Dostawa aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 5

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 51. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW:część I: platforma montażowaczęść II: mikromanipulatorczęść III: wzmacniacz do elektrofizjologiiczęść IV: wyciągarka do kapilar szklanychczęść V: pompa perystaltyczna Iczęść VI: pompa perystaltyczna II2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.
Specyfikacja https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/
CPV 38.00.00.00, 42.12.25.10
Osoba do kontaktu Centrum Nowych Technologii
PL 225543626 zp@cent.uw.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2024-01-29

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi Polska – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 5
246/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  Uniwersytet Warszawski

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 5

Opis :  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW:część I: platforma montażowaczęść II: mikromanipulatorczęść III: wzmacniacz do elektrofizjologiiczęść IV: wyciągarka do kapilar szklanychczęść V: pompa perystaltyczna Iczęść VI: pompa perystaltyczna II2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Identyfikator procedury :  6b8e5f0d-899c-490a-99d8-0da8d0201d2e

Wewnętrzny identyfikator :  POUZ-361/425/2023/CeNT

Rodzaj procedury :  Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

2.1.4 Informacje ogólne
Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia art.108 ust 1 pkt 6) ustawy PZP Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art.108 ust 1 pkt 5) ustawy PZPKorupcja: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZPNadużycia: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZPNaruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt2 ustawy PzpOpłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PzpPodstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Dotyczy art. 108 ust. 2 ustawy PzpPłatność podatków: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PzpPraca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PzpPage 3/12Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PzpPranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PzpUdział w organizacji przestępczej: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0001
Tytuł :  platforma montażowa

Opis :  zgodnie z OPZ

Wewnętrzny identyfikator :  część I

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  70   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  cena

Opis :  cena

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  termin wykonania

Opis :  termin wykonania

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  okres gwarancji

Opis :  okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-29+01:00   11:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-29+01:00   11:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  Uniwersytet Warszawski

Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Warszawski

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0002
Tytuł :  mikromanipulator

Opis :  zgodnie z OPZ

Wewnętrzny identyfikator :  część II

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  70   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  cena

Opis :  cena

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  termin wykonania

Opis :  termin wykonania

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  okres gwarancji

Opis :  okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-29+01:00   11:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-29+01:00   11:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  Uniwersytet Warszawski

Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Warszawski

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0003
Tytuł :  wzmacniacz do elektrofizjologii

Opis :  zgodnie z OPZ

Wewnętrzny identyfikator :  część III

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  70   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  cena

Opis :  cena

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  termin wykonania

Opis :  termin wykonania

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  okres gwarancji

Opis :  okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-29+01:00   11:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-29+01:00   11:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  Uniwersytet Warszawski

Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Warszawski

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0004
Tytuł :  wyciągarka do kapilar szklanych

Opis :  zgodnie z OPZ

Wewnętrzny identyfikator :  część IV

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  70   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  cena

Opis :  cena

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  termin wykonania

Opis :  termin wykonania

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  okres gwarancji

Opis :  okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-29+01:00   11:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-29+01:00   11:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  Uniwersytet Warszawski

Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Warszawski

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0005
Tytuł :  pompa perystaltyczna I

Opis :  zgodnie z OPZ

Wewnętrzny identyfikator :  część V

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  42122510   Pompy perystaltyczne

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  70   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  cena

Opis :  cena

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  termin wykonania

Opis :  termin wykonania

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  okres gwarancji

Opis :  okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-29+01:00   11:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-29+01:00   11:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  Uniwersytet Warszawski

Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Warszawski

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0006
Tytuł :  pompa perystaltyczna II

Opis :  zgodnie z OPZ

Wewnętrzny identyfikator :  część VI

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  42122510   Pompy perystaltyczne

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  Banacha 2c    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-097

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Centrum Nowych Technologii

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  30   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  cena

Opis :  cena

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  termin wykonania

Opis :  termin wykonania

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  okres gwarancji

Opis :  okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-29+01:00   11:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-29+01:00   11:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  Uniwersytet Warszawski

Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Warszawski

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Warszawski

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  Uniwersytet Warszawski

Numer rejestracyjny :  000001258

Departament :  Centrum Nowych Technologii

Adres pocztowy :  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  00-927

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Centrum Nowych Technologii

E-mail :  zp@cent.uw.edu.pl

Telefon :  225543626

Adres strony internetowej :  https://dzp.uw.edu.pl/

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

Organ mediacyjny

8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa :  Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny :  010828091

Adres pocztowy :  Postępu 17a    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  48224587801

Adres strony internetowej :  https://www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  58288673-7a89-449f-a238-ebb18e87c566   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-20Z   11:54:17Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00775680-2023

Numer wydania Dz.U. S :  246/2023

Data publikacji :  2023-12-21Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij