Wykonanie badań próbek w obiektach

Dane organizatora GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19
Tel. 32 603 88 61
Fax. 32 603 86 14
E-mail gpw@gpw.katowice.pl
WWW www.gpw.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na rok 2024 Rodzaj zamówienia: …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na rok 2024 Rodzaj zamówienia: Usługi Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/118308/details
CPV 73.11.10.00
Wadium 5550.00
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.02.2025 r.
Miejsce i termin składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19

2024-01-18

Sposób składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH, WOJEWÓDZKA 19, 40-026 KATOWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi – https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl – https://oneplace.marketplanet.pl
a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na rok 2024 Rodzaj zamówienia: Usługi Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na 2024 rok.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
do SWZ.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy –
Załącznik nr 4 do SWZ.
Kody CPV: 73111000-3: laboratoryjne usługi badawcze Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa w/w warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający nie określa w/w warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa w/w warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie określa w/w warunku.
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 550,00 zł Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 28.02.2025 r.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa z wagą 100 %, z tym, że 1%=1pktTermin i sposób składania ofert:
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzkiej 19 w Wydziale Zamówień Publicznych-pok. 32B, piętro III albo w Kancelarii Ogólnej-parter, nie później niż do dnia
18.01.2024 r. do godziny 10.00.
2. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY
nie później niż do dnia 18.01.2024 r. do godziny 10.00.
Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w Rozdziale XV SWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
Informacja o uprzedniej ocenie ofert: W Postępowaniu ma zastosowanie tzw. procedura odwrócona.
Informacja o drugim etapie postępowania:
Zamawiający nie przewiduje drugiego etapu Postępowania.
Dodatkowe informacje i wymagania:
Zgodnie z treścią SWZ.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij