Wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych

Dane organizatora INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5
Tel. 61 817 00 33
Fax. 61 817 01 66
E-mail idkornik@man.poznan.pl
WWW www.idpan.poznan.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych związków fenolowych rozdrobnionego w ciekłym azocie materiału roślinnego (100 mg/próbę…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych związków fenolowych rozdrobnionego w ciekłym azocie materiału roślinnego (100 mg/próbę) wykonanych za pomocą motody LC MSMS • możliwość otrzymywania widm fragmentacyjnych wybranych związków (minimum do 12 miesięcy po wykonaniu analizy).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.poznan.pl_1686907219726
LINK do SIWZ http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-zieleni-miejskiej,61/zamowienia-publiczne/zzm-zp-252-09-2023p,46019/
Wadium 15000.00
Osoba do kontaktu Wiesław Płócieniak
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5

2023-06-28

Sposób składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PARKOWA 5, 62-035 KÓRNIK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
Uwagi Wymagania minimalne:
• ekstrakcja 80% metanolem w obecności standardu zewnętrznego;
• wykonanie analizy TIMS TOF;
• wstępna analiza danych;
• przedstawienie uzyskanych danych w formacie umożliwiającym późniejszą pełną edycję
w programie PERSEUS (Max Planck, Germany) lub pokrewnym;
• możliwość konsultacji dotyczących otrzymanych wyników;
• możliwość otrzymywania widm fragmentacyjnych wybranych związków (minimum do 12 miesięcy po wykonaniu analizy).
2. Zamawiający dostarczy materiał do analiz na własny koszt w ciągu 15 dni od momentu podpisania umowy.
3. Termin związania ofertą-14 dni tj. do dnia 11.07.2023 r.
4. Termin wykonania usługi-do 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
5. Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
6. Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z późn. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
7. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł netto).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta cenowa na wykonanie wysokoprzepustowych analiz metabolomicznych znak sprawy: DAZ.2540.548.2023 do 28.06.2023 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 10.00 lub
przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.idpan@man.poznan.pl.
11. Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Wiesław Płócieniak, tel.: 601857261; e-mail: plocieniakw@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
Załączniki:
Nr 1 Formularz ofertowy,
Nr 2 Wzór umowy,
Nr 3 Klauzula RODO,
Nr 4 Wzór protokołu odbiorczego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij