Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Numer referencyjny: 80.272.132.2022Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamówienie obejmuje instalację, uruchomienie w/w sprzętu w siedzibie Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu (min. 3-dniowe) oraz 3-dniowych szkoleń aplikacyjnych dotyczące użytkowania systemu dla 3 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1649679556386
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/598718
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują dostawy, tj. dwa zamówienia (tj. odrębne kontrakty) na dostawę urządzeń specjalistycznych o wartości łącznej NIE mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
Wadium 30000.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Jagielloński 6750002236 ul. Gołębia 24 Kraków 31-007 Karolina Gorczyca +48 126633912 kk.gorczyca@uj.edu.pl +48 126633914 https://www.uj.edu.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 120
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2022-05-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi 2022/S 071-188596
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gorczyca
E-mail:
kk.gorczyca@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633912
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Numer referencyjny: 80.272.132.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamówienie obejmuje instalację, uruchomienie w/w sprzętu w siedzibie Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu (min. 3-dniowe) oraz 3-dniowych szkoleń aplikacyjnych dotyczące użytkowania systemu dla 3 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują dostawy, tj. dwa zamówienia (tj. odrębne kontrakty) na dostawę urządzeń specjalistycznych o wartości łącznej NIE mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego
https://platformazakupowa.pl
– adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium,
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i utrzymać go NIEprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.
Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.
Zamawiający NIE przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający NIE przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający NIE przewiduje zabezpieczenia wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2. Odwołanie przysługuje na:2.1 NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
071
2022
Następna aktualizacja:
12/04/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij