Dostawa spektrofotometru kropelkowo-kuwetowego

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa spektrofotometru kropelkowo-kuwetowego z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis , termocy…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrofotometru kropelkowo-kuwetowego z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis , termocyklera real-time PCR dla Wydziału Biologii. Numer referencyjny: POUZ-361/19/2023/WBZamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wszelkie postanowienia niniejszej SWZ stosuje się do każdej z części zamówienia chyba, że wyraźnie zaznaczono, iż dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do wskazanej części zamówienia. Część 1 : Spektrofotometr kropelkowo-kuwetowy z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis , Część 2 : Termocykler real-time PCR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Załącznik 1a do SWZ dla części 1 Załącznik 1b do SWZ dla części 2Spektrofotometr kropelkowo-kuwetowy z opcją pomiaru makromolekuł Część nr 1 Dostawa Spektrofotometr kropelkowo-kuwetowy z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis na potrzeby wyposażenia laboratorium do prowadzenia badań naukowych. Termocykler real-time PCR Część nr 2 Dostawa Termocykler real-time PCR na potrzeby wyposażenia laboratorium do prowadzenia badań naukowych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1678715759854
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki zostały zawarte w postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski REGON 000001258 Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Marta Chatys zamowieniawb@uw.edu.pl https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-04-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 051-150599
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000001258
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Chatys
E-mail:
zamowieniawb@uw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-778fcd99-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szkoła wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa spektrofotometru kropelkowo-kuwetowego z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis , termocyklera real-time PCR dla Wydziału Biologii.
Numer referencyjny: POUZ-361/19/2023/WB

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wszelkie postanowienia niniejszej SWZ stosuje się do każdej z części zamówienia chyba, że wyraźnie zaznaczono, iż dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do wskazanej części zamówienia. Część 1 : Spektrofotometr kropelkowo-kuwetowy z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis , Część 2 : Termocykler real-time PCR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Załącznik 1a do SWZ dla części 1 Załącznik 1b do SWZ dla części 2

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrofotometr kropelkowo-kuwetowy z opcją pomiaru makromolekuł
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Miecznikowa 1, 02 – 096 Warszawa, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Spektrofotometr kropelkowo-kuwetowy z opcją pomiaru makromolekuł wyznakowanych fluorescencyjnie oraz absorbancji UV/Vis na potrzeby wyposażenia laboratorium do prowadzenia badań naukowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Finansowane w ramach projektu „Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych” oraz „Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych”.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Termocykler real-time PCR
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Miecznikowa 1, 02 – 096 Warszawa, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Termocykler real-time PCR na potrzeby wyposażenia laboratorium do prowadzenia badań naukowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Finansowane w ramach projektu „Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych” oraz „Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki zostały zawarte w postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/04/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/04/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie NIE krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (§ 9 ust. 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. oświadczenia wykonawcy o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w § 7 ust. 9 i 10 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz 6a dla podmiotów udostępniających zasoby. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1-2, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2 stosuje się. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz zasad składania podmiotowych środków podmiotowych znjdują się w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
051
2023
Następna aktualizacja:
14/03/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij