Wzorcowanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE
70-340 SZCZECIN
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 33
Tel. 91 432 53 00
Fax. 91 484 39 97
E-mail sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Wzorcowanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na czę…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wzorcowanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na części.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1649667428446
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowanie-przyrzadow-i-urzadzen-laboratoryjnych-wydzialu-technologii–laboratorium-drogowe-gddkia-oddzial-w-szczecinie-z-podzialem-na-czesci-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-zostal-okreslony-w-zalacznikach-do-przedmiot
Osoba do kontaktu Sylwia Pogorzelska, tel. 918862852, 918862800
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE
70-340 SZCZECIN
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 33

2022-04-15

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE, AL. BOHATERÓW WARSZAWY 33, 70-340 SZCZECIN Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Nr sprawy: O.SZ.T-1.2431.3.2022
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Przedmiot zamówienia:
Wzorcowanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia.
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Szczecinie, sekretariat al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin lub e-mail: sekretariat.WT_LD.szczecin@gddkia.gov.pl do dnia 15.04.2022 r.
Osoba prowadząca sprawę: Sylwia Pogorzelska, tel. 918862852, 918862800
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia1^ terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do OPZ.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane1 2):
Niniejsze zamówienie jest: wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
(poniżej 130.000,00 PLN (netto) lub wyłączonym spod stosowania ustawy Pzp)
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
A K C E P T U J Ę
(podpis kierownika komórki organizacyjnej w Centrali; w Oddziale Dyrektor lub osoba upoważniona)
1) Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
2) Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena, oraz istotne postanowienia umowy (jeżeli są znane na tym etapie postępowania)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij