Wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych

Dane organizatora INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5
Tel. 61 817 00 33
Fax. 61 817 01 66
E-mail idkornik@man.poznan.pl
WWW www.idpan.poznan.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych rozdrobnionej w ciekłym azocie grzybni Paxillus involutus (100 mg/próbę), wykonanych z…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych rozdrobnionej w ciekłym azocie grzybni Paxillus involutus (100 mg/próbę), wykonanych za pomocą spektrometru masowego Pegasus 4D GCxGC-TOFMS (Leco Corp.).Zlecenie dotyczy: analizy 18 próbWymagania minimalne:ekstrakcja 80% metanolem w obecności standardu zewnętrznego;chromatografia ekstraktu za pomocą systemu Agilent 7890A gas chromatograph (Agilent Technologies);detekcja sygnału w zakresie m/z minimum 35-850 w systemie automatycznej detekcji pików;wstępna analiza danych wraz z usuwaniem artefaktów oraz SI >700 ± 10;ustalanie indeksów retencji (RI) dla każdego związku;automatyczna identyfikacja związków z wykorzystaniem biblioteki NIST;normalizacja profili z wykorzystaniem systemu TIC;przedstawienie uzyskanych danych w formacie umożliwiającą późniejszą pełną edycjęw programie PERSEUS (Max Planck, Germany) lub pokrewnym;możliwość konsultacji dotyczących otrzymanych wyników;możliwość otrzymywania widm fragmentacyjnych wybranych związków (minimum do 12 miesięcy po wykonaniu analizy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=idpan.poznan.pl_1678087791262
LINK do SIWZ http://www.idpan.poznan.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-dziedziny-nauki-2023/560-wykonanie-wysokoprzepustowych-analiz-metabolomicznych.html
Osoba do kontaktu Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796360310; e-mail: dmaciejewski@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wymagany termin realizacji zamówienia II kwartał 2023 roku.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5

2023-03-13

Sposób składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PARKOWA 5, 62-035 KÓRNIK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto:100
Cena:100
:100
Uwagi Termin związania ofertą-14 dni tj. do dnia 26.03.2023 roku.
Termin wykonania usługi-II kwartał 2023 roku.
Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia razem z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł netto).
Warunkiem zapłaty jest sporządzenie przez strony tej umowy protokołu odbioru przedmiotu usługi lub jej części-załącznik nr 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta cenowa na wykonanie analiz metabolomicznych znak sprawy: DAZ.2540.170.2023 do 13.03.2023 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 10.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.idpan@man.poznan.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796360310; e-mail: dmaciejewski@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij