Zakup chromatografu gazowego

Dane organizatora CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O.
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNICKA 6
Tel. 32 756 52 96
Fax. 32 756 52 96
E-mail info@clpb.pl
WWW www.clpb.pl/
Województwo śląskie
Powiat Jastrzębie-Zdrój
Treść zamówienia Zakup chromatografu gazowego wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup chromatografu gazowego wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=clpb.pl_1697784768740
LINK do SIWZ http://www.clpb.pl/przetargi/przetargi
Wadium 10110.00
Osoba do kontaktu ❖ Anna Grześkowiak – Kierownik Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego; tel.: +48 692 412 483, e-mail: agrzeskowiak@clpb.pl;
❖ Zespół ds. Handlowych; tel.: +48 882 351 720, e-mail: przetargi@clpb.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia 22.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O.
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNICKA 6

2023-10-27

Sposób składania ofert CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O., RYBNICKA 6, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi ^Clp-b
Sp. z o.o.
CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 756 52 96
info@clpb.pl www.clpb.pl
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel: 32 756 52 96
e-mail: info@clpb.pl
ogłasza przetarg nr CLPB-18/23 pn.:
Zakup chromatografu gazowego wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.
Termin składania ofert: do dnia 27.10.2023 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: ONLINE – 27.10.2023 r., godz. 09.30
Termin negocjacji: Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu negocjacji
Miejsce przetargu:
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone ONLINE na platformie Teams lub Skype.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest Zakup chromatografu gazowego wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji: 22.12.2023 r.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się i akceptacja bez zastrzeżeń Wymagań Ofertowych i Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.clpb.pl/przetarqi/requlamin.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie https://www.clpb.pl/przetarqi/przetarqi.
3. Przystępujący do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia wadium z dopiskiem: Zakup chromatografu gazowego wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników w wysokości: 10 110,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych, 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (PKO BP 62 1020 1026 0000 1102 0229 5368), a dowód wpłaty dołączyć do składanej oferty.
4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 27.10.2023 r., do godz. 09.00. W przypadku złożenia oferty drogą
pocztową będzie decydowała data jej wpływu.
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Strona 1 z
Sekretariat, III piętro, Budynek A
z dopiskiem Nie otwierać do dnia 27.10.2023 r. do godz. 09.30
Na kopercie należy umieścić pieczęć firmową Wykonawcy, adres Zamawiającego, temat zamówienia: Oferta – Zakup chromatografu gazowego wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ważność oferty -100 dni.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub równoważnych.
9. Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oraz polegania na zasobach lub doświadczeniu podmiotów trzecich.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu a także, że może być unieważniony bez podania przyczyny.
11. Wykonawcom nie przysługują roszczenia z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania.
OSOBY DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
❖ Anna Grześkowiak – Kierownik Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego; tel.: +48 692 412 483, e-mail: aqrzeskowiak@clpb.pl;
❖ Zespół ds. Handlowych; tel.: +48 882 351 720, e-mail: przetarqi@clpb.pl.
Centralne Laboratorium amiBrowo-BadawczŁSp. z o.o.
yrel. ‘ -Js. Ekonorma-i fjnąnsójnópółki
Centralne Laboi
Pomiarowo-Sadaw
Prezes Zarządu-Djf
/Sp.zo.o. Hor Spółki
Piatf rfjzarewicz
Renato Bista
Strona 2 z 2
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij