Sukcesywna dostawa odczynników

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
09-400 PŁOCK
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 17
Tel. 24 367 21 00
Fax. 24 367 22 21
E-mail plock@pw.edu
WWW www.pw.plock.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Numer referencyjny: BZP.261.20.2022Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV SWZ.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku” Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1656939933898
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/634607
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu spełniali warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.6.1.2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Wzór umowy oraz warunki jej zmiany zawiera Rozdział V SWZ.
Osoba do kontaktu Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock 5250005834 ul. Łukasiewicza 17 Płock 09-400 Monika Lewandowska/Joanna Jamowska +48 243672221 zamowienia.plock@pw.edu.pl +48 243672221 http://www.pw.edu.pl http://www.pw.plock.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
09-400 PŁOCK
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 17

2022-08-02

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 126-357783
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250005834
Adres pocztowy: ul. Łukasiewicza 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS:
PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lewandowska/Joanna Jamowska
E-mail:
zamowienia.plock@pw.edu.pl
Tel.: +48 243672221
Faks: +48 243672221
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
http://www.pw.plock.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Numer referencyjny: BZP.261.20.2022

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Gmach Mechaniki, ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa odczynników dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy częściowej / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Wysokość stałego rabatu od cen jednostkowych brutto / Waga: 30
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1. Zgodnie z treścią art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy ze względów merytorycznych związanych ze specyfiką prowadzonych prac w szczególności naukowo-badawczych wyniknie po stronie Zamawiającego konieczność zamówienia dodatkowych odczynników wychodzących poza „podstawowy zakres”. Zamawiający ma prawo złożyć u Wykonawcy zamówienie na NIEzbędny asortyment ujęty w na bieżąco aktualizowanej „bazie produktów” będących w ofercie handlowej Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek ww. zamówienie zrealizować. Zamówienia składane w ramach opcji realizowane będą – zgodnie z ofertą Wykonawcy – w TAKich samych terminach jak dostawy w tzw. „podstawowym zakresie”. Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert do udostępnienia do wglądu „bazy produktów” poprzez wskazanie w Formularzu oferty (Załącznik do Rozdziału II SWZ) adresu strony internetowej zawierającej bieżącą ofertę handlową Wykonawcy lub załączenie do oferty pliku zawierającego TAKą „bazę produktów” aktualną na dzień złożenia oferty. NIEdopełnienie powyższego równoznaczne jest z odmową realizacji przez Wykonawcę zamówień w ramach opcji, co stanowi o NIEzgodności oferty z SWZ, a oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy przysługuje prawo do dokonywania zamówień sukcesywnych w ilościach jednostek miary poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych PW Filii w Płocku do wysokości wskazanej w umowie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, która uwzględnia również wartość zamówień w ramach opcji. Część zamówienia realizowana w ramach prawa opcji może stanowić maksymalnie 30% wartości umowy, określonej na podstawie oferty Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Z uwagi na brak możliwości dokładnego przewidzenia wielkości zapotrzebowania i bieżącego wykorzystania odczynników, powyższe obejmuje prawo Zamawiającego do zwiększenia ilości jednostek miary nabywanego przedmiotu zamówienia oraz prawo do NIE złożenia zamówienia sukcesywnego na każdą z pozycji wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamówienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego będą pakowane, dostarczane i fakturowane oddzielnie. Powyższe dotyczy realizacji zamówień zarówno w ramach asortymentu ujętego w Załączniku nr 1 do SWZ, jak i w ramach opcji.
4. Z tytułu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w maksymalnej cenie brutto za jednostkę miary obliczonej w następujący sposób: cena jednostkowa brutto zamawianego asortymentu dostępnego w aktualnej na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia sukcesywnego „bazie produktów” zgodnie z bieżącą ofertą handlową Wykonawcy (z uwzględnieniem obowiązujących na dzień złożenia zamówienia promocji, ofert specjalnych, rabatów itp.), pomniejszona o stały rabat zaoferowany przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną ofertą przetargową (Załącznik do Rozdziału II SWZ).
W przypadku posługiwania się w „bazie produktów” cenami w walucie innej niż PLN – rabat udzielony jest od ceny w PLN obliczonej zgodnie z kursem złotego NBP aktualnym na dzień złożenia zamówienia przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego.
5. Więcej informacji na temat prawa opcji zawarto w Istotnych postanowieniach umowy (Rozdział V SWZ).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.
Termin dostawy poszczególnych partii zamówienia: NIE dłużej niż 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego mailowego zamówienia/zapotrzebowania o konieczności dostawy określonego asortymentu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu spełniali warunki,
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
6.1.2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy oraz warunki jej zmiany zawiera Rozdział V SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Otwarcie ofert przy użyciu platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, pok. nr 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem zawarta jest w pkt XXII rozdziału I SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Art. 515. (Termin wniesienia odwołania)
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli Zamawiający NIE opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub NIE zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) NIE zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
126
2022
Następna aktualizacja:
05/07/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij