Wykonanie analiz chemicznych

Dane organizatora INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5
Tel. 61 817 00 33
Fax. 61 817 01 66
E-mail idkornik@man.poznan.pl
WWW www.idpan.poznan.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Wykonanie analiz chemicznych 300 (+/- 20%) prób materiału roślinnego z doświadczenia realizowanego w ramach projektu 2018/31/N/NZ8/01602.
Pr…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie analiz chemicznych 300 (+/- 20%) prób materiału roślinnego z doświadczenia realizowanego w ramach projektu 2018/31/N/NZ8/01602.Prace laboratoryjne obejmują wykonanie analiz:mineralizacja prób,analiza spektralna pierwiastków: Ca, Mg, P, K.Wielkość pojedynczej próby około 0,5 g. Próby zostaną wysłane do 10 dni roboczych od wyboru Wykonawcy. Koszt dostawy prób pokrywa Wykonawca, Zamawiający przewiduje wysyłkę próbw maksymalnie dwóch partiach.Wyniki zostaną przesłane w formie elektronicznej, w pliku.xlsx lub.csv na adres mailowy Zamawiającego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=idpan.poznan.pl_1695107709022
LINK do SIWZ http://www.idpan.poznan.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-dziedziny-nauki-2023/603-wykonanie-analiz-chemicznych-300-20-prob-materialu-roslinnego.html
Osoba do kontaktu Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796360310; e-mail: dmaciejewski@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 24.11.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5

2023-09-27

Sposób składania ofert INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PARKOWA 5, 62-035 KÓRNIK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Termin związania ofertą-14 dni, tj. do dnia 10.10.2023 r.
Termin wykonania usługi-do 24.11.2023 r. Termin realizacji Zamawiający rozumie jako termin przekazania wyników.
Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z późn. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia razem z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł netto).
Warunkiem zapłaty jest sporządzenie przez strony tej umowy protokołu odbioru przedmiotu usługi lub jej części-załącznik nr 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta cenowa na wykonanie analiz chemicznych 300 (+/- 20%) prób materiału roślinnego, znak sprawy: DAZ.2540.1008.2023 do 27.09.2023 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 10.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.idpan@man.poznan.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796360310; e-mail: dmaciejewski@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij