓW
JÓZEFA BRODOWICZA 13

2022-05-20

Sposób składania ofert Oferty składa się za pomocą miniPortalu Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-20
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 80
część 1: okres gwarancji 20
część 2: cena 80
część 2: okres gwarancji 20
Uwagi 2022/BZP 00151972/01

Dostawy
Dostawa urządzeń laboratoryjnych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000597280
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Józefa Brodowicza 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-965
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 122931000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wiw.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-624d5d10-d049-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151972
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00085590/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.malopolska.pl/wiwkrakow,m,109145,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej .
Adres poczty elektronicznej, z którego może komunikować się Zamawiający: przetargi@wiw.krakow.pl.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Magdalena Osińska, email:
przetargi@wiw.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy:
1. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
2. „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się
w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się
w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-AG.272.01.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pionowego autoklawu laboratoryjnego z próżnią – wg. zał. nr 1 do SWZ –
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191110-9 – Autoklawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – wg. zał. nr 1 do SWZ –
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany postanowień umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na niezawinione przez Stronę przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 3 umowy;
b) Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmian stawki podatku VAT lub innych publicznoprawnych obciążeń, mających wpływ na wysokość zaoferowanej przez WYKONAWCĘ ceny, w wysokości wynikającej ze wskazanej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pomocą miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-20

Numer informacji: 2022-BZP-00151972-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij