Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji sterylizatorów

ane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 589 22 00
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.edu.pl
WWW www.nencki.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji sterylizatorów w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Na…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji sterylizatorów w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nencki.edu.pl_1679051982914
LINK do SIWZ http://nencki.edu.pl/pl/enquirie/zapytanie-ofertowe-nr-011-2023-na-usluge-wykonywania-przegladow-i-konserwacji-sterylizatorow-w-instytucie-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan/
Osoba do kontaktu Michał Pawłowski
e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia okres 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2023-03-24

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE, LUDWIKA PASTEURA 3, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE NR 011/2023
usługa wykonywania przeglądów i konserwacji sterylizatorów w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP: 525-000-92-69, REGON: 000325825
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Michał Pawłowski
e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 24.03.2023 r., do godz. 12.00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa wykonywania przeglądów i konserwacji następujących sterylizatorów parowych:
STERIVAP-4 sztuki;
ASVE-2 sztuki;
AS-669-1 sztuka.
Zakres konserwacji obejmuje:
– Wymiana uszczelki pokrywy;
– Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa
– Regulacja zaworów sterujących i selekcyjnych;
– Oczyszczenie szkła wodowskazowego;
– Sprawdzenie instalacji elektrycznej urządzenia;
– Wymiana bezpieczników urządzenia;
– Sprawdzenie szczelności połączeń rurowych;
– Sprawdzenie działania blokady pokrywy;
– Oczyszczenie filtrów;
– Naprawa zaworu kątowego lub prostego;
– Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia
Wykonawca zobowiązuje się do:
– posiadania ważnych uprawnień oraz doświadczenia do obsługi wymienionych urządzeń;
– przeprowadzania szkolenia z zakresu obsługi urządzeń wg potrzeb Zamawiającego;
– konsultacji w zakresie przedmiotu umowy wg potrzeb Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: Przeglądy urządzeń wykonywane będą raz w miesiącu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy.
II. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).
III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o cenach jednostkowych oraz łącznej wartości netto i brutto zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu – Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.pawlowski@nencki.edu.pl.
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Przegląd i konserwacja sterylizatorów.
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie)-wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi-2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV. Dodatkowe informacje
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij