Wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
80-354 GDAŃSK
SUBISŁAWA 5
Tel. 58 511 24 00
Fax. 58 511 24 05
E-mail sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 12 części:
Część 1 Wagi laboratoryjne
Część 2 Wzorce masy
Część 3 Prasy wytrzymałościowe…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 12 części:Część 1 Wagi laboratoryjneCzęść 2 Wzorce masyCzęść 3 Prasy wytrzymałościoweCzęść 4 Czujniki przemieszczeńCzęść 5 Miary długościCzęść 6 Miary kąta i krawędziCzęść 7 StoperyCzęść 8 TermometryCzęść 9 Sita laboratoryjneCzęść 10 Urządzenia ciśnienioweCzęść 11 Termometry elektroniczne/sondyCzęść 12 Tuleje walcowe i kostka kalibracyjna
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1679050566000
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowanie-urzadzen-laboratoryjnych-z-podzialem-na-12-czesci
Osoba do kontaktu Iwona Ogrodowska, tel. (58) 51 12 516 lub 728 961 693
e-mail: iogrodowska@gddkia.gov.pl
Radosław Osiński, tel. (58) 51 12 486 lub 600 258 983
e-mail: raosinski@gddkia.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 15.05.2023
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
80-354 GDAŃSK
SUBISŁAWA 5

2023-03-29

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU, SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie najniższa cena – oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Uwagi ZAŁĄCZNIK NR 3 do zarządzenia Nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r.
Nr sprawy: O/GD.D-2.2431.8.2023
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia:
Wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych z podziałem
na 12 części:
Część 1 Wagi laboratoryjne
Część 2 Wzorce masy
Część 3 Prasy wytrzymałościowe
Część 4 Czujniki przemieszczeń
Część 5 Miary długości
Część 6 Miary kąta i krawędzi
Część 7 Stopery
Część 8 Termometry
Część 9 Sita laboratoryjne
Część 10 Urządzenia ciśnieniowe
Część 11 Termometry elektroniczne/sondy
Część 12 Tuleje walcowe i kostka kalibracyjna
Formularz Ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Gdańsku, e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
do dnia 29.03.2023 roku do godz. 11.00.
Osoby prowadzące sprawę:
Iwona Ogrodowska, tel. (58) 51 12 516 lub 728 961 693
e-mail: iogrodowska@gddkia.gov.pl
Radosław Osiński, tel. (58) 51 12 486 lub 600 258 983
e-mail: raosinski@gddkia.gov.pl
Termin realizacji zamówienia:
Numer
części Tytuł części Termin realizacji
zamówienia
Część 1 Wagi laboratoryjne do 15.05.2023
Część 2 Wzorce masy do 15.05.2023
Część 3 Prasy wytrzymałościowe do 15.05.2023
Część 4 Czujniki przemieszczeń do 15.05.2023
Część 5 Miary długości do 15.05.2023
Część 6 Miary kąta i krawędzi do 15.05.2023
Część 7 Stopery do 15.05.2023
Część 8 Termometry do 15.05.2023
Część 9 Sita laboratoryjne do 15.05.2023
Część 10 Urządzenia ciśnieniowe do 15.05.2023
Część 11 Termometry elektroniczne/sondy do 15.05.2023
Część 12 Tuleje walcowe i kostka kalibracyjna do 15.05.2023
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał
swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
1. Wykaz sprzętu laboratoryjnego podlegającego wzorcowaniu został ujęty
w Załączniku A (do umowy) z podziałem na części (1÷12).
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub więcej części.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usługi posiadał akredytację PCA
na wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego umożliwiającą wzorcowanie sprzętu
laboratoryjnego w punktach pomiarowych/zakresach wyszczególnionych
w Załączniku A (do umowy) dla części 1÷12.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada akredytacji w pełnym zakresie danej
części, możliwe jest podzlecenie wzorcowania w tym zakresie laboratorium
wzorcującemu posiadającemu akredytacje PCA dla brakującego zakresu. W wyżej
wymienionym przypadku należy w Formularzu Ofertowym w pozycji Podzlecenie
wykonania wzorcowania określić: nazwę firmy wzorcującej (w ramach podzlecenie),
Lp. sprzętu laboratoryjnego zgodnie z Załącznikiem A, zakres podzleconego
wzorcowania (punkty pomiarowe). Podzlecenie dopuszcza się również
do przeprowadzenia kalibracji (adjustacji) sprzętu laboratoryjnego z Części 3.
5. Na świadectwach wzorcowania należy podać nr porządkowy urządzenia (zgodnie
z Załącznikiem A) oraz nr fabryczny (jeżeli występuje).
6. Sprzęt laboratoryjny z części 1, 3, 11 musi być wzorcowany w siedzibie
Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wysyłki sprzętu laboratoryjnego z Części 4, 5, 6,
8, 9 i 10 w dwóch turach z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy
Laboratorium. Wysyłka drugiej tury nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez
Zamawiającego przesyłki ze sprzętem laboratoryjnym z pierwszej tury.
8. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi np.
wzorcowania sprzętu laboratoryjnego, wystawienia świadectwa wzorcowania, koszt
noclegu i dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszt przesyłek krajowych i
zagranicznych itp.
9. Koszty przesyłek krajowych sprzętu laboratoryjnego wyspecyfikowanego dla części:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy
ponosi Zamawiający.
10. Koszt przesyłek krajowych sprzętu laboratoryjnego wyspecyfikowanego dla części:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
ponosi Wykonawca.
11. Integralną częścią ogłoszenia jest wzór istotnych dla stron postanowień umowy oraz
Formularz Ofertowy.
12. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy jest zaoferowana najniższa cena – oddzielnie
dla każdej części zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania w zakresie
rozpoznania rynku na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem o wartości poniżej 130.000,00 PLN
(netto).
Oferty należy przesłać na załączonym Formularzu Ofertowym. W Formularzu
Ofertowym należy uzupełnić wszystkie wymagane w tym dokumencie dane,
a pozycje które nie dotyczą Oferenta należy przekreślić.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia
29.03.2023 r. do godz. 11.00.
AKCEPTUJĘ
Zastępca Dyrektora Oddziału
GDDKiA w Gdańsku
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij