Termocyklery oraz elektroporator

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII WE WROCŁAWIU
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147
Tel. 71 734 72 91
E-mail biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
WWW port.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Termocyklery oraz elektroporator

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Termocyklery oraz elektroporator
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.port.org.pl_1703158683528
LINK do SIWZ http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130-tys-pln/1083-po-2721-155-2023-termocyklery-oraz-elektroporator
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII WE WROCŁAWIU
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147

2023-12-26

Sposób składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII WE WROCŁAWIU, STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Sporządził: Oleksandr Trynoha
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/46/E/NZ6/00022
Strona 1 z 3
Wrocław, dnia 20.12.2023 r.
Nr Sprawy: PO.2721.155.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Termocyklery oraz elektroporator
Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-OPZ.
I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji:
Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OPZ.
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 3. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu. 4. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):
– Składając ofertę, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1-OPZ oraz Załącznik nr 2-Formularz oferty do niniejszego zapytania za pośrednictwem Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Sporządził: Oleksandr Trynoha
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/46/E/NZ6/00022
Strona 2 z 3
poczty elektronicznej na adres: oleksandr.trynoha@port.lukasiewicz.gov.pl do dnia 26.12.2023 r. włącznie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
IV. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena-100%
Cena całkowita (C) waga 100 punktów, według wzoru:
Cena minimalna Cena (C) = ————————- x waga (100) = ………. Punktów Cena badana
Zdobyta ilość punktów= C Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
V. Cena oferty i warunki płatności:
1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto. 2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na zasadach określonych w umowie.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wynikającego z pierwotnego zapytania ofertowego. Po upływie tego terminu, Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
Zamawiający udziela wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert i zamieszcza je w miejscu publikacji. 2. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego, zamieszczając informację o zmianie w miejscu publikacji. Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Sporządził: Oleksandr Trynoha
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/46/E/NZ6/00022
Strona 3 z 3
3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może przedłużyć termin składania ofert w szczególności w przypadku zmiany treści zapytania lub załączników. 4. W przypadku kiedy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.
Negocjacjom podlegać będzie cena jako jedyne kryterium wyboru. Zamawiający wyśle do Wykonawców Zaproszenie do negocjacji. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być mniej korzystna niż zaoferowana w pierwotnej ofercie. 5. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o: · wyborze najkorzystniejszej oferty, · odrzuceniu oferty, · unieważnieniu postępowania. 6. Zamawiający opublikuje w miejscu publikacji informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.
VII. Wykaz załączników:
1. Opis przedmiotu zamówienia, 2. Formularz ofertowy, 3. Wzór umowy, 4. Klauzula Informacyjna Dot. Przetwarzania Danych Osobowych przez Łukasiewicz-Port.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij