Dostawa suszarki próżniowej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa suszarki próżniowej wraz z pompą próżniową

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki próżniowej wraz z pompą próżniową POUZ-361/406/2023/WF – WF-37-46/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00529766-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbf4bb-f5ce-b059-6179-e800113a6dbc
CPV 42.71.62.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 2. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, składa na wezwanie Zamawiającego: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony/sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 3) Dokument, o którym mowa w ust. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3) stosuje się. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe – karty katalogowe producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że spełnia on wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast kart katalogowych Wykonawca złożył wydruki stron internetowych producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. Przez wydruki stron Zamawiający rozumie pliki takie jak zrzuty ekranu lub strony www zapisane w formacie pdf. UWAGA! Wydruki stron internetowych winny zawierać adres tych stron oraz datę i godzinę pobrania wydruku. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe w języku angielskim. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karty katalogowe producenta oferowanego przedmiotu zamówienia 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W terminie składania ofert wykonawca składa: 1) wypełniony formularz ofertowy. Wypełniony i prawidłowo podpisany formularz ofertowy stanowi treść oferty. Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia formularza ofertowego w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży lub złoży bez prawidłowego opatrzenia go podpisem elektronicznym (osobistym lub zaufanym lub kwalifikowanym). W formularzu ofertowym należy obligatoryjnie podać nazwę producenta i numer katalogowy przedmiotu zamówienia. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego i/lub kart katalogowych (np. jest wykonywany na zamówienie), należy czytelnie oznaczyć ten fakt w treści oferty. 2) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia stanowi treść oferty. Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży lub złoży bez prawidłowego opatrzenia go podpisem elektronicznym (osobistym lub zaufanym lub kwalifikowanym). Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca złożył opis oferowanego przedmiotu zamówienia w języku angielskim. 3) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu – podpisania oferty lub do podpisania umowy 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć dodatkowo: 1) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U., poz. 2452), musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo. 2) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę. 6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia 28 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-12-12

Sposób składania ofert oferty nalezy skłądać elektronicznie, za pośrednictwem serwisu eZamówienia Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin realizacji zamówienia 20
gwarancja 20
Uwagi 2023/BZP 00529766/01

Dostawy
Dostawa suszarki próżniowej wraz z pompą próżniową
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa suszarki próżniowej wraz z pompą próżniową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28f68da6-8208-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529766
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28f68da6-8208-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami za pośrednictwem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-28f68da6-8208-11ee-9aa3-96d3b4440790
Zamawiający dopuszcza także komunikację mailową na adres e-mail: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl (nie dotyczy składania ofert
w postępowaniu!). Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami obejmuje
przekazywanie/odbieranie wezwań, informacji, powiadomień oraz składanie wyjaśnień, składanie dokumentów i uzupełnień.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu
z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
• inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pltel:
22 55 22 042
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji Nr POUZ/361/406/2023/WF
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: POUZ-361/406/2023/WF – WF-37-46/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki próżniowej wraz z pompą próżniową

4.2.6.) Główny kod CPV: 42716200-0 – Suszarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, składa na wezwanie Zamawiającego:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony/sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Dokument, o którym mowa w ust. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3) stosuje się.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe – karty katalogowe producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że spełnia on wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast kart katalogowych Wykonawca złożył wydruki stron internetowych producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. Przez wydruki stron Zamawiający rozumie pliki takie jak zrzuty ekranu lub strony www zapisane w formacie pdf. UWAGA! Wydruki stron internetowych winny zawierać adres tych stron oraz datę i godzinę pobrania wydruku. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe w języku angielskim.

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karty katalogowe producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W terminie składania ofert wykonawca składa:
1) wypełniony formularz ofertowy. Wypełniony i prawidłowo podpisany formularz ofertowy stanowi treść oferty. Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia formularza ofertowego w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży lub złoży bez prawidłowego opatrzenia go podpisem elektronicznym
(osobistym lub zaufanym lub kwalifikowanym). W formularzu ofertowym należy obligatoryjnie podać nazwę producenta i numer katalogowy przedmiotu zamówienia. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego i/lub kart katalogowych (np. jest wykonywany na zamówienie), należy czytelnie oznaczyć ten fakt w treści oferty.
2) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia stanowi treść oferty. Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży lub złoży bez prawidłowego opatrzenia go podpisem elektronicznym (osobistym lub zaufanym lub kwalifikowanym). Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca złożył opis oferowanego przedmiotu zamówienia w języku angielskim.
3) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu – podpisania oferty lub do podpisania umowy
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć dodatkowo:
1) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z
umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U., poz. 2452), musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Kupujący przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (zmiana nazwy, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej, zmiana adresu siedziby, Regonu, NIP-u, numeru rachunku bankowego);
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
3) jeśli w trakcie trwania umowy zostanie wycofany z produkcji sprzęt o parametrach zaoferowanych w ofercie – w takim przypadku Kupujący może zaakceptować sprzęt lub elementy sprzętu o parametrach
równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają pisemnego uzgodnienia Stron i pisemnej akceptacji Kupującego;
4) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 3 Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia terminu dostarczenia sprzętu. Strony ustalą w formie pisemnej termin dostarczenia sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach;
5) w przypadku niedostarczenia sprzętu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4, z powodu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub
życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych władz państwowych lub międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów/dostawców sprzętu, Kupujący dopuszcza zmianę terminu dostarczenia sprzętu. Strony ustalą w formie pisemnej nowy termin dostarczenia sprzętu;
6) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, mających istotny wpływ na realizację umowy;
7) w przypadku opóźnień w produkcji lub dostawie materiałów lub elementów składowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy (wykonania sprzętu), Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia terminu
dostarczenia sprzętu o czas ustania przeszkody, pod warunkiem przedstawienia przez Sprzedawcę dowodów potwierdzających ten stan rzeczy ze wskazaniem terminu dostawy tych elementów/materiałów
oraz wykazania przez Sprzedawcę, iż o takim stanie rzeczy nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wiedzieć w dniu składania ofert.
2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, mających istotny wpływ na realizację umowy, każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnej propozycji zmiany w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę prawną dokonania zmiany;
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
4. Strona wnioskująca o zmianę terminu dostarczenia sprzętu zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę umowy druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Druga Strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę;
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień;
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;
4) odrzucić wniosek o zmianę wraz z przedstawieniem uzasadnienia takiej decyzji.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności zmian.
7. Kupujący dopuszcza zmianę osób, o których mowa w §2 ust. 1, §2 ust. 3, §2 ust. 6 oraz zmianę adresu mailowego, o którym mowa w §4 ust. 10 bez konieczności zawierania aneksu. Informacje o zmianach w tym zakresie będą przekazywane przez Strony mailowo.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: oferty nalezy skłądać elektronicznie, za pośrednictwem serwisu eZamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij