Dostawa urządzenia:LICZNIK DO KOMÓREK

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
93-232 ŁÓDŹ
LODOWA 106
Tel. 42 272 36 33
Fax. 42 272 36 30
E-mail sekretariat@cbm.pan.pl
WWW www.ibmpan.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa urządzenia:
LICZNIK DO KOMÓREK

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzenia:LICZNIK DO KOMÓREK
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ibmpan.pl_1686902553944
LINK do SIWZ http://www.ibmpan.pl/pl/bip/aktualne-postepowania
Osoba do kontaktu Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl). tel. 42 2723623
Wymagany termin realizacji zamówienia do: 4 tygodnie od udzielenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
93-232 ŁÓDŹ
LODOWA 106

2023-06-26

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN, LODOWA 106, 93-232 ŁÓDŹ Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
cena 100:100.0
Uwagi Zapytanie ofertowe
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
NIP:9820352085
zaprasza do składania ofert na dostawa urządzenia:
LICZNIK DO KOMÓREK
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 ust. 5 pkt. I USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/ttsłtłgt służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do automatycznego zliczania komórek w zawiesinie.
1. Urządzenie umożliwiające zliczanie:
a) całkowitej liczby komórek
b) różnych populacji komórek w jednym preparacie
c) liczby komórek żywych
d) liczby komórek martwych
e) określanie żywotności komórek [%] (na podstawie wybarwienia błękitem trypanu oraz Erytrozyną B)
2. Graniczne parametry próbki:
a) komórki o wielkości w zakresie co najmniej 3-60 pm
b) objętość minimalna badanej próbki 10 pl
c) gęstość badanej próbki w zakresie od 5 x 104 do 1 x 10 komórek/ml
3. Czas pomiaru max 1 Os (15s z funkcją autoogniskowania)
4. Wymagane w dostawie:
a) Zestaw startowy umożliwiający uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu, zawierający co najmniej: slajdy pomiarowe jednorazowe – co najmniej 50 sztuk, roztwór błękitu trypanu na co najmniej 50 testów
b) dwa slajdy wielorazowego użytku
5. Dane techniczne:
a) Możliwość stosowania dedykowanych slajdów jednorazowego lub wielorazowego użytku
b) Kolorowy ekran LCD wyświetlający:
– liczbę komórek żywych i martwych
– całkowitą liczbę komórek
– żywotność [%]
– histogramy przedstawiające rozkład wielkości komórek żywych i martwych
– procentowy rozkład agregatów komórkowych
c) Ekran urządzenia umożliwia weryfikację jakości pomiaru bezpośrednio po jego wykonaniu z funkcją zaznaczenia obiektów zliczonych
d) Pamięć co najmniej 1000 wyników
e) Dobór ostrości obrazu:
automatyczny w oparciu o soczewkę cieczową
– manualny
f) Kalkulator rozcieńczeń
g) Port U SB
h) Pamięć zewnętrzna co najmniej 16 GB
i) Możliwość eksportu danych do pamięci zewnętrznej
j) Generowanie raportów w formatach CSV, PDF oraz eksport zdjęć w formacie TIF oraz annotated TIF
k) Możliwość zapisywania różnych protokołów użytkowników, zawierających ustawienia dotyczące wielkości, jasności i kolistości liczonych obiektów
l) Zasilanie 230 V / 50Hz
Wymagana deklaracja zgodności CE.
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Miejsce dostawy:
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
Termin obowiązywania oferty (związania ofertą): min. 30 dni
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do: 4 tygodnie od udzielenia zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta pow inna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Zamaw iającego oraz koszty montażu).
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty (związania ofertą minimum 30 dni.).
6. Oświadczenie na formularzu oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. treści oświadczenia wykonawca nie składa.
7. Wykonawca załączy do oferty opis techniczny urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. TERMIN PŁATNOŚCI
Podstawą zapłaty za dostawę jest prawidłowo wystawiona faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Biologii Medycznej PAN. ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, płatna w terminie min. 14 dni od daty doręczenia.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mtrendowicz@cbm.pan.pl albo dostarczona na adres: Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, pok. 104 – sekretariat.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: do 26.06.2023 r. do godz. 15.00. z dopiskiem Postępowanie nr 333/2023
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem: Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl). tel. 42 2723623.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij