Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej (FPLC)

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej (FPLC) do oczyszczania białek z możliwością pomiaru przy długośc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej (FPLC) do oczyszczania białek z możliwością pomiaru przy długości fali 280nm jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, oprogramowaniem, dostawą oraz instalacją na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.uj.edu.pl_1701517647938
LINK do SIWZ http://przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_SzHXrNbDmwcn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1378124&articleId=154848288&widok=ogloszenie
CPV 38.43.22.00
Osoba do kontaktu Piotr Molczyk, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-12-11

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
https://www.uj.edu.pl; https://przetargi.uj.edu.pl
Kraków, dnia 01.12.2023 r.
Zaproszenie do składania ofert zwane dalej Zaproszeniem lub Z
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków;
2.1.1 tel. +48 12 663-39-03
2.1.2 e-mail: bzp@uj.edu.pl
2.1.3 strona internetowa: www.uj.edu.pl
2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.przetargi.uj.edu.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1610 ze zm.).
2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym
i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej (FPLC) do oczyszczania białek z możliwością pomiaru przy długości fali 280nm jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, oprogramowaniem, dostawą oraz instalacją na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków.
2. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu: Celowana inhibicja szlaku hypuzynacji
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do niniejszego zaproszenia.
4. Szkolenie kompleksowe zostanie przeprowadzone w miejscu instalacji aparatury. Szkolenie dla 20 osób (użytkowników) w wymiarze 16 godzin.
5. Przedmiot zamówienia musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu oraz ubezpieczony.
6. Gwarancja musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Zakres gwarancji obejmuje także koszty niezbędnych w jej okresie przeglądów serwisowych, o ile taki przegląd jest wymagany do utrzymania gwarancji.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 38432200-4-chromatografy.
8. Składanie ofert równoważnych-przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny
i zrozumiały. W przypadku wskazania w zapisach Zaproszenia, nazw własnych, typów, modeli, symboli, itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym.
9. Ewentualne wskazanie w treści załącznika A do Zaproszenia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub miejsc pochodzenia opisywanego przedmiotu zamówienia określa wyłącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest zamawiający. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis lub równoważny.
4) Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
5) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty email: piotr.molczyk@uj.edu.pl.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest w zakresie formalnym
i merytorycznym-Pani Piotr Molczyk, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl.
6) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia oraz skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty specyfikację techniczną i/lub funkcjonalną urządzeń lub inny dokument (np. kartę katalogową lub opis) pozwalający na ocenę zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, wskazujący w szczególności na rodzaj oferowanych urządzeń.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia tj. według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszym Zaproszeniu w języku polskim albo
w języku angielskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru i napisana w języku polskim, złożona w formie podpisanego skanu lub opatrzona podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Zaproszeniu.
5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
8. Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia otrzymania zamówienia, iż informacje związane
z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1233 ze zm.)
nie mogą być udostępnione.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie
z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu i jego
załącznikach.
7) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2023 r. do godziny 12.00, na adres piotr.molczyk@uj.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie w tytule e-maila Oferta
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii., nr sprawy 80.272.443.2023.
8) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak
i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
2. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.), doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT. Dotyczy wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP.
3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową
za całość przedmiotu zamówienia.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem Umowy.
9) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w szczególności cenę przedmiotu zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.
Zamawiający zastrzega, iż może w szczególności prowadzić negocjacje w celu zmiany treści ofert, w szczególności w zakresie warunków umownych, np. dotyczących gwarancji czy warunków płatności, ceny, ulepszenia aspektów technicznych, a po zakończeniu negocjacji, Zamawiający może zaprosić Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez:
5.1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
5.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
5.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
5.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
5.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
5.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
5.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
5.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
5.2. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa powyżej (pkt. 5.1).
5.3. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5.4. Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
5.5. Wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.
5.6. Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło
do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.7. Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością Umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki.
7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
10) Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy.
1. Przed podpisaniem Umowy wykonawca winien złożyć lub przekazać:
1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli nie został złożony wraz z ofertą;
1.2. kopię Umowy (-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki-w przypadku złożenia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki (tj. konsorcjum);
2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
12) Projektowane postanowienia umowy-Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
13) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij