Dostawa autoklawu

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa autoklawu dla potrzeb projektu Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa autoklawu dla potrzeb projektu Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – Zadanie 1 Autoklaw do Rozeznania cenowego. Dostawa inkubatora laboratoryjnego dla potrzeb projektu Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – Zadanie 2 Inkubator laboratoryjny do Rozeznania cenowego.Powstaje w kontekście projektu POIR.04.03.00-10-2019/11 – International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BIOM)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-31304-148969.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148969
CPV 33.15.20.00, 33.19.11.10
Wymagania Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy stwierdzono brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia z powodu wycofania danego produktu ze sprzedaży. Wówczas przedmiotem zmiany umowy może być oferowany model produktu pod warunkiem, że spełni on minimalne wymogi specyfikacji technicznej zawartej w zaproszeniu do złożenia ofert oraz wymóg niezmienności ceny podanej w ofercie. Wykonawca na potwierdzenie wycofania ze sprzedaży danego produktu przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie producenta bądź autoryzowanego dystrybutora materiałów o zaniechaniu produkcji bądź niedostępności na rynku przedmiotu zamówienia, c) zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy stwierdzono brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy okoliczności. Wówczas przedmiotem zmiany umowy może być oferowany model produktu pod warunkiem, że spełni on minimalne wymogi specyfikacji technicznej zawartej w zaproszeniu do złożenia ofert oraz wymóg niezmienności ceny podanej w ofercie oraz że zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, e) zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalane będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Warunki, jakie musi spełniać oferent
Osoba do kontaktu Katarzyna Rybczyńska
42 631 24 93 katarzyna.rybczynska@p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-03
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-03-14

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Łódzka, Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, : ; Osoby do kontaktu: Magdalena Tomasiak, tel.: 42 631 24 93, e-mail: magdalena.tomasiak@p.lodz.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-03-03 – data publikacji, 2023-03-14 – termin składania ofert, 2023-03 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena za zadanie brutto – 80% termin realizacji – 20% cena za zadanie brutto – 80 % termin realizacji – 20%
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.03.00-10-2019/11 – International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BIOM)
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy stwierdzono brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia z powodu wycofania danego produktu ze sprzedaży. Wówczas przedmiotem zmiany umowy może być oferowany model produktu pod warunkiem, że spełni on minimalne wymogi specyfikacji technicznej zawartej w zaproszeniu do złożenia ofert oraz wymóg niezmienności ceny podanej w ofercie. Wykonawca na potwierdzenie wycofania ze sprzedaży danego produktu przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie producenta bądź autoryzowanego dystrybutora materiałów o zaniechaniu produkcji bądź niedostępności na rynku przedmiotu zamówienia, c) zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy stwierdzono brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy okoliczności. Wówczas przedmiotem zmiany umowy może być oferowany model produktu pod warunkiem, że spełni on minimalne wymogi specyfikacji technicznej zawartej w zaproszeniu do złożenia ofert oraz wymóg niezmienności ceny podanej w ofercie oraz że zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, e) zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalane będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
Opis
Dostawa autoklawu dla potrzeb projektu Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – Zadanie 1 Autoklaw do Rozeznania cenowego.Dostawa inkubatora laboratoryjnego dla potrzeb projektu Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – Zadanie 2 Inkubator laboratoryjny do Rozeznania cenowego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij