Wykonanie usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA

Dane organizatora INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5
Tel. 61 817 00 33
Fax. 61 817 01 66
E-mail idkornik@man.poznan.pl
WWW www.idpan.poznan.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Wykonanie usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA (transkryptom).
Ilość próbek: 80 próbek RNA wyizolowanych z materiału roślinnego …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA (transkryptom).Ilość próbek: 80 próbek RNA wyizolowanych z materiału roślinnego zawiesina komórek tytoniu BY-2.Metoda:Ocena jakościowa i ilościowa materiału:Sprawdzenie materiału wejściowego pod kątem ilości przy użyciu metod fluorescencyjnych wysokiej czułości (np. Quant-it™ RiboGreen RNA Assay). Sprawdzenie materiału wejściowego pod kątem jakości (stopnia degradacji- pomiar RIN) przy użyciu urządzenia Agilent TapeStation (lub Bioanalyzer).Przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania:Biblioteki przygotowane przy użyciu oryginalnego zestawu Illumna TruSeq mRNA stranded. Ocena jakościowa i ilościowa wygenerowanej biblioteki, powtórzenie generacji biblioteki w przypadku otrzymana bibliotek o niesatysfakcjonującym standardzie. Pulowanie biblioteki.Sekwencjonowanie NGS całkowitego RNA:Sekwencjonowanie przy użyciu platformy NovaSeq6000Konfiguracja sekwencjonowania:2x150bp z ewentualnym trymowaniem do 2x100bp. Minimalna oczekiwana ilość odczytów na próbkę: 50 mln odczytów sparowanych.Analiza danych:- mapowanie i uzyskanie profilu ekspresyjnego dla wszystkich 80 próbek.- analiza porównawcza pomiędzy 27 grupami.- adnotacja funkcjonalna przy użyciu bazy danych GO oraz KEGG (wraz z jednoroczną licencją dla użytkownika akademickiego.Dostawa danych:Dane dostarczone na fizycznym nośniku o pojemności pozwalającej na pomieszczenie wszystkich danych.Transport:Próbki dostarczone w przesyłce zawierającej suchy lód na koszt Wykonawcy wrazz ewentualną jednokrotną możliwością dosłania próbek niespełniających kryteriów wejściowych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=idpan.poznan.pl_1697801768542
LINK do SIWZ http://www.idpan.poznan.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-dziedziny-nauki-2023/610-wykonanie-uslugi-sekwencjonowania-kwasow-nukleinowych-mrna.html
Osoba do kontaktu Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Klaudia Olejniczak, tel.: 663 730 893; e-mail: klaolejniczak@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wymagany termin realizacji zamówienia Próby zostaną dostarczone Wykonawcy w dwóch (dopuszczalnie w trzech) transzach w szacowanych terminach: I transza: IV kwartał 2023 r.; druga transza: do końca II kwartału 2024 r., ewentualna trzecia transza: do końca IV kwartału 2024 r. Dopuszczalne jest przedłużenie wykonania II i III etapu usługi za porozumieniem z Wykonawcą.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5

2023-10-30

Sposób składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PARKOWA 5, 62-035 KÓRNIK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wymóg formalny
Przeprowadzenie analizy na obszarze Unii Europejskiej zgodnie z rekomendacją Polskiego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej (zgodnie
z stanowiskiem KGCiPM w sprawie testów genetycznych i badań genomowych zalecanych za granicą z dnia 26.07.2021r.).
Weryfikacja spełnienia wymogu na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o lokalizacji laboratorium wykonującego usługę na terenie UE.
Kryteria oceny ofert:
Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach cena oferty brutto [C] oraz doświadczenia firmy (D).
Termin związania ofertą-14 dni tj. do 12.11.2023 r.
Termin wykonania całości usługi-do 31.12.2024 r.
Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia razem z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone w postępowaniu zostaną oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Nazwa kryterium Waga
Cena oferty brutto [C] 80%
Doświadczenie firmy (D) 20%
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najwyższą liczbą punktów.
Kryterium cena oferty brutto (C). Każda z ważnych ofert będzie punktowana
w kryterium cena oferty brutto na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium cena oferty brutto zostanie wyliczona według wzoru:
Cn
C = —– x 80
Co
gdzie:
C-ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena oferty brutto.
Cn-najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Co-cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.
Maksymalnie w kryterium Cena oferty brutto oferta może uzyskać 80 punktów.
Kryterium doświadczenie firmy (D) Każda z ważnych ofert będzie punktowana
w kryterium doświadczenie firmy w następujący sposób:
– Wykonawca, który wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania 10 lub więcej usług sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA (transkryptom) oraz usług sekwencjonowania małych kwasów nukleinowych smallRNA (mikroRNA) otrzyma 20 pkt.;
– Wykonawca, który wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej 5 ale nie więcej niż 9 usług sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA (transkryptom) oraz usług sekwencjonowania małych kwasów nukleinowych smallRNA (mikroRNA) otrzyma 10 pkt.
– wskazanie doświadczenia poniżej 5 wykonanych lub brak wykazania doświadczenie w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA (transkryptom) oraz usług sekwencjonowania małych kwasów nukleinowych smallRNA (mikroRNA) – 0 pkt.
– Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zadeklarowane doświadczenie np. referencje, protokoły odbioru realizowanych usług lub potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł netto).
Warunkiem zapłaty jest sporządzenie przez strony tej umowy protokołu odbioru przedmiotu usługi lub jej części-załącznik nr 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta cenowa na wykonanie usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych-mRNA (transkryptom) znak sprawy: DAZ.2540.1137.2023 do 30.10.2023 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 10.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.idpan@man.poznan.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Klaudia Olejniczak, tel.: 663 730 893; e-mail: klaolejniczak@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij