Wyparki rotacyjne

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 30 00
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Wyparki rotacyjne – Dostawa wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyparki rotacyjne – Dostawa wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ted.europa.eu_1700824432216
LINK do SIWZ http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716114-2023:TEXT:PL:HTML&src=0
CPV 38.43.62.00
Osoba do kontaktu E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI SWZ
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2023-12-18

Sposób składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI, JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Polska – Wyparki rotacyjne – Dostawa wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
227/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji-tryb standardowy
menu
1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję administracji centralnej
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Dostawa wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk wyparek wraz z wyposażeniem, zwanych dalej sprzętem, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38436200-2 (wyparki rotacyjne). 3. Zamówienie obejmuje dostawę i uruchomienie sprzętu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia. 5. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pokój E116. 6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy-załączniku nr 5 do SWZ.
Identyfikator procedury: aeb919f6-89d5-41be-acc9-1cfdd9c70a08
Wewnętrzny identyfikator: 5B10.291.1.165.2023.MK
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: No
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38436200 Wyparki rotacyjne
2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 63
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-308
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pokój E116.
2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1), zwane dalej rozporządzeniem 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022 r. str. 1), zwane dalej rozporządzeniem 2022/576 nie udzieli ani nie dopuści do dalszego wykonywania zamówienia Wykonawcy, wobec którego mają zastosowanie wymienione w powyższym artykule ograniczenia. Do oferty Wykonawca dołącza inne oświadczenie niezbędne do przeprowadzenia postępowania – oświadczenie Wykonawcy o braku zastosowania zakazów, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 załącznik nr 3 do SWZ. Oferta Wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wymaganej treści zgodnie z rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Pzp. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawarte są w SWZ, dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Działalność gospodarcza jest zawieszona: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Niewypłacalność: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Układ z wierzycielami: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Upadłość: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Korupcja: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Nadużycia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Płatność podatków: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Dotyczy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022-o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Przesłanki te dotyczą: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestępstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów] i przestępstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu], z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postępowania karnego; 4) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022-o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
Udział w organizacji przestępczej: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Dostawa wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk wyparek wraz z wyposażeniem, zwanych dalej sprzętem, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38436200-2 (wyparki rotacyjne). 3. Zamówienie obejmuje dostawę i uruchomienie sprzętu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia. 5. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pokój E116. 6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy-załączniku nr 5 do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: 5B10.291.1.165.2023.MK
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38436200 Wyparki rotacyjne
5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 63
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-308
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pokój E116.
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI SWZ. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Inne
Nazwa: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
Opis: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium Cena oferty wynosi 80 pkt. Sposób oceny ofert na podstawie przedmiotowego kryterium określony jest w rozdz. XVI SWZ, dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.
Waga (wartość procentowa, dokładna): 80
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Termin wykonania zamówienia-20% wagi Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia podanego w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Termin wykonania zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym musi być określony w jednym z trzech podanych w poniższej tabeli wariantach (do wyboru). Brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub jednoczesne zaznaczenie dwóch lub więcej wariantów razem w Formularzu ofertowym-załączniku nr 1 do SWZ, będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium Termin wykonania zamówienia wynosi 20 pkt. Sposób oceny ofert na podstawie przedmiotowego kryterium określony jest w rozdz. XVI SWZ, dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.
Waga (wartość procentowa, dokładna): 20
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/ug,
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: platforma zakupowa Zamawiającego
Adres URL: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2023-12-18+01.00 10:00+01.00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2023-12-18+01.00 10:05+01.00
Miejsce: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
Informacje dodatkowe: Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/ug ) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ – projekt umowy.
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki ochrony prawnej Pzp.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Urząd Zamówień Publicznych
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Uniwersytet Gdański
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Urząd Zamówień Publicznych
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Uniwersytet Gdański
Organizacja rozpatrująca oferty: Uniwersytet Gdański
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Numer rejestracyjny: NIP:5840203239
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Telefon: +48 58 523 23 20
Adres strony internetowej: https://ug.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych
Adres strony internetowej: https://ug.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Krajowa Izba Odwoławcza
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
10. Zmiana
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 680093-2023
Główny powód zmiany: Korekta publikującego
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 4b33c73d-7df8-4a76-ae3f-4a36e99308c8 – 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji-tryb standardowy
Ogłoszenie-data wysłania: 2023-11-23Z 06.44:18Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00716114-2023
Numer wydania Dz.U. S: 227/2023
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij