Wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych

Dane organizatora RELPOL S.A.
68-200 ŻARY
11 LISTOPADA 37
Tel. 68 47 90 822
Fax. 68 374 38 66
E-mail sprzedaz@relpol.com.pl
WWW www.relpol.pl
Województwo lubuskie
Powiat Żary
Treść zamówienia Celem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Laboratorium wraz z aparaturą …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Celem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Laboratorium wraz z aparaturą niezbędne jest do przeprowadzenia badań mechanicznych i elektrycznych zaplanowanych w projekcie przez kadrę badawczą Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej (projekt nr POIR.01.01.01-00-1291/20). Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych, w szczególności: 1. badań elektrycznych: a) badania trwałości i niezawodności działania elektromagnesu i wskaźnika LED dla różnych warunków zasilania; b) analiza wpływu konstrukcji mechanicznej zwory na poziom zaburzeń elektromagnetycznych i proces iskrzenia. 2. badań mechanicznych: a) badania zużycia elementów wykrojnika; b) badania wytrzymałościoPowstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-1291/20 – Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-25103-149995.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149995
CPV 38.50.00.00, 38.54.00.00, 70.22.00.00, 73.00.00.00
Wymagania Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. Zmiana terminu lub zakresu realizacji umowy, w następujących sytuacjach: a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego; d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian; 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy; c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; d) w przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli są wymagane. • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której zlokalizowane jest laboratorium wraz z aparaturą, umożliwiający zawarcie umowy najmu. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed rozstrzygnięciem zapytania i podpisaniem umowy do wizyty referencyjnej w laboratorium Oferenta, celem weryfikacji możliwości technicznych. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: a) akceptują treść niniejszego zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uznawane za akceptację treści zapytania ofertowego b) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę. 2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Na każdą z części zamówienia Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. WYKLUCZENIA 1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na: a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego ubiegających się o udzielenie zamówienia; f) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Spełnienie warunków będzie weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego) 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru Zamawiającego) Miejsce i sposób składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w formie: a) Oryginał oferty w siedzibie Wnioskodawcy (osobiście, pocztą, kurierem, itp.) na adres: „RELPOL” SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 11 Listopada 37 68-200 Żary lub b) Mailowo (skan oryginału) na adres niewiadomski.p@relpol.com.pl, c) Poprzez stronę, na której widnieje ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 2. Ofertę należy sporządzić na ‘Załączniku nr 1 – Formularz ofert’ oraz ‘Załączniku nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych’, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Wykonawca w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszczalne są oferty częściowe. 3. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień lub korekt z zachowanym min. 2-dniowym terminem na dostarczenie uzupełnień. 4. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni licząc od daty upływu terminu na składanie ofert. 5. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli są wymagane. • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której zlokalizowane jest laboratorium wraz z aparaturą, umożliwiający zawarcie umowy najmu. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed rozstrzygnięciem zapytania i podpisaniem umowy do wizyty referencyjnej w laboratorium Oferenta, celem weryfikacji możliwości technicznych. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: a) akceptują treść niniejszego zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uznawane za akceptację treści zapytania ofertowego b) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę. 2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Na każdą z części zamówienia Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. WYKLUCZENIA 1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na: a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego ubiegających się o udzielenie zamówienia; f) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Spełnienie warunków będzie weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego) 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru Zamawiającego) Miejsce i sposób składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w formie: a) Oryginał oferty w siedzibie Wnioskodawcy (osobiście, pocztą, kurierem, itp.) na adres: „RELPOL” SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 11 Listopada 37 68-200 Żary lub b) Mailowo (skan oryginału) na adres niewiadomski.p@relpol.com.pl, c) Poprzez stronę, na której widnieje ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 2. Ofertę należy sporządzić na ‘Załączniku nr 1 – Formularz ofert’ oraz ‘Załączniku nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych’, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Wykonawca w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszczalne są oferty częściowe. 3. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień lub korekt z zachowanym min. 2-dniowym terminem na dostarczenie uzupełnień. 4. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni licząc od daty upływu terminu na składanie ofert. 5. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli są wymagane. • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której zlokalizowane jest laboratorium wraz z aparaturą, umożliwiający zawarcie umowy najmu. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed rozstrzygnięciem zapytania i podpisaniem umowy do wizyty referencyjnej w laboratorium Oferenta, celem weryfikacji możliwości technicznych. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: a) akceptują treść niniejszego zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uznawane za akceptację treści zapytania ofertowego b) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę. 2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Na każdą z części zamówienia Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. WYKLUCZENIA 1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na: a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego ubiegających się o udzielenie zamówienia; f) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Spełnienie warunków będzie weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego) 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru Zamawiającego) Miejsce i sposób składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w formie: a) Oryginał oferty w siedzibie Wnioskodawcy (osobiście, pocztą, kurierem, itp.) na adres: „RELPOL” SPÓŁKA AKCYJNA Ul. 11 Listopada 37 68-200 Żary lub b) Mailowo (skan oryginału) na adres niewiadomski.p@relpol.com.pl, c) Poprzez stronę, na której widnieje ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 2. Ofertę należy sporządzić na ‘Załączniku nr 1 – Formularz ofert’ oraz ‘Załączniku nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych’, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Wykonawca w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszczalne są oferty częściowe. 3. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień lub korekt z zachowanym min. 2-dniowym terminem na dostarczenie uzupełnień. 4. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni licząc od daty upływu terminu na składanie ofert. 5. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.
Osoba do kontaktu Piotr Niewiadomski
+48 68 479 09 11 niewiadomski.p@relpol.com.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-03
Miejsce i termin składania ofert RELPOL S.A.
68-200 ŻARY
11 LISTOPADA 37

2023-03-20

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: „RELPOL” SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary, : ; Osoby do kontaktu: Ryszard Szczotka, tel.: +48 604 050 190, e-mail: szczotka.r@relpol.com.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-03-13 – data publikacji, 2023-03-20 – termin składania ofert, 2023-03 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium 1 (k1): cena – waga 70%, max. 70 pkt. zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór: k1 = najniższa cena brutto za godz. najmu (spośród złożonych ofert) / cena brutto rozpatrywanej oferty x 70 = ilość punktów kryterium 2 (k2): odległość – waga 30%, max. 30 pkt. odległość będzie liczona od miejsca realizacji projektu na podstawie najkrótszej wyznaczonej trasy. max. dopuszczalna odległość wynosi 200 km. k2: 30 pkt – odległość do 50 km k2: 15 pkt – odległość 51÷100 km k2: 0 pkt – odległość 101÷200 km kryterium 1 (k1): cena – waga 70%, max. 70 pkt. zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór: k1 = najniższa cena brutto za godz. najmu (spośród złożonych ofert) / cena brutto rozpatrywanej oferty x 70 = ilość punktów kryterium 2 (k2): odległość – waga 30%, max. 30 pkt. odległość będzie liczona od miejsca realizacji projektu na podstawie najkrótszej wyznaczonej trasy. max. dopuszczalna odległość wynosi 200 km. k2: 30 pkt – odległość do 50 km k2: 15 pkt – odległość 51÷100 km k2: 0 pkt – odległość 101÷200 km kryterium 1 (k1): cena – waga 70%, max. 70 pkt. zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór: k1 = najniższa cena brutto za godz. najmu (spośród złożonych ofert) / cena brutto rozpatrywanej oferty x 70 = ilość punktów kryterium 2 (k2): odległość – waga 30%, max. 30 pkt. odległość będzie liczona od miejsca realizacji projektu na podstawie najkrótszej wyznaczonej trasy. max. dopuszczalna odległość wynosi 200 km. k2: 30 pkt – odległość do 50 km k2: 15 pkt – odległość 51÷100 km k2: 0 pkt – odległość 101÷200 km
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1291/20 – Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. Zmiana terminu lub zakresu realizacji umowy, w następujących sytuacjach: a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego; d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian; 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy; c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; d) w przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Opis
Celem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Laboratorium wraz z aparaturą niezbędne jest do przeprowadzenia badań mechanicznych i elektrycznych zaplanowanych w projekcie przez kadrę badawczą Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej (projekt nr POIR.01.01.01-00-1291/20). Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych, w szczególności: 1. badań elektrycznych: a) badania trwałości i niezawodności działania elektromagnesu i wskaźnika LED dla różnych warunków zasilania; b) analiza wpływu konstrukcji mechanicznej zwory na poziom zaburzeń elektromagnetycznych i proces iskrzenia. 2. badań mechanicznych: a) badania zużycia elementów wykrojnika; b) badania wytrzymałościowe prototypowych detali. W tym celu niezbędny jest dostęp do laboratorium wyposażonego w aparaturę badawczą o określonych parametrach technicznych. CZĘŚĆ 1 – LABORATORIUM DO BADAŃ ELEKTRYCZNYCH W przypadku badań elektrycznych przedmiotem zamówienia jest laboratorium wyposażone w: – Programowalne źródło napięcia: jednofazowe o napięciu DC i AC regulowanym od 0 do 250V. Możliwość generowania wyższych harmonicznych od 50 rzędu. Ilość 2 szt. – Precyzyjny miernik RLC: z możliwością pomiaru dla co najmniej 5 różnych częstotliwości – 1 szt. – Precyzyjny analizator mocy: o dokładność pomiaru 0.2% (dla mocy), i paśmie częstotliwościowym od 0 do 5kHz -1 szt. – Analizator parametrów elektrycznych: funkcja nagrywania napięć i prądów podczas testów – 3 szt. – Generator zaburzeń elektromagnetycznych: zgodny z IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 i IEC 61000-4 -1 szt. Dodatkowe wymagania: Laboratorium z aparaturą badawczą zlokalizowane w jednym budynku, w odległości max. 200 km od siedziby Zamawiającego. Z uwagi na zaplanowany harmonogram realizacji projektu, przedmiot zamówienia musi zostać udostępniony Zamawiającemu najpóźniej do 24.03.2023. Szacunkowy całkowity czas i okres wynajmu infrastruktury badawczej wynosi: dla części 1 zapytania: 50 roboczogodzin i nastąpi w okresie od 24.03.2023 do 17.04.2023 w wymiarze czasu od 6 do 10 godzin na dobę.Celem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Laboratorium wraz z aparaturą niezbędne jest do przeprowadzenia badań mechanicznych i elektrycznych zaplanowanych w projekcie przez kadrę badawczą Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej (projekt nr POIR.01.01.01-00-1291/20). Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych, w szczególności: 1. badań elektrycznych: a) badania trwałości i niezawodności działania elektromagnesu i wskaźnika LED dla różnych warunków zasilania; b) analiza wpływu konstrukcji mechanicznej zwory na poziom zaburzeń elektromagnetycznych i proces iskrzenia. 2. badań mechanicznych: a) badania zużycia elementów wykrojnika; b) badania wytrzymałościowe prototypowych detali. W tym celu niezbędny jest dostęp do laboratorium wyposażonego w aparaturę badawczą o określonych parametrach technicznych. CZĘŚĆ 2 – MIKROSKOPY W przypadku badań mechanicznych przedmiotem zamówienia jest laboratorium wyposażone w: – Mikroskop skaningowy z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS. Wymiary komory roboczej: w osi X: 80 mm, w osi Y: 40 mm i w osi Z:40 mm. 1 szt. – Mikroskop uniwersalny: Pracujący w zakresie powiększeń 20-220x, Rozdzielczość: 5 megapikseli (2592×1944), Dołączone oprogramowanie: DinoCapture 2.0 (Windows), Typ światła / LED: biały. 1 szt. Dodatkowe wymagania: Laboratorium zlokalizowane w odległości max. 200 km od siedziby Zamawiającego. Wyposażone w próżnię. Z uwagi na zaplanowany harmonogram realizacji projektu, przedmiot zamówienia musi zostać udostępniony Zamawiającemu najpóźniej do 24.03.2023. Szacunkowy całkowity czas i okres wynajmu infrastruktury badawczej wynosi: dla części 2 zapytania: 50 roboczogodzin i nastąpi w okresie od 24.03.2023 do 17.04.2023 w wymiarze czasu od 6 do 10 godzin na dobę.Celem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Laboratorium wraz z aparaturą niezbędne jest do przeprowadzenia badań mechanicznych i elektrycznych zaplanowanych w projekcie przez kadrę badawczą Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej (projekt nr POIR.01.01.01-00-1291/20). Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium wraz z aparaturą na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych, w szczególności: 1. badań elektrycznych: a) badania trwałości i niezawodności działania elektromagnesu i wskaźnika LED dla różnych warunków zasilania; b) analiza wpływu konstrukcji mechanicznej zwory na poziom zaburzeń elektromagnetycznych i proces iskrzenia. 2. badań mechanicznych: a) badania zużycia elementów wykrojnika; b) badania wytrzymałościowe prototypowych detali. W tym celu niezbędny jest dostęp do laboratorium wyposażonego w aparaturę badawczą o określonych parametrach technicznych. CZĘŚĆ 3 – MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA W przypadku badań mechanicznych przedmiotem zamówienia jest laboratorium wyposażone w: – Maszyna wytrzymałościowa do badań statycznych i dynamicznych w zakresie +/- 200N – 1 szt. Dodatkowe wymagania: Laboratorium zlokalizowane w odległości max. 200 km od siedziby Zamawiającego. Przygotowanie dodatkowych uchwytów do mocowania poszczególnych detali należy do podmiotu wynajmującego laboratorium. Z uwagi na zaplanowany harmonogram realizacji projektu, przedmiot zamówienia musi zostać udostępniony Zamawiającemu najpóźniej do 24.03.2023. Szacunkowy całkowity czas i okres wynajmu infrastruktury badawczej wynosi: dla części 3 zapytania: 25 roboczogodzin i nastąpi w okresie od 24.03.2023 do 17.04.2023 w wymiarze czasu od 6 do 10 godzin na dobę.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij