Dostawa spektrometru

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr do SWZ,2) załadunek, transport, wniesienie i rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie tj. Instytut Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 16, budynek A-27, 3) instalacja i uruchomienie aparatury w miejscu jej użytkowania,4) dostarczenie:a) dokumentacji technicznej aparatury niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatury np. instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy,b) odpowiednich: pozwoleń, atestów lub certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE aparatury, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa,c) dokumentu określającego zasady świadczenia usług serwisu i gwarancji w okresie gwarancji,5) przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji. Szkolenie odbędzie się niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu aparatury, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,6) udzielenie gwarancji jakości aparatury. Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 6 do SWZ. 7) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy.2. Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.3. Aparatura powinna spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. 16/W3D/D/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1695116900366
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/106323/details
CPV 38.43.30.00, 51.43.00.00, 79.63.20.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: “Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp” – załącznik nr 5 do SWZ 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oświadczenie i dokumenty składające się na ofertę: Stanowiące treść oferty: 1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ, 2) „Specyfikacja techniczna” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ, Inne oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą: 3) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ, 4)”Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ, 5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ, 6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy, 7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy, 8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail urszula.zalog@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-09-27

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/127274/notice/public/details Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-26
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji 20
okres gwarancji 20
Uwagi 2023/BZP 00402448/01

Dostawy
Dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eec9ae21-56c3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402448
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048020/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.13 Dostawa spektrometru UV/VIS oraz chłodziarki z osuszaczem gazu dla potrzeb działań związanych z poszukiewaniem związków aktywnych biologicznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/127274/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/127274/notice/public/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu strony prowadzonego postępowania.
2. Sposób korzystania z platformy określony jest w „Instrukcji dla Wykonawcy” załączniku nr 7 do SWZ.
3. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów oraz zawiadomień przyjmuje się datę ich wpływu na platformie.
4. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. W temacie wiadomości należy wpisać numer postępowania.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej minimalnej przepustowości 512 kb/s na komputer (zaleca się szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) zainstalowana wybrana przeglądarka w wersji wspieranej przez producenta obsługującego TLS 1.2,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Formaty danych tj. plików o wielkości do 2 GB powinny być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
9. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10. Oferta powinna być podpisana pod rygorem nieważności:
a) Kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymagania eIDAS:
– rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf
– pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym
– pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Nie rekomenduje się podpisu XAdES typ zewnętrzny
– rekomenduje się używanie kwalifikowanego znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym,
b) Podpisem zaufanym. Wielkość pojedynczego podpisanego pliku (dokument wraz z podpisem ) nie może przekroczyć 10 MB
c) Podpisem osobistym. Wielkość pliku w formacie .pdf wynosi maksymalnie 5 MB. Zaleca się pliki w formacie .pdf
2) złożona przy użyciu strony prowadzonego postępowania.
11. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Zaleca się, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
13. Pliki w formacie .pdf zaleca się najpierw połączyć, a następnie podpisać. Nie zaleca się podpisanych już plików w formacie .pdf łączyć w jeden plik.
14. Zaleca się, aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu ich.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 16/W3D/D/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr do SWZ,
2) załadunek, transport, wniesienie i rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie tj. Instytut Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 16, budynek A-27,
3) instalacja i uruchomienie aparatury w miejscu jej użytkowania,
4) dostarczenie:
a) dokumentacji technicznej aparatury niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatury np. instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy,
b) odpowiednich: pozwoleń, atestów lub certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE aparatury, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa,
c) dokumentu określającego zasady świadczenia usług serwisu i gwarancji w okresie gwarancji,
5) przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji. Szkolenie odbędzie się niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu aparatury, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,
6) udzielenie gwarancji jakości aparatury. Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 6 do SWZ.
7) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy.
2. Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura powinna spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
51430000-5 – Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 – Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: “Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp” – załącznik nr 5 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oświadczenie i dokumenty składające się na ofertę:
Stanowiące treść oferty:
1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) „Specyfikacja techniczna” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ,
Inne oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:
3) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu”
– załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
4)”Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień umowy:
1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu aparatury opisanej w „Specyfikacji technicznej” modelem będącym jej następcą o identycznych lub lepszych parametrach niż opisane w „Specyfikacji technicznej” pod warunkiem zachowania ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku gdy:
– zmiany producenta lub producent zakończył produkcję,
– wycofania lub wstrzymania dystrybucji aparatury,
Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie:
– uzasadniające wystąpienie jednej z w/w przyczyn zmiany w zakresie przedmiotu umowy,
– wskazujące model i typ, parametry aparatury proponowanej.
Brak sprzeciwu Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia.
2) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania umowy,
b) wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
c) wystąpią okoliczność, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca ze swej strony dokonał należycie wszystkich czynności związanych z zakupem aparatury i transportem jej w terminie umożliwiającym wykonania umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,
d) wystąpią okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, zmianami terminów lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
Termin wykonania umowy, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. a, b, c paragrafu może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie:
– uzasadniające wystąpienie jednej z w/w przyczyn zmiany w zakresie terminu wykonania umowy,
– określające zmieniony termin wykonania umowy.
Brak sprzeciwu Zamawiającego w okresie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę terminu wykonania umowy.
3) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian,
4) dopuszczalna jest zamiana umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
5) dopuszczalna jest zmiana treści umowy na skutek poprawienia omyłek pisarskich,
6) dopuszczalna jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy lub zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
7) dopuszczalna jest zmiana w przypadku zmiany dotychczasowego Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/127274/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij